<

သဘာ၀ေဘးႏွင့္ အစိုးရ၏ အေထာက္အပံ့

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ယခင္ကထက္ ပိုမိုလာကာ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္မႈခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္လာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ကမၻာ႔ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတုအေျခအေနသည္လည္း လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလာႏုိင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကလည္း ခန္႔မွန္းသတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အပူခ်ိန္သိသာစြာ ျမင့္တက္မႈ၊ ငလ်င္ေဘး၊ မုန္တိုင္းစေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကိုလည္း ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း သိသိသာသာတိုးျမႇင့္ ၾကံဳေတြ႕ခံစားလာရသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ား အရ ၂၁ ရာစုအလယ္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေနရာေဒသမ်ား၌ အပူခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၃ စင္တီဂရိတ္မွ  ၂ ဒသမ ၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ ျမင့္တက္ႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ ပူေႏြးလာမႈမွာ အသိသာဆုံးျဖစ္ၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ ၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ ျမင့္တက္လာႏုိင္ျခင္း၊ အနာဂတ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ လစဥ္ျပင္းထန္ေသာ အပူခ်ိန္ခံစားရႏုိင္သည့္ရက္မွာ ေလးရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ ရွိႏုိင္ျခင္း၊ မိုးရြာသြန္းမႈ ပုံစံေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေဒသအလိုက္ႏွင့္ ရာသီဥတုအလိုက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ၿပီး မုတ္သုံရာသီကာလအတြင္း မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားျခင္း၊ ေလ်ာ့နည္းျခင္း အေျခအေနမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေပသည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ် ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျပႆနာသည္လည္း ႏုိင္ငံအႏွံ႔ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚထုိးႏွက္မႈအျဖစ္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီ ျဖစ္သည္။ မိုးသည္းထန္စြာရြာ သြန္းမႈႏွင့္အတူ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ားစုတြင္ ႀကီးမားေသာသက္ေရာက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရသည္။ လမ္းမ်ားပ်က္စီးျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ တံတားမ်ားက်ဳိးက်ျခင္း၊ ဆည္ေရႀကီးျခင္း၊ ေတာင္က်ေရျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ တာေပါင္က်ဳိးျခင္း၊ လူေနအိမ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲလူမႈဘ၀ျပႆနာ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ လူေသဆုံးမႈအခ်ဳိ႕ရွိေနသည့္အျပင္ သီးႏွံစိုက္ခင္းဧကေပါင္းမ်ားစြာ ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္တို႔၏ ႏွစ္စဥ္ခပ္စိပ္စိပ္ ထိုးႏွက္မႈမ်ားအေပၚ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာတုန္႔ျပန္ ကာကြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အထူးလိုအပ္ေနေပသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံႏုိင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈတြင္ ေအာက္ပိုင္းသို႔ ေရာက္ေနၿပီး သဘာ၀ေဘးရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရမႈတြင္မူ ထိပ္ပိုင္းတြင္ ရွိေနေသာႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ ဆင္းရဲ၍ နည္းပညာခ်ဳိ႕တဲ့ အားနည္းေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနရာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႕ရပါက အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားထက္လည္း သက္ေရာက္မႈဆိုးက်ဳိးႀကီးသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာတုန္႔ ျပန္ႏုိင္စြမ္းကို အထူးအေလးထားရေပလိမ့္မည္။ ေဒသအမ်ားစုတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အဆင့္နိမ့္မႈေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀ေဘးႏွင့္ ၾကံဳလွ်င္ အဆက္အသြယ္မ်ားလည္း ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ လုံျခံဳမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ကူညီကယ္ဆယ္မႈမ်ားအခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမရွိျခင္းသည္ အဓိကထိုးႏွက္ခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။

ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈဒဏ္ကို ဆက္တိုက္ခံစားေနရၿပီး စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္ပိုင္းသည္ မ်ားစြာစကားေျပာေပလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရၾကရသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရအေနျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ မျဖစ္ပြားမီႏွင့္ ျဖစ္ပြားၿပီး အေျခအေနႏွစ္ရပ္စလုံးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခ်က္၊ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးႏိုင္မႈသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေရးႀကီးပါေၾကာင္း  The Daily Eleven  သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

June 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.