<

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်ဥ္းကပ္မႈ

အဲလ္ဘတ္အိုင္းစတိုင္းက “ႏုိင္ငံေရးသည္ ႐ူပေဗဒထက္ ပို၍ခက္ခဲသည္” ဟု ဆိုဖူးသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈအား လက္ေတြ႕က်င့္သံုးသည့္အခါ ဤနည္းႏွင္ႏွင္ပင္ ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးျခင္း မရိွလွေသာ္လည္း လြယ္ကူသည္ဟုကား မဆိုႏုိင္ေပ။ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ ႐ိုးရွင္းသည္ဟု ထင္ရတတ္ေသာ္လည္း တည့္တိုးသေဘာ တရားစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲသေယာင္ရိွသည္။ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရေသာ အသင္းတစ္သင္း၊ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို တည္ေဆာက္ပံုအား ေလ့လာရန္လိုသည္။ မိမိအဖြဲ႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ေစရန္ ရိွႏွင့္ၿပီးသား ရင္းျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳတတ္ရမည္။

မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ ေျပာင္းလဲေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ အျမဲတေစ ေျပာင္းလဲ၍ေန၏။ သို႔ေသာ္ ယင္းကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စြာ ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္သည္။  ယင္းသည္ မိမိကိုယ္မိမိ သိရိွျခင္းႏွင့္အတူ မိမိအား အမွန္တကယ္ ေစ့ေဆာ္ေသာအရာ၊ မိမိ၏ အင္အားမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္မသိႏုိင္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ စတင္သည္။ အမွန္တကယ္၌ မိမိကိုယ္မိမိ နားလည္ႏုိင္ရန္သည္ ခက္ခဲၿပီး အသိဥာဏ္လင္းပြင့္ရန္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ နားလည္သိရိွျခင္းက ပို၍တိက်ေလေလ မိမိ၏ အင္အားမ်ား ပါ၀င္ေနသည့္ ၀န္းက်င္မ်ားႏွင့္ အေနအထားမ်ား၌ မိမိကိုယ္မိမိ ေနရာခ် ထားႏုိင္စြမ္း ပို၍ႀကီးမားေလေလ ျဖစ္သည္။

မိမိကိုယ္မိမိ သိျမင္မႈႏွင့္အတူ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းကို နားလည္ျခင္းႏွင့္ စတင္ႏိုင္ၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၌ မည္ကဲ့သို႔ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ကို နားလည္လာႏုိင္ရာ၏။ ဥပမာအေနျဖင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကား အဘယ္နည္း၊ လက္ခံႏိုင္သည့္အရာမ်ားကား အဘယ္နည္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သည့္ အရာမ်ားကား အဘယ္နည္းႏွင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အရာမ်ားကား အဘယ္နည္း အစရိွသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ ရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပပါ အေရးႀကီးသည့္ အသိမ်ားကို စုေဆာင္းႏိုင္သည္။ ယင္းေနာက္ ၎တို႔သည္ မိမိ၏ ေစ့ေဆာ္ခ်က္မ်ား၊ အင္အားမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျပင္ မိမိပါ၀င္ေနသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရိွ၊ မရိွ ေလ့လာႏုိင္သည္။ ကိုက္ညီမႈ မရိွပါက မိမိအေနျဖင့္ ေက်ာ္လႊားရမည့္  အဟန္႔အတား အခက္အခဲမ်ား ပို၍ႀကီးမားေၾကာင္း သိရိွႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရိွရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးခ်ဥ္းကပ္ပံုကို နားလည္ႏုိင္ရန္ ရွာေဖြေလ့က်င့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ ကြဲျပားျခားနားၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္း၌ပင္ ဌာနအလိုက္ ကြဲျပားျခားနားႏိုင္သည္။ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိ၏ စြမ္းရည္ကို အျမင့္ဆံုး ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရိွသည္။ ယင္းတြင္ ေရာက္ရိွေနသည့္ ၀န္းက်င္၌အျခား သူမ်ားအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏုိင္ပံုကို ေလ့လာျခင္း၊ မိမိ၏ အဖြဲ႕ကို စီမံခန္႔ခြဲပံုအား ေလ့လာျခင္း၊ မိမိ၏ အထက္လူမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပံုကို ေလ့လာျခင္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား ႏွင့္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ေလ့လာျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ မိမိ၀န္းက်င္ရိွလူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာ၌ မိမိ၏ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း မွတ္သားထားရမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ျဖစ္ရန္အတြက္ မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက မိမိ၏ အရည္အခ်င္းအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ပံုကို နားလည္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ စီမံခန္႔ခြဲမႈဟူသည္ အလြန္တရာခက္ခဲေသာ အမႈမဟုတ္ေသာ္လည္း မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စြာ ခ်ဥ္းကပ္တတ္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

July 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.