<

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ မူ၀ါဒ

ႏုိင္ငံေရးဟူသည္ အစိုးရစနစ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းဟု ေခၚဆိုႏိုင္ၿပီး မူ၀ါဒသည္ ေရးဆြဲထားသည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ပံု သို႔မဟုတ္ အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သိပၸံ သို႔မဟုတ္ ၀ိဇၨာပညာရပ္တစ္ရပ္ဟုလည္း သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုတစ္ရပ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ပံုျဖစ္သည္။ မူ၀ါဒဟူသည္ အေထြေထြရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို လႊမ္းျခံဳထားေသာ ေရးဆြဲထားသည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ဟူသည္ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ လုပ္ငန္းစုတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ပါတီတစ္ရပ္က အဆိုျပဳထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

ႏုိင္ငံေရးဟူသည္ အာဏာပိုင္မႈႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ဘ၀ကို ရည္ညႊန္းသည္။ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ အေထြေထြသေဘာအရ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လည္ပတ္ေစေသာ အရာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရည္ညႊန္းသည့္ စကားရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာတရားႏွင့္ က်င့္သံုးမႈကိုလည္း ရည္ညႊန္းသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားအတိုင္း လိုက္နာၾကရသည္။

မူ၀ါဒဟူသည္ကို အေျခခံသေဘာတရား၊ စည္းမ်ဥ္းဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္လည္း သက္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားအတိုင္း လိုက္နာၾကရသည္သာ ျဖစ္သည္။ မူ၀ါဒဟူသည္ကို ရည္ရြယ္ထားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကတိက၀တ္တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အဆုိျပဳခ်က္တစ္ရပ္ဟုလည္း သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ မူ၀ါဒရိွေသာေၾကာင့္သာ လူမ်ား၊ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ခံမႈရိွရျခင္း ျဖစ္သည္။ မူ၀ါဒဟူသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လမ္းညႊန္သည့္ စည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ သေဘာတရားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား မရိွပါက ကမၻာႀကီးသည္ ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ခ်င္တိုင္း ျဖစ္ပ်က္ေနလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားဟူသည္ အေရးႀကီး၏။ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက လူမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေနသားတက် ေနရာခ်ထားေပးသည္။ သို႔ေသာ္ မူ၀ါဒ မခိုင္မာသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ကား အခ်ည္းႏွီးသာတည္း။ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မွေန၍ ထြက္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရသည္။ ယင္းကို ျပည္သူ႔မူ၀ါဒဟု ေခၚဆိုသည္။  ျပည္သူ႔မူ၀ါဒမ်ားကို လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း၌ လူေကာင္းမ်ားျဖစ္ရန္အလို႔ငွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း လိုက္နာရသည္။ ျပည္သူ႔မူ၀ါဒကို ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူေဘာင္မ်ားေအာက္၌ လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ ယင္းကို ျပည္သူ႔မူ၀ါဒဟု ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ အေထြေထြသေဘာအရ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လည္ပတ္ေစေသာအရာျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားအတိုင္း လိုက္နာၾကရမည္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven  သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇြန္ ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

June 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.