<

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း အၿပီးသတ္ရပ္ဆိုင္းျခင္းသည္သာ …

ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ျခင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ၏ယံုၾကည္မႈရရွိေစႏုိင္သည္ဟု တ႐ုတ္အစိုးရ အာေဘာ္သတင္းစာ  Global Times ၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဇြန္၁၄ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ခရီးစဥ္စတင္ခဲ့ၿပီး ယင္းတြင္ က်င္းပမည့္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ဧရာ၀တီ-ေက်ာက္ဖယား-မဲေခါင္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ (ACMECS) ကို တက္ေရာက္မည့္အခ်ိန္၌ Global Times က ယင္းကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသည္ ကေမၻာဒီယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔အၾကား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကြာဟခ်က္ က်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရး ခိုင္မာမႈကို တိုးျမႇင့္ရန္ရည္ရြယ္သည္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ACMECS ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့ရာတြင္ ထိုစဥ္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ (အထူးသျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္အေျခခံ အေဆာက္အအံုက႑၌) ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ လိုလားပါက မူ၀ါဒအဆက္မျပတ္ေရးႏွင့္ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းမႈအေပၚ ပိုမို အာ႐ံုစုိက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  Global Times သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိးက ေရရွည္ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့သည့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကေသာ္လည္း ယင္းသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔သေဘာ တူညီထားခဲ့သည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျပည့္အစံု အတည္ျပဳၿပီးသား စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္အခါ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အစဥ္အလာကို ဆန္႔က်င္သည့္တစ္စံုတစ္ရာကို  ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Global Times သတင္းစာက စြပ္စြဲေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စီမံကိန္းကို ေရရွည္ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး မူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ မေရရာမႈအေပၚစိုးရိမ္ရမႈမ်ားအၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ယံုၾကည္မႈကို က်ဆင္းေအာင္လုပ္ခဲ့သကဲ့သို႔ ရွိသည္ဟုလည္း  Global Times က ေရးသားခဲ့သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ျပည္သူတို႔၏သေဘာထား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ဦး၀င္းျမင့္၏ခရီးစဥ္မွေန၍ထူးျခားေသာ သတင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ လက္ေတြ႕မက်ေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္ စီမံကိန္းကိစၥအား ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးကာ အျပန္အလွန္အက်ဳိးရွိသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အေျခခံလ်က္ စီမံကိန္းျပန္လည္စတင္ရန္ လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရအာေဘာ ္သတင္းစာျဖစ္သည့္ Global Times က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အမွန္တကယ္တြင္  Global Times က ေဖာ္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိးက ေရရွည္ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့သည့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနသည္ဆိုျခင္းမွာ မွန္ကန္ျခင္းမရွိပါ။ သန္း ၅၀ ရွိေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအနက္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေလးစားေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို လံုး၀ လိုလားမႈ မရွိျခင္းသည္သာ မွန္ကန္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကိစၥသည္ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားကိစၥသက္သက္ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားက ျမစ္ဆံုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတည္တ့ံခိုင္ျမဲမႈ၏ သေကၤတျဖစ္သည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား အတင္းအဓမၼ ျပန္လည္စတင္လာပါက ယင္းကို ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္မႈဟု မွတ္ယူၾကမည္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ ခိုင္ၿမဲသည့္ ေရရွည္ဆက္ဆံေရး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့သည့္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာအခ်ိန္၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ရန္ အက်ပ္ကိုင္လာျခင္းကို မိတ္ေဆြေကာင္းမပီသမႈဟု ယူဆရဖြယ္ရွိေနသည္။  မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔မည္သည္ တစ္ဦး၏ အခက္အခဲကို တစ္ဦးက အျပန္အလွန္ကူညီလ်က္ လိုက္ေလ်ာျခင္း၊ အေလွ်ာ့ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္၍သာ ေရရွည္ဆက္ဆံေရးကိုတည္ေဆာက္ၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္  အခက္ၾကံဳေတြ႕ ေနရခ်ိန္၌ ယခုကဲ့သုိ႔ အက်ပ္ကိုင္သည့္သေဘာ ေဆာင္လာျခင္းက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ တ႐ုတ္စီပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးကိုလည္း မလံုျခံဳေသာစိတ္  ျဖစ္ေစေပလိမ့္မည္။ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းအပါအ၀င္  တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အျခားစီမံကိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ ယင္းစီမံကိန္းတို႔အနက္ မ်ားစြာကို အထူးတလည္ ကန္႔ကြက္ရန္ မရွိေသာ္လည္း ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကိစၥသည္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္ မျဖစ္မေန ကန္႔ကြက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ရန္ သေဘာတူညီမည့္ မည္သည့္အစိုးရ၊ မည္သည့္ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ မည္သူမဆို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ဖ်က္ဆီးသည့္ သမိုင္းတရားခံအျဖစ္ နာမည္ဆိုး က်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မိတ္ေဆြေကာင္းပီသမႈကို ျပသလိုပါက  ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးကိုသာ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇြန္လ ၁၇ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

June 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.