<

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပည္တြင္းစစ္အရွည္ၾကာဆုံးႏွင့္ ယင္း၏ဆိုးရြားေသာ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ကို ႀကီးစြာခံစားေနရေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းကပင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အဆုံးသတ္ႏုိင္ရန္ အစိုးရအဆက္ဆက္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႀကိဳးစားလာခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္တိုင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည္က တိုင္းျပည္အတြက္ ႀကီးမားေသာကြက္လပ္ တစ္ခုျဖစ္ေနေပသည္။ ယခင္သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္က စတင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ္လည္း အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေနသကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးသည္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕မႈ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း မြန္ႏွင့္လားဟူအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕မွ NCA လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူသည္ကို ေတြ႕ရျပန္သည္။ ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္လွ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္၍ မရေသးျခင္းက ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။

ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ နားလည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈသည္ မ်ားစြာအေရးႀကီးသည္။ ထိုအခ်က္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အေလးအနက္ထားသည့္အတြက္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ေတာင္တန္းျပည္မ မခြဲျခားဘဲ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရးရရွိရန္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ ၾသဂုတ္ ၁၅ တြင္ ဂ်ပန္မ်ားစစ္႐ႈံး၍ လက္နက္ခ်ၿပီးေနာက္ အဂၤလိပ္တို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာေသာအခါ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ လိုသည္ဟုဆိုသည့္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေတာင္တန္းေဒသရွိ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို စည္း႐ုံးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေျမျပန္႔ေတာင္တန္း ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအတြက္ ကခ်င္ေဒသခံလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းမိန္႔ခြန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ “ဗမာတစ္က်ပ္၊ ကခ်င္တစ္က်ပ္ တန္းတူအခြင့္အေရးရမည္” ဟု ေျပာၾကားမႈသည္ သမိုင္းတြင္ခဲ့သည္။

ဗမာတစ္က်ပ္၊ ကခ်င္တစ္က်ပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား တန္းတူအခြင့္အေရးဆိုသည့္ အခ်က္မွာ ယေန႔တိုင္ ႐ႈတ္ေထြးမႈမ်ား၊ နက္နဲေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာသည္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အင္မတန္ခက္ခဲေသာ အေျခအေနတြင္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ စာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ ငဲ့ညႇာမႈမျပဳႏုိင္ပါက တန္းတူအခြင့္အေရးအေပၚ ၎တို႔မွ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈ ရွိလာႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကား ယုံၾကည္မႈ အျပည့္အ၀ ရရွိေစရန္ အတၱႏွင့္မာနတို႔ကို သတိျပဳဆင္ျခင္သင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

July 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.