<

ေရလႊမ္းမိုးျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား

ေျခာက္ေသြ႕ေနေလ့ရွိသည့္ ကုန္းေျမျမဳပ္ေလာက္ေအာင္ေရမ်ား အလြန္အကြၽံ စီး၀င္လာမႈကို ေရလႊမ္းမိုးျခင္းဟု ေခၚသည္။ ေရလႊမ္းမိုးမႈသည္ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ ေရအိုင္ သုိ႔မဟုတ္ ပင္လယ္သမုဒၵရာကဲ့သုိ႔ေသာ ေနရာမ်ဳိးမွေန၍ ေရမ်ားအလြန္အကြၽံ စီး၀င္လာသည့္အခါ ျဖစ္ပြားသည္။ ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ေရမ်ားအလြန္အကြၽံ ျမင့္တက္လာမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေရကာတာ/တာ႐ိုးမ်ား က်ဳိးပ်က္မႈတို႔ေၾကာင့္ ေရသည္ ပံုမွန္ရွိေနက် နယ္နိမိတ္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ စီးဆင္းလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေရစီးဆင္းမႈမရွိေသာ ေျမျပင္တစ္ခု၌ မိုးေရမ်ား အလြန္အကြၽံ အိုင္ထြန္းလာမႈေၾကာင့္လည္း ေရလႊမ္းမိုးျခင္း ျဖစ္ေပၚသည္။

ျမစ္က လက္ခံႏုိင္သည့္ ေရထုထည္ကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ ျမစ္ေရစီးဆင္းမႈႏႈန္း လ်င္ျမန္လာသည့္ ျမစ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ေရလႊမ္းမိုးျခင္း ျဖစ္ေပၚသည္။ ျမစ္မ်ား၏ ေရလွ်ံသည့္ ေျမျပင္၌ ရွိခဲ့ပါက ေရလႊမ္းမိုးမႈသည္ အိမ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပ်က္စီးေစသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားသည္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖစ္ေပၚေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားသည္ ျမင္သာသည့္ မိုးႀကီးမႈကို မျပဘဲ မိနစ္အနည္း ငယ္အတြင္း ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။

ေရလႊမ္းမိုးျခင္း၏ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားတြင္ လူ႔အသက္မ်ား ဆံုး႐ႈံးရျခင္း၊  အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ တံတား၊ မိလႅာစနစ္မ်ား၊ ကားလမ္းမ်ားႏွင့္ တူးေျမာင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားတည္ေဆာက္ထားမႈမ်ား ပ်က္စီးျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းေၾကာင့္  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုပါ ပ်က္စီးေစၿပီး လွ်ပ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ေစသည္။ ေရေပးေ၀မႈႏွင့္ ေရသန္႔စင္္မႈ စနစ္မ်ားကိုလည္း ပ်က္စီးေစသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေသာက္သံုးေရ ညစ္ညမ္းမႈ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ မိလႅာႏွင့္ ေရဆိုးထုတ္ ကြန္ရက္မ်ားကိုလည္း ပ်က္စီးေစႏုိင္သည္။  သန္႔ရွင္းေသာ ေရမရျခင္းႏွင့္အတူ ညစ္ညမ္းေသာ ေရမ်ားက ေရလႊမ္းမိုးမႈ၌ ပါလာေသာေၾကာင့္ ေရမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္။ ယင္းတြင္ အူေရာင္ငန္းဖ်ားေရာဂါ၊ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါႏွင့္ ကာလ၀မ္းေရာဂါ အစရွိသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။ လမ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္  ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားသုိ႔  အကူအညီမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ ေထာက္ပံ့ရန္ အခက္ၾကံဳရတတ္သည္။ လႊမ္းမိုးလာေသာ ေရမ်ားက လယ္ေျမမ်ားဆီသုိ႔  ၀င္ေရာက္ေသာေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ား၌ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ဘဲ စိုက္ပ်ဳိးမႈ သုိ႔မဟုတ္ ရိတ္သိမ္းမႈကို ထိခိုက္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသာမက တိရစၦာန္မ်ားအတြက္ပါ စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။

တစ္ဆင့္ခံ သုိ႔မဟုတ္ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ယာယီက်ဆင္းျခင္း၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္စရိတ္မ်ား ကုန္က်ျခင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး က်ပ္တည္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ရသည္။ ျပင္းထန္ေသာ ေရလႊမ္းမိုးမႈျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ျခင္းလည္း ျဖစ္တတ္သည္။ ေသဆံုးမႈ၊ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိမႈႏွင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ဆံုး႐ႈံးရမႈတို႔ေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈနည္းပါးေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ေရလႊမ္းမုိးျခင္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္  ျပန္လည္ထူေထာင္ ႏုိင္ေရးကို အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

June 18, 2018














Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.