<

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မ်ား

ကမၻာေပၚရိွ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ (ACA) မ်ားသည္ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရၿပီး လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟု ယူဆထားၾကသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ဥပေဒအရ အေရးယူရန္ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕အတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရေသာေၾကာင့္ ယင္းေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားအတြက္ အဟန္႔အတားအျဖစ္ အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ၎အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္မႈရိွရန္၊ လူသိရွင္ၾကား တာ၀န္ခံမႈရိွရန္ႏွင့္ ရန္ပုံေငြေကာင္းစြာရိွလ်က္ ပါ၀င္သူမ်ားျဖင့္ ေကာင္းစြာ ဖြဲ႕စည္းထားရန္ လိုအပ္သည္။

ACA တြင္ ပါ၀င္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ခန္႔အပ္ျခင္းတို႔၌ လြတ္လပ္မႈရိွရန္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက အာမခံခ်က္ေပးထားရသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္၊ ဖမ္းဆီးရန္ႏွင့္ တရားစြဲဆိုရန္ ACA ၏ ႀကီးမားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဥပေဒက အာမခံထားေပးရသည္။ မည္သူ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အဖြဲ႕ အစည္းကမွ် ၾကား၀င္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳဘဲ ၎တို႔၏ ဥပေဒအရလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို သမာသမတ္က်က် ထုတ္ျပန္ရန္ ACA မ်ားကို အျပည့္အ၀ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးထားရသည္။ ACA ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္သည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လည္း ရိွရမည္ျဖစ္သည္။  ဥပမာအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္က ႀကီးၾကပ္ႏုိင္သည္။

ACA အဖြဲ႕မ်ားသည္ ‘ငါးႀကီးမ်ား’ ဟုေခၚေသာ အဂတိလိုက္စားမႈႀကီးမ်ား၌ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ တရားစြဲဆိုရန္ ၎တို႔၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဆႏၵရိွမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသရမည္ျဖစ္သည္။ ACA ၌ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ႀကိဳတင္ထုတ္ေဖာ္ထားရန္၊ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူကို အစီရင္ခံရန္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ သတင္းသိပိုင္ခြင့္ကို အာမခံရန္တို႔ကို က်င့္သံုးရသည္။ အဂတိ လိုက္စားမႈ၏ မေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိရိွၾကေစရန္ႏွင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၌ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္လာၾကေစရန္  ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ACA အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျပဳရန္လိုသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားသည္ ကမၻာတစ္လႊား၌ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားအတြက္ ႀကီးစြာေသာ အဟန္႔အတားျဖစ္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မေကာင္းေသာ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္ရိွသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈႀကီးမားသည္။ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈက လုပ္ငန္းႀကီးထြားမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစကာ ကုန္က်စရိတ္ႀကီးမားေစ႐ံုသာမက ဥပေဒေၾကာင္းအရႏွင့္ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေစာမႈအရလည္း ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္ရိွေစသည္။  အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ညိႇႏိႈင္းစရိတ္မ်ား တက္ေစလ်က္ မွ်တေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ယုတ္ေလ်ာ့ေစကာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစားေပးအစီအစဥ္ကို ပံုပ်က္ေစသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ အဂတိလိုက္စားမႈေကာ္မရွင္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အႀကီးအက်ယ္ မူတည္ေနပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

June 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.