<

တာ၀န္ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိတ္ထားမ်ား

အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစု၌ ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည့္ အေတြ႕ရအမ်ားဆံုး တာ၀န္ယူျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိတ္ထားသံုးမ်ဳိးကို ေရွာင္လႊဲတတ္ေသာ၊ တြက္ခ်က္တတ္ေသာႏွင့္ ေျပးေတြ႕တတ္ေသာဟူ၍ သံုးမ်ဳိးခြဲျခားေလ့ရိွၾကသည္။ ယင္းအမ်ဳိးအစား အသီးသီးတို႔သည္ တာ၀န္ယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ႈျမင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ တုံ႔ျပန္ရာတြင္လည္းေကာင္း ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ လူအခ်ဳိ႕သည္ အေျခအေနတစ္ရပ္၌ ေျပးေတြ႕တတ္ေသာ စိတ္ထားရိွေသာ္လည္း အျခားအေျခအေနတစ္ရပ္၌မူ ေရွာင္လႊဲတတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ တြက္ခ်က္တတ္ေသာ စိတ္ထားမ်ဳိး ရိွသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရိွရသည္။ အခ်ဳိ႕မွာမူ အလုပ္ခြင္၌ စိတ္ထားတစ္မ်ဳိး၊ အိမ္၌ စိတ္ထားတစ္မ်ဳိးႏွင့္ မိမိ ပိုမိုႏွစ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၌ ပါ၀င္ရသည့္အခါ စိတ္ထားတစ္မ်ဳိး ျဖစ္တတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတစ္ဦးအား အမ်ဳိးအစားတစ္ရပ္အတြင္း၌ အေသသတ္မွတ္ထား၍ မရပါ။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အတြင္း လူတို႔၏ ေတြးပံုႏွင့္ ျပဳမူပံု၌ ယင္းစိတ္ထားသံုးမ်ဳိးႏွင့္ပတ္သက္၍ အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္ကို နားလည္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ေရွာင္လႊဲတတ္ေသာ စိတ္ထား – က်႐ံႈးႏိုင္ေျခရိွသည့္ စြန္႔စားမႈမ်ဳိးကို ေရွာင္ရွားသည္။ အျမဲတေစ သားေကာင္တစ္ဦးကဲ့သို႔ ခံစားေနတတ္သည္။ “ဘာလုပ္ရမလဲ ေျပာပါဦး” ဟူေသာ စိတ္အေျခအေန၌သာ ရိွေနတတ္သည္။ အမွားအယြင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ အကာအကြယ္ရွာတတ္ၿပီး တာ၀န္ခံရမႈကို ျငင္းပယ္တတ္သည္။ အလုပ္ကို ရပ္ဆိုင္းပစ္ရန္အတြက္ အခက္အခဲမွန္သမွ်ကို အေၾကာင္းျပခ်က္အျဖစ္ ႐ႈျမင္တတ္သည္။

တြက္ခ်က္တတ္ေသာ စိတ္ထား – မည္သည့္စြန္႔စားမႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္မည္ကို ေသခ်ာစြာ ဆံုးျဖတ္တတ္သည္။ အေနအထားေပၚမူတည္လ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ်ာ့နည္းေသာ အရာမ်ားကို အလ်င္အျမန္လႊတ္ခ်တတ္သည္။ တစ္သမတ္တည္းမရိွ၊ သာမန္ထက္ ထူးကဲမႈမွသည္ စိတ္မပါလက္မပါ အားထုတ္မႈမ်ဳိးသို႔ ေျပာင္းလဲသြားတတ္သည္။ အမွားအယြင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ အားနည္းခ်က္ကို ဆင္ေျခေပးရန္အတြက္ အေသအခ်ာဖန္တီးထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာတတ္သည္။ အက်ဳိးအျမတ္အေပၚ မူတည္လ်က္ အခက္အခဲမ်ားကို အတားအဆီးမ်ား သို႔မဟုတ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားဟု ႐ႈျမင္တတ္သည္။

ေျပးေတြ႕တတ္ေသာ စိတ္ထား – က်႐ံႈးမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ စြန္႔စားမႈကို စိတ္ပါလက္ပါ ျပဳလုပ္တတ္သည္။ အေနအထား အရပ္အရပ္အတြက္ တာ၀န္ယူတတ္ၿပီး တိုးတက္မႈ မရိွျခင္းအတြက္ စိတ္ထဲရိွသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပခဲသည္။ အရင္းအျမစ္မ်ား ရိွမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လံႈ႔ေဆာ္ေပးျခင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ျပျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္တတ္သည္။  အမွားအယြင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ မိမိအမွားကို ၀န္ခံတတ္သည္။ အခက္အခဲမ်ားကို ဖန္တီးမႈရိွစြာ တိုက္ခိုက္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားဟု ႐ႈျမင္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အတြင္း လူတစ္ဦးအား သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေပးမည္ဆိုပါက ထိုသူ၏ ေတြးပံုႏွင့္ ျပဳမူပံုအရ တာ၀န္ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္စိတ္ထား အမ်ဳိးအစား၌ရိွသည္ကို မွန္ကန္စြာအကဲျဖတ္ႏုိင္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရး၌ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇြန္လ ၁၆ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

June 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.