<

စာသင္ခန္းထဲမွ အျပဳအမူအခ်ဳိ႕

ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ စာသင္ခန္းအတြင္း စိန္ေခၚမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ေႏွာင့္ယွက္ေသာ ေလးစားမႈကင္းမဲ့ေသာ သည္းမခံႏုိင္ဖြယ္ရာ အျပဳအမူမ်ား ပါတတ္သည္။ အျပဳအမူဆိုင္ရာ သိပၸံပညာရွင္တို႔က စာသင္ခန္းအတြင္း ရင္ဆိုင္ရသည့္ အျပဳအမူအခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေလအိုး – သင္ခန္းစာတစ္ခု သင္ၾကားေနစဥ္ စကားမ်ားေနျခင္းသည္ ဆရာကိုသာမက အျခားေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚပါ ေလးစားမႈကင္းမဲ့သည့္ အျပဳအမူျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းအျပဳအမူသည္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္မရိွသည့္ ႐ိုင္းပ်ေသာ အျပဳအမူျဖစ္သည္ကို နားလည္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ စကားမ်ားေနျခင္းကို ရပ္တန္႔ပစ္ရန္  နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရိွေသာ္လည္း အဆိုပါေက်ာင္းသားကို သီးသန္႔ခြဲထုတ္လုိက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္တန္႔ရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္ျခင္းသည္ နားက်ည္းဖြယ္ရာမ်ားကိုသာ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အႏုတ္လကၡဏာသေဘာေဆာင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳမည့္အစား သင္ၾကားေနျခင္းကို ရပ္၍ အဆိုပါေက်ာင္းသား စကားေျပာရပ္သြားသည္အထိ ေစာင့္ေနရန္လိုသည္။ ထိုအခါ သူက သင့္အား ေက်းဇူးတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပံဳးျပလိုက္ရန္သာ လို သည္။

ပုန္ကန္သူ –  မည္သည့္အရာကိုမွ် မလုပ္ဘဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆန္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အာဏာဖီဆန္မႈကို ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။ သူႏွင့္ အာဏာလြန္ဆြဲမႈထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ လုပ္မည္လား၊ မလုပ္ဘဲ အက်ဳိးဆက္ကို ရင္ဆိုင္မည္လား  ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးရန္သာ လိုသည္။ ယင္း၌ အားလပ္ခ်ိန္ မေပးေတာ့ျခင္းသည္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါက သူ၏ ေကာင္းမြန္လာေသာ အျပဳအမူကို အသိအမွတ္ျပဳကာ အျပံဳးျဖင့္ အားေပးရန္ လိုသည္။

အျငင္းသန္သူ – ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဆရာအား ဆန္႔က်င္ျငင္းခုံျခင္းသည္  ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းရမည့္ အာဏာဖီဆန္မႈတစ္မ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေက်ာင္းသား၏ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ လံုး၀မသက္ဆုိင္ဘဲ သူႏွင့္ ျငင္းခံုပြဲအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။  သူ႔အား ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာပါက အာခံေနသူ ေက်ာင္းသားအေနျဖင့္ သူမွန္ကန္ေၾကာင္း  ေျပာရန္လိုအပ္သည္ဟု ပို၍ပင္ ခံစားလာရႏုိင္သည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ေဆြးေႏြးရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္ေၾကာင္း တည္ၿငိမ္စြာ ရွင္းျပလ်က္ မိမိအလုပ္ကို ဆက္လုပ္ရန္လိုသည္။  ေက်ာင္းသားက ဆက္လက္ျငင္းခုံေနပါက စာသင္ခ်ိန္ၿပီးမွ ေဆြးေႏြးရန္ အၾကံျပဳပါ။ စာသင္ခန္းကို ထိန္းထားရင္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သိလိုစိတ္ႏွင့္ ေမးခြန္းထုတ္မႈကိုမူ အားေပးရမည္သာျဖစ္သည္။

စိတ္ဓာတ္က်ေနသူ – စိတ္ဂနာမၿငိမ္ေသာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဓာတ္က်ေနေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္ ဆရာတစ္ဦးအတြက္ အာ႐ံုေထြျပားဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ယင္းအျပဳအမူကို သတိထားမိလွ်င္ထားမိခ်င္း ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ အထူးသျဖင့္ အဆိုပါ ေက်ာင္းသားသည္ ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္း သို႔မဟုတ္ စာရိတၱပ်က္ျပားသြားျခင္း ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ၌ ျဖစ္သည္။ စာသင္ခ်ိန္ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အေသအခ်ာ ေဆြးေႏြးရင္း ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္ကိုသိရရန္ ႀကိဳးပမ္းပါ။ ယင္းသည္  အိမ္၌ျဖစ္ပြား ေသာကိစၥ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္း၌ အႏုိင္က်င့္ခံရျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မိဘမ်ားကို အသိေပးရမည္သာျဖစ္သည္။

တြယ္ကပ္ေနသူ – ဆရာ၏အကူအညီကို အဆက္မျပတ္ ေတာင္းခံေနသည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးသည္လည္း စာသင္ခ်ိန္၌ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ဆရာအေနျဖင့္ အေနအထားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အကဲျဖတ္ႏုိင္ရန္လိုၿပီး ေက်ာင္းသား၌ သင္ယူရခက္ခဲသည့္ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ ရိွေနသလားဟူသည္ကို သံုးသပ္ႏုိင္ရန္လိုသည္။ ဆရာအေနျဖင့္ အဆိုပါေက်ာင္းသားအား မိမိကိုယ္မိမိ အားကိုးလာေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။  ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထပ္မံရွင္းျပရန္ ေတာင္းခံလာပါက ၎၏ေဘးမွ ေက်ာင္းသားအား ေမးျမန္းႏုိင္သည္ဟု ေျပာပါ။

ယခုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ဆရာမ်ားအတြက္ အေထြေထြ သေဘာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အတြက္မဆို အရာရာသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အေတြ႕အၾကံဳေပၚ၌သာ အျမဲတမ္း မူတည္ေနမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ဇြန္လ ၉ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

June 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.