<

စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အခြင့္အေရး

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က စတင္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြဲမ်ား၏ ရလဒ္သည္ အားရေက်နပ္ဖြယ္ရွိသည္ မရွိသည္ဆိုသည္ကို အကဲျဖတ္ရန္ ခက္ခဲသည္ဟု သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အရွည္ၾကာဆုံးေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို ၿငိႇမ္းသတ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုအစဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔အတြက္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အေျဖထုတ္ရန္ မလြယ္ကူေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားကို အဆုံးသတ္ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ေနၿပီဟု အားလုံးက ယုံၾကည္ေနၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ညီလာခံကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က က်င္းပခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁-ရာစု ပင္လုံအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခုတတိယအစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္ၿပီး ယမန္ေန႔က စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပထမဆုံးေျခလွမ္းဟုဆိုရမည့္ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ မြန္ႏွင့္ လားဟူအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕က NCA တြင္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။ ယခင္ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕သာ NCA လက္မွတ္ထိုးႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ အားရမႈမရွိေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အဓိကထိပ္တိုက္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကရေသာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ေျပလည္မႈ ရရွိေရးသည္သာ အဓိကက်သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ယင္းသို႔ေသာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအၾကား ေျပလည္မႈသည္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ နားလည္မႈႏွင့္ သေဘာထားသည္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ NCA ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယင္းမိန္႔ခြန္းေပၚ အေျခတည္၍ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ ခုနစ္ခ်က္ကို အစိုးရဘက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားတြင္ (၁) ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ (၂) ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ (၃) ျပင္ဆင္အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံက်င္းပျခင္း၊ (၄) ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံရလဒ္မ်ားအား စုစည္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ထိုးျခင္း၊ (၅) ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသားျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ (၆) ျပင္ဆင္ေရးသား အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ပါတီစုံ အေထြေထြဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ (၇) ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ျခင္း စသည္တို႔ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူေျခာက္ခ်က္ကို ၾကည့္လွ်င္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ဆႏၵရွိရန္၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတိုင္း ကတိတည္ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အျမတ္မထုတ္ရန္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမျဖစ္ေစရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒကို လိုက္နာရန္၊ ဒို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရကို လက္ခံၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ေလွ်ာက္လွမ္းေနမႈတြင္ လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္ရန္ဆိုသည့္ အခ်က္တို႔ ပါ၀င္သည္။

စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးစကား၀ိုင္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ လူထုလိုလားေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာရန္ အတြက္မူ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး အေနျဖင့္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အရွိတရား၊ လူထုအေပၚ သက္ေရာက္မႈစသည္တို႔အေပၚ ခ်ိန္ထိုး၍ အာဃတမ်ား၊ အတၱမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ရွည္လ်ားလွေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီးၿငိႇမ္းသတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ေသာသူအားလုံး၏ လက္ထဲတြင္သာ ရွိေနမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

July 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.