<

သိမႈအဆင့္အတန္း သုံးရပ္

လူတို႔ ရရွိသည့္ သိမႈ သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ဳိးအစားသုံးရပ္ရွိသည္။ ပထမဆုံး အမ်ဳိးအစားမွာ အာ႐ုံငါးပါးမွတစ္ဆင့္ သိရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ၾကည့္႐ႈျခင္းမွလည္းေကာင္း၊ နားေထာင္ျခင္းမွလည္းေကာင္း ဗဟုသုတမ်ားကို ရရွိသည္။ အနံ႔ခံမႈမွလည္းေကာင္း၊ အရသာခံမႈမွလည္းေကာင္းႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမွလည္းေကာင္း သတင္းအခ်က္မ်ားကို ရရွိသည္။ အာ႐ုံငါးပါးသည္ သိမႈအခ်ဳိ႕ကို လူတို႔ထံသို႔ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးသည္။ လူတို႔၏ သိမႈအမ်ားစုသည္ အာ႐ုံငါးပါးမွတစ္ဆင့္ ရရွိျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဒုတိယသိမႈအမ်ဳိးအစားမွာ အသိဥာဏ္မွတစ္ဆင့္ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အသိဥာဏ္မွတစ္ဆင့္ရရွိေသာ သိမႈသည္ အာ႐ုံငါးပါးမွတစ္ဆင့္ ရရိွေသာ သိမႈထက္ပို၍ ျမင့္မားသည္။ သိပၸံပညာဟူသည္ အသိဥာဏ္မွတစ္ဆင့္ ရရွိသည့္ သိမႈျဖစ္သည္။ မ်က္စိမွ ျမင္ရမႈအရ ေန၀င္၍သြားၿပီ။ သို႔ေသာ္ သိပၸံပညာကို ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းမွတစ္ဆင့္ သိရွိရေသာ သိမႈက ေနသည္၀င္၍သြားသည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာ၍ေနသည္။ ယင္းသည္ ကမၻာႀကီး လည္ေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သိရ၏။ လူတို႔အေနျဖင့္ ကမၻာႀကီးလည္ေနေၾကာင္း အာ႐ုံငါးပါးအားျဖင့္ မသိႏုိင္။ ကမၻာႀကီးသည္ မိမိ၀င္႐ိုးစြန္းေပၚတြင္ ၂၃ ၁/ ၂  ဒီဂရီ တိမ္းေစာင္းလ်က္ လည္ပတ္ကာေနကို လွည့္ပတ္ေနေၾကာင္း အသိဥာဏ္မွတစ္ဆင့္သာ နားလည္ႏုိင္သည္။

ေရခြက္ထဲသို႔ ေဘာလ္ပင္တစ္ေခ်ာင္းကို ထည့္လုိက္ပါက ေဘာလ္ပင္သည္ ေကာက္၍သြားေၾကာင္း ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ သိျမင္မႈသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္  အသိဥာဏ္က ေဘာလ္ပင္သည္ ေကာက္၍သြားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာ၍ေနသည္။ ယင္းသည္ အျမင္ဆုိင္ရာ အာ႐ုံလြဲမွားမႈတစ္ရပ္သာျဖစ္၏။ ယင္းသည္လည္း အသိဥာဏ္မွတစ္ဆင့္ရရိွေသာ သိမႈျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသိမႈအမ်ဳိးအစား ႏွစ္ရပ္စလုံးသည္ တတိယေျမာက္ သိမႈအမ်ဳိးအစားထက္မ်ားစြာ ပို၍နိမ့္က်သည္။ ယင္းတတိယေျမာက္ အမ်ဳိးအစားမွာ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈ ျဖစ္သည္။ ယင္းသိမႈသည္ မိမိ၏ စိတ္၀ိညာဥ္အတြင္းမွေန၍ အသံတိတ္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသိမႈမ်ဳိးကို အာ႐ုံငါးပါးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသိဥာဏ္မွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း အကဲျဖတ္၍ မရႏုိင္ေပ။ ပထမသိမႈႏွစ္ရပ္ကို ေက်ာ္လြန္ေသာ တတိယသိမႈနယ္ပယ္အတြင္းသို႔ စတင္ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္လာမႈက  လူသားဟူ၍ ျဖစ္တည္လာေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္မွန္ေသာ သိမႈသည္ အာ႐ုံငါးပါးကိုသာမက အသိဥာဏ္ကိုပါ ေက်ာ္လြန္၏။ ယင္းသည္ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈ ျဖစ္သည္။ လူတုိင္းလူတုိင္း ယင္းအရည္အေသြး ရွိၾကသည္။ ဘ၀တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ခံစားမႈမ်ဳိးကို ႀကံဳေတြ႕ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ သိမႈမ်ားသည္ ဘာမွန္းမသိေသာ တစ္ေနရာရာမွ အလိုလို ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း လူသားတို႔ တြက္ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္း မရိွေပ။ တစ္စုံတစ္ရာသည္ မိမိအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္ မွန္ကန္ေသာ အရာျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုတ္တရက္ခံစား လုိက္ရသည္။ တစ္စုံတစ္ရာသည္ မိမိ၏ ၀မ္းတြင္း၌ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ပြားလုိက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ သိမႈသည္ ႐ုတ္တရက္ထြက္ေပၚလာေသာ္လည္း မည္သည့္ေနရာမွ၀င္လာမွန္း မသိလုိက္ရ။ လူတို႔သည္ အာ႐ုံငါးပါးအရ သို႔မဟုတ္ အသိဥာဏ္အရ ရရွိေသာ သိမႈမ်ား အေပၚ၌သာ အေျချပဳတတ္ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လူသားတို႔သည္ အျခားသတၱ၀ါမ်ားထက္ သာလြန္သူမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ပထမသိမႈႏွစ္ရပ္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ သြားႏုိင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

July 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.