<

ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႕အဖဲြ႕အစည္း

ရာဇ၀တ္မႈသတင္းမ်ားကို မဖတ္ရဘဲ ကုန္လြန္ခဲ့ရသည့္ေန႔ဟူ၍ တစ္ရက္မွ်ပင္ ရိွမည္မထင္ပါ။ မီဒီယာမ်ားက မေဖာ္ျပသည့္ ရာဇ၀တ္မႈ အမ်ားအျပားပင္ ရွိႏုိင္ေသးသည္ဟုလည္း ေတြးမိၾကေပလိမ့္မည္။ ႀကီးမားေသာ ေမးခြန္းတစ္ရပ္မွာ လူတစ္ဦးသည္  ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္တတ္ေသာ ဗီဇျဖင့္ ေမြးလာ၍လား သို႔မဟုတ္ ေလ့လာသင္ယူမိသည့္  အျပဳအမူႏွင့္ ပတ္သက္ေနသလား ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ၁၉ ရာစုကတည္းက ရိွခဲ့သည့္ ဒႆနိ ကေဗဒဆိုင္ရာ အဆိုပါေမးခြန္းသည္ လူသားတို႔၏ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္း ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အေပၚ ပို၍အာ႐ံုစိုက္၍လာခဲ့သည္။ ၂၀ ရာစုတြင္ ဇီ၀ေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ ဇီ၀ကမၼေဗဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ယင္းေမးခြန္းအေပၚ စိတ္၀င္စား၍လာခဲ့သည္။ ေထာင္စုႏွစ္အသစ္တြင္ လူသား၏စိတ္ကို ေနာက္ထပ္စူးစမ္းရွာေဖြမႈမ်ားက ရာဇ၀တ္မႈ သက္သက္ကို ေက်ာ္လြန္၍ ၾကည့္ရန္ႏွင့္ လူသားတို႔၏ အေတြးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဖြင့္ဆိုရန္   တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ ရာဇ၀တ္မႈေဗဒႏွင့္ ခြဲထုတ္၍မရႏုိင္ေအာင္ ဆက္စပ္ေနေသာ လူမႈေဗဒက လူတို႔၏အျပဳအမူကို ပံုသြင္းရာ၌ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအခန္းက႑ကို ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္။

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားအရ တစ္ဦးခ်င္းသာမက ပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ပါ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈက အခ်က္အခ်ာက်ေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ဦးခ်င္းအဆင့္တြင္ အေျခခံတန္ဖိုးထားမႈစနစ္တစ္ရပ္၌ မိသားစုဆက္ႏႊယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားသည္။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးညီမွ်ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရာ၌ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ယင္းကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက မွ်ေ၀လုိက္ေသာ စံတန္ဖိုးမ်ားက အထူးျပဳသည္။ ယင္းစံတန္ဖိုးမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာစုေ၀းမႈမ်ားႏွင့္ မီဒီယာတို႔မွတစ္ဆင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္းျဖစ္သည္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ႏိုင္ေျခကို တည္ေဆာက္ေပးေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕ကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို အႏၲရာယ္ျပဳႏုိင္သည္ဟု စဥ္းစားႏိုင္သည္။ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ေလာင္းကစားမႈျပဳလုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ထိခိုက္ေစသည့္  ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ႏုိင္ေစေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ႏုိင္သည္။ ယင္းတို႔သည္ က်ဴးလြန္ခံရသူမရိွေသာ္လည္း လူတစ္ဦး၏ မိမိကိုယ္မိမိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းကို ေပ်ာက္ဆံုးေစသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ မရိွျခင္းတို႔သည္ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးၿပီး ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား ေမြးဖြားေစသည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားျဖစ္လာသည္။ တရားဥပေဒႏွင့္မညီေသာ၊ က်င့္၀တ္ႏွင့္ မညီေသာ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ရာဇ၀တ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ တြန္းပို႔လ်က္ရိွသည္။ သုေတသနမ်ားအရ ပညာေရးနိမ့္က်ျခင္းသည္ သည္းမခံႏုိင္မႈကို ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ မ်ားစြာပတ္သက္ေနၿပီး ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ေစေသာ အမူအက်င့္တစ္ရပ္ ႀကိဳတင္ရိွေနသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပညာပို၍တတ္ျခင္းသည္ ဥပေဒကို ပို၍ေလးစားလိုက္နာလိုစိတ္  ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟုလည္း ဆိုႏုိင္သည္။ အသက္အရြယ္ႏွင့္ က်ား/မ ကြဲျပားမႈသည္လည္း  ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္မႈႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ ႏိုင္ေျခႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ သတ္ေသႏိုင္ေျခ ပို၍ျမင့္မားသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ လူေနထူထပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ပို၍ရိွေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရိွရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာအစီအစဥ္ပ်က္ယြင္းျခင္းသည္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ဆိုးသြမ္း သံသရာလည္ေစျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္လာခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ပြားျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရာ၌ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား စနစ္တက် ေလ့လာသုေတသနျပဳရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

July 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.