<

ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး

ေခါင္းေဆာင္မႈ ပံုစံဟူသည္ လူတစ္ဦးက အျခားသူမ်ားကို ဦးေဆာင္ရန္ ပါ၀ါကို အသံုးျပဳပံုျပဳနည္းျဖစ္သည္။ ေနာက္လိုက္အေရအတြက္အေပၚ အေျခခံလ်က္ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးရိွသည္။ အသင့္ေတာ္ဆံုးေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံသည္ ေခါင္းေဆာင္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္၊ ေနာက္လိုက္မ်ားႏွင့္ အေနအထားတို႔အေပၚ၌ မူတည္ေနသည္။ အခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ေနာက္လိုက္မ်ားပါ၀င္မႈ အတိုင္းအတာျမင့္မားျခင္းကို အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရိွေပ။ အခ်ဳိ႕သည္ တာ၀န္ယူမႈ ခြဲေ၀ေပးရန္ ဆႏၵမရိွျခင္း သို႔မဟုတ္ အရည္အခ်င္းမရိွျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္လည္း ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ေနာက္လိုက္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္းမျပဳဘဲ ခ်က္ခ်င္း ဆံုးျဖတ္ရန္ လိုအပ္သည့္အခါမ်ားလည္း ရိွသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံအခ်ဳိ႕ကို  ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

တစ္ဦးတည္း ေခါင္းေဆာင္မႈ – ယင္းေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ ေခါင္းေဆာင္သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလံုးႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈအားလံုးကို တစ္ဦးတည္း ဆုပ္ကိုင္ထားသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ျခင္းမျပဳဘဲ မိမိဘာသာ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွသည္။

ဒီမိုကေရစီက်ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ – ယင္းပံုစံ၌ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါ၀င္သည္။ တစ္ဦးတည္းေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ မတူဘဲ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား ပါ၀င္မႈအေပၚ၌ ဗဟိုျပဳထားသည္။ ဒီမိုကေရစီက်ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးတာ၀န္ယူမႈကို ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ခြဲေ၀ေပးသည္။ ယင္းသည္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး မွ်တမႈ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ဖန္တီးမႈ၊ သတိၱ၊ အသိဥာဏ္ရိွမႈႏွင့္ ႐ိုးသားမႈတို႔ ကပ္လ်က္ပါလာသည္။

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ – အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာ ပံုစံျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေခါင္းေဆာင္ကို အဖြဲ႕အစည္း ထိပ္ဆံုး၌သာ ကန္႔သတ္၍ မထားေပ။ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အသင္းတစ္သင္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေသာဘ၀ကို ဖန္တီးလိုသည့္ မည္သည့္အဆင့္၌မဆို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေခါင္းေဆာင္ ေပၚထြက္လာသည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေခါင္းေဆာင္မႈ – အျခားေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္မတူဘဲ  အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အုပ္စုမ်ား၊ မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္  အျခားသူမ်ား၌ ေျပာင္းလဲလာေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေခါင္းေဆာင္မႈသည္ အျခားသူမ်ားအား ၎တို႔ မူလက ရည္ရြယ္ထားသည္ထက္ ပို၍လုပ္ေဆာင္ေအာင္ သူတို႔ ေတြးႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္ထက္ ပိုမိုစဥ္းစားလာေအာင္ ေစ့ေဆာ္ႏုိင္သည္။

နည္းေပးလမ္းျပ ေခါင္းေဆာင္မႈ – ယင္းေခါင္းေဆာင္မႈ၌ ေနာက္လိုက္မ်ားအား သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း ပါ၀င္သည္။ နည္းေပးလမ္းျပေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ ရလဒ္ သို႔မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ရန္လိုအပ္ေနေသာ အေနအထားတစ္ရပ္၌ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။

ၾသဇာတိကၠမႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ – ယင္းတြင္ ၾသဇာရိွေသာ ေခါင္းေဆာင္က ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲမႈဆန္ေသာ ပါ၀ါကို ထုတ္ျပႏုိင္သည္။ ၾသဇာဟူသည္ အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းကို မဆိုလိုေပ။ ေနာက္လိုက္မ်ား၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကို အသြင္ေျပာင္းေပးျခင္းသာ ပါ၀င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾသဇာရိွေသာ  ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ အထူးရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္ဆီသို႔ ဦးတည္သည့္ သေဘာထားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ အမ်ားႀကိဳက္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္သည္ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ အမွန္တကယ္တည္ရိွ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေနအထားတစ္ရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံတစ္ရပ္ရပ္က မျဖစ္မေန လိုအပ္ေနမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇူလိုင္ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

July 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.