<

႐ိုးသားမႈရိွျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွျခင္း

ေလာကတြင္ ၿပီးျပည့္စံုသူဟူ၍မရိွေပ။ သို႔ေသာ္ ၿပီးျပည့္စံုမႈကို လိုလားသည့္ ယေန႔ ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈသည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေတာင္းဆို၍ေနသည္။ အက်ဳိးတရားအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ေရာ ေနာက္လိုက္မ်ားအတြက္ပါ ပိုမို ခက္ခဲ၍သြားေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ ထားရိွရန္လိုသည္။ ယင္းအစီအစဥ္၌ မိမိကိုယ္မိမိ ေလးနက္စြာ ျပန္၍ေ၀ဖန္ျခင္း၊ အျခားသူမ်ားထံမွ မိမိအေပၚ အျမင္အား သေဘာထားမ်ား ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ ပံုမွန္သံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္အား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ခ်မွတ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်ေရးလ်က္ သိမ္းဆည္းထားရမည္ လည္းျဖစ္သည္။ လူတို႔သည္ မိမိ၏ အမွားမ်ားကို ၀န္ခံရမည္အား ေၾကာက္ရြံ႕ေနတတ္သည္။ ငယ္စဥ္ အခါကတည္းက ကေလးမ်ားအား မိမိကိုယ္မိမိ ေ၀ဖန္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ တတ္ႏုိင္သမွ် အေကာင္းဆံုးလုပ္ရန္ ႏွင့္ အမွားလုပ္မိမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းႏွင့္ အမွားကို ၀န္ခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းတို႔ မရိွေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ႐ိုးသားမႈႏွင့္  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေရးအတြက္ သင္ယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရန္ထက္ ႐ိုးသားမႈရွိရန္ မ်ားစြာ ပို၍ ခက္ခဲသည္။ သမာဓိရိွရန္မွာမူ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မာသာထရီဆာက “႐ိုးသားမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ သင့္အား အားနည္းခ်က္ရိွေအာင္ လုပ္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႐ိုးသား၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွပါ” ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ဒလိုင္းလားမားကမူ “သင္သည္ ႐ိုးသား၊ မွန္ကန္ၿပီး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွပါက သင့္အား လူအမ်ားက ယံုၾကည္လာလိမ့္မည္။ လူအမ်ားက သင့္အား ယံုၾကည္ပါက ေၾကာက္ရြံ႕ရန္၊ မယံုသကၤာျဖစ္ရန္ႏွင့္ မနာလို၀န္ တိုမႈျဖစ္ရန္ သင့္၌ ေနရာမရိွေတာ့” ဟု ဆုိသည္။  အျခားသူမ်ား သိေစရန္လိုအပ္သည္ဟု ခံစားရေသာ အမွန္တရားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းသည္ ႐ိုးသားမႈျဖစ္သည္။ အျခား သူမ်ားက ၎တို႔သိရန္ လိုအပ္သည္ဟု ခံစားရေသာ အမွန္တရားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ အျခားသူမ်ားအား အမွန္တကယ္ျဖစ္သည့္အရာကား အဘယ္နည္းဟူသည္ကို ေတြ႕ျမင္သြားေစရန္ ခြင့္ျပဳသည္။

႐ိုးသားမႈဟူသည္ လူမ်ဳိးမ်ားစြာႏွင့္ ဘာသာမ်ားစြာတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔၌ တန္ဖိုးထားသည့္အရာျဖစ္သည္။ ဘင္ဂ်မင္ဖရန္ကလင္က “႐ိုးသားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး မူ၀ါဒ” ဟု ဆိုၿပီး ေသာမတ္ဂ်က္ဖာဆင္က “႐ိုးသားမႈသည္ ဥာဏ္ပညာစာအုပ္၌ ပထမဆံုးအခန္းျဖစ္သည္” ဟု ဆိုသည္။ ၀ီလ်ံရွိတ္စပီးယားကမူ “႐ိုးသားမႈေလာက္ မည္သည့္အေမြ ကမွ ပို၍ ၾကြယ္၀ျခင္း မရိွ” ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဟူသည္ကို သိပၸံပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာပညာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာႏွင့္ အျခားလူမႈေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၿပီး မည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သည္ကို အျခားသူမ်ား ျမင္သာေစရန္ က်င့္သံုးသည့္နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဟူသည္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရိွမႈ၊ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရိွျခင္းတို႔ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို က်င့္သံုးၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႐ိုးသားမႈရိွျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွျခင္းသည္ လူသား တစ္ဦး၏ ေကာင္းေသာ ဂုဏ္အဂၤါတစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇူလိုင္ ၁ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

June 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.