<

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ၀ါဒ

ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ၊ ပရဟိတဆိုင္ရာႏွင့္ ယုတိၱေဗဒဆုိင္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔ေလာကျဖစ္လာေစရန္ အျခားလူသားမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ေစတနာသဒၶါတရားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ လူသားဆန္ေသာ က်င့္သံုးမႈတို႔အားျဖင့္ လူ႔ဘ၀၏ စံတန္ဖိုးမ်ား၌ ႏိုးၾကားစြာ ယံုၾကည္ျခင္းကို လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ၀ါဒဟုေခၚသည္။ ယင္းသည္ နယ္ပယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၌ လူသားမ်ဳိးႏြယ္တို႔၏ တိုးတက္မႈဆီသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၌ ဒႆနိကေဗဒဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈလည္း ျဖစ္သည္။ လူသားတို႔၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ပတ္သက္ေနေသာ အတိုင္းအတာ က်ယ္ေျပာသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာကိုေဖာ္ျပရန္ အသံုးျပဳသည္။ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ၀ါဒသည္ လူတို႔၏ တာ၀န္၀တၱရားက လူသားတို႔၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ ကိုျမႇင့္တင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟူသည့္ အယူ၀ါဒအေပၚ အေျခခံထားသည္။

လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ၀ါဒသည္ လူသားအားလံုးအေနျဖင့္ ေလးစားမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ႏွင့္ ထိုက္တန္ၿပီး ယင္းကဲ့သုိ႔ ထိုက္တန္စြာ ဆက္ဆံသင့္သည္ဟူသည့္ အျမင္တစ္ရပ္ေပၚ၌ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ၀ါဒီမ်ားသည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္တစ္ရပ္လံုး၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာဆီသုိ႔ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သည္။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ၀ါဒမ်ားသည္ ကြၽန္ျပဳျခင္း၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ အေရျပားအေရာင္၊ ဘာသာေရး၊ မ်ဳိးႏြယ္ႏွင့္ ေမြးဖြားရာဇာတိ အစရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတို႔အား ရြံမုန္းသည္။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ၀ါဒသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လူသားတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္အၾကား အသက္ကယ္ရန္၊ ေ၀ဒနာမ်ားကို သက္သာေစရန္ႏွင့္ လူသားဂုဏ္သိကၡာကို ျမႇင့္တင္ရန္ လူသားတို႔အား ေမာင္းႏွင္သည္။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ၀ါဒ၌ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ရပ္အတြက္ လူသားတစ္ဦးကို မည္သည့္အခါမွ် စေတးျခင္းမျပဳဟူသည့္ အခ်က္ပါ၀င္သည္ ဟု ျပင္သစ္-ဂ်ာမန္ေတြးေခၚရွင္ အဲလ္ဘတ္ရွ၀စ္ဇာက ဆိုသည္။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ယန္းဆိုင္မြန္ပစ္တက္က ၾကက္ေျခနီ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား၌ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈ၀ါဒ၏ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လကၡဏာရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သူက လူသားဆန္မႈ၏ စည္းမ်ဥ္းသည္ ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းတည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပ၍ရေသာ လူမႈကိုယ္က်င့္တရား၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ လူမ်ားက သင့္အေပၚ ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္မွန္သမွ်အတုိင္း သင့္အေနျဖင့္ ၎တို႔အေပၚလည္း ျပဳလုပ္ေပးရမည္ဟူ၍ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအေျခခံက်င့္၀တ္ကို ဘာသာႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဘရာမင္နစ္ဇင္၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒ၊ အစၥလာမ္၊ ရဟူဒီ၀ါဒႏွင့္ တာအို၀ါဒ အစရွိသည္တို႔ အားလံုး၌ အလားတူေတြ႕ႏုိင္သည္ဟုလည္း ၎ကဆိုသည္။

သမုိင္းတြင္ အဂၤလန္၌ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ျဖစ္ ေပၚၿပီးေနာက္ ၁၈၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအေစာပိုင္း လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၌ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ၀ါဒကို ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ ၁၉၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဣတၳိယ၀ါဒ၌ ပါ၀င္ေသာ ၿဗိတိန္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာတို႔သည္လည္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ၀ါဒကို တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ ကေလးမ်ားႏွင့္ မကြၽမ္းက်င္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနရပ္မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေၾကာင္း သတ္မွတ္ရန္ ပါလီမန္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ၀ါဒီမ်ားက ဖိအားေပးခဲ့ၾကသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ လူသားတိုင္းအေနျဖင့္ လူသားအားလံုး၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကို ေရွး႐ႈေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ၀ါဒကို က်င့္သံုးၾကမည္ဆိုပါက ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာလ်က္ အစဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေ၀စည္ေနမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာအာေဘ္ာ)

July 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.