<

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ . . .

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာဌာန (IEP) က ထုတ္ျပန္ေသာ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအညႊန္းကိန္း (GPI) အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆင့္ ၁၅ ဆင့္ က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး အဆင့္ ၁၂၂ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း၌ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉ ႏုိင္ငံအနက္ ေျမာက္ကိုရီးယား (အဆင့္ ၁၅၀) ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ (အဆင့္ ၁၃၇ ) တို႔ၿပီးပါက တတိယေျမာက္ အဆင့္အနိမ့္ဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတြင္း၌ အဆင့္အႀကီးအက်ယ္ က်ဆင္းသြားေသာႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံတို႔ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) တို႔အေပၚ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ က်ဆင္းရျခင္းျဖစ္ၿပီး ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသည္ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား နီးကပ္လာခ်ိန္၌ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟြန္ဆန္၏ အတိုက္အခံမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ က်ဆင္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ေတာင္အာရွေဒသမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသည္လည္း ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ အဆင့္ ၁၀ ဆင့္ က်ဆင္းသြားၿပီး အဆင့္ ၉၃ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္ ၇၀၀,၀၀၀ ႐ုတ္တရက္ ၀င္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ယခု ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအညႊန္းကိန္း အစီရင္ခံစာကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ IEP သည္ အက်ဳိးအျမတ္ ရယူျခင္းမရွိသည့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမမ်ား စုစုေပါင္း ၁၆၃ ခုကို ၎တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အဆင့္အလိုက္ အမွတ္ေပးကာ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ GPI အစီရင္ခံစာတြင္ တင္းမာမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားအတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ ကမၻာႀကီးကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း မေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခားကမၻာ့အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း က်ဆင္းလာရသည္ဟု ဆုိသည္။ ယခု အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အၾကားတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၉၂ ႏုိင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ က်ဆင္းသြားၿပီး ၇၁ ႏုိင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တိုးတက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ ဆီးရီးယား၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ေတာင္ဆူဒန္၊ အီရတ္ႏွင့္ ဆိုမာလီယာတို႔သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အနည္းဆံုးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အိုက္စလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ၾသစႀတီးယား၊ ေပၚတူဂီႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံတို႔သည္ အၿငိမ္းခ်မ္းဆံုးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လူမ်ားအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမရွိဘဲ ၎တုိ႔၏ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး ၎တုိ႔၏ ဘ၀အရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္လာေအာင္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အခါ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လူတုိင္းအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေၾကာက္လန္႔ရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းတုိ႔ မရွိဘဲ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ေနထုိင္ႏိုင္သည့္အခါ ရရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လူတုိင္းအေနျဖင့္ ဥပေဒ၏ေရွ႕ေမွာက္၌ မည္မွ်စြာရွိျခင္း၊ တရားေရးစနစ္မ်ား ယံုၾကည္ရျခင္းႏွင့္ လူတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို မွ်တၿပီး ထိေရာက္သည့္ ဥပေဒမ်ားက ကာကြယ္ေပးထားျခင္းတို႔ ရွိသည့္အခါ ရရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လူတုိင္းအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ပံုေဖာ္ရာ၌ ပါ၀င္ႏုိင္စြမ္းရွိၿပီး အစိုးရက ျပည္သူမ်ားအေပၚ တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္အခါ ရရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လူတုိင္းအေနျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာ၊ သန္႔ရွင္းေသာေရ၊ ေနစရာ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေနခ်င္စရာ ၀န္းက်င္တုိ႔အား မွ်တညီမွ်စြာ ရရွိသည့္အခါ ရရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို က်ား/မ၊ လူမ်ဳိး သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ အမ်ဳိးအမည္ ခြဲျခားမႈႏွင့္မွ်မဆုိင္ဘဲ အလုပ္လုပ္ရန္ ညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရး ရရွိကာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳႏုိင္သည့္အခါ ရရွိသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အညႊန္းကိန္း ျပန္လည္ျမင့္တက္လ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိပါေစေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။

ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

June 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.