<

ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏ ဆိုးရြားေသာ ႐ုိက္ခတ္ခ်က္မ်ား

ရာဇ၀တ္မႈအမ်ားစုသည္ စီးပြားေရးအရလည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးအရလည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအရလည္းေကာင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ဆိုးရြားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားဆီသို႔  ဦးတည္သြားေစသည္။ ယင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဟန္႔တားျခင္း – ရာဇ၀တ္မႈသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားပါက အစိုးရသည္ ထုတ္လုပ္မႈက႑မ်ား၌ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည့္အစား ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ပုိ၍ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ၀ယ္ယူရန္ႏွင့္ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ပို၍မ်ားျပားေသာ လူမ်ားခန္႔ထားရန္ ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာ သုံးစြဲရသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးပိုမိုသုံးစြဲရေသာ ေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။

လူမ်ား ေသဆုံးရျခင္း – ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြင္း ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ  လူမ်ားေသဆုံးရသည့္ အေရအတြက္သည္လည္း ႏွစ္စဥ္မ်ားျပား၍လာသည္။ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ လူမ်ားအား တုိက္႐ုိက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ုိက္ေသာအားျဖင့္ ေသဆုံးမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ တုိက္႐ုိက္ေသဆုံးမႈျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အႀကီးမားဆုံးအမႈတစ္ခုမွာ အေမရိကန္တြင္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ၿပီး လူေပါင္း ၂၉၉၆ ဦး ေသဆုံးကာ လူေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း – တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ အိုးအိမ္စည္းစိမ္တို႔သည္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးရသည္။ အိုးအိမ္အေဆာက္အအုံမ်ား ပ်က္စီးျခင္းသည္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ သက္ေရာက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ေဖာက္ထြင္းခိုးယူျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္လူငယ္မ်ား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ရာဇ၀တ္မႈတုိ႔က အုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို ပ်က္စီးေစသည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လူေနမႈစရိတ္ျမင့္မားလာေစျခင္း – လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ လူေနမႈစရိတ္မ်ားကို ျမင့္တက္လာေစႏုိင္သည္။ ယင္းသည္ နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ကာကြယ္ရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သုံးစြဲရျခင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ တရားစြဲဆိုရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သုံးစြဲရျခင္းႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ထားရန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သုံးစြဲရျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတစ္ဦးကို ေထာင္ခ်ထားသည့္အခါ ေနထုိင္စရာေနရာ၊ အ၀တ္အထည္ႏွင့္ အစားအစာတို႔အတြက္ စရိတ္မ်ားစြာ ကုန္က်သည္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ရာဇ၀တ္မႈသည္ ကဲြျပားျခားနားေသာအရာမ်ား ေပါင္းစပ္မႈမွေန၍ ျဖစ္ေပၚသည္။ ေငြသည္ ဒုစ႐ုိက္မႈမ်ား အားလုံး၏ အေၾကာင္းရင္းဟူသည့္အတုိင္း ပထမဆုံးႏွင့္ အေရးႀကီးဆုံးအရာမွာ ေငြျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးရွားပါးၿပီး တစ္စုံတစ္ဦးသည္ သူ၏လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေငြမရွိသည့္အခါ ရာဇ၀တ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို က်ဴးလြန္ၾကေတာ့သည္။ အျခားအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ လက္စားေခ်လိုသည့္စိတ္ ျဖစ္သည္။ ရာဇ၀တ္မႈ ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဆက္ႏႊယ္ခ်က္သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မွီခုိလ်က္ရွိသည္။ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို အျမဲတမ္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ရပ္တစ္ခုကို ရာဇ၀တ္မႈ ဟုတ္၊ မဟုတ္ အမည္တပ္ၾကသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားအျပင္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အတြင္း၌ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည္။

ယင္းရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven  သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇြန္ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

June 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.