<

စာေမးပြဲဟူသည္ . . .

စာေမးပြဲဟူသည္ အဂၤလိပ္စကားလံုး Examination မွ လာသည္။ အကဲျဖတ္ရန္၊ အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္တို႔အတြက္ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္၌ ယင္း Examination ဟူသည့္ စကားလုံးအား ဘ၀၏ ေနရာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔၌ သုံးစြဲေသာေၾကာင့္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာ စကားလံုးဟု ဆိုႏိုင္သည္။ စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသံုးသပ္သူတို႔မွာကား စကားလံုးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလိုလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္းဟူသည့္ စနစ္ကို ဆက္လက္က်င့္သံုးမည္လား၊ ျဖဳတ္ပယ္ အစားထိုးမည္လား ဟူသည္ကိုသာ ေဆြးေႏြးရန္ လိုလားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက စာေမးပြဲမ်ားသည္ လူတစ္ဦး၏ အရည္အခ်င္းကို မွန္ကန္စြာ စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္းမရိွဟု ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးၾကသည္။ လက္ရိွစာေမးပြဲစနစ္သည္ (စာေမးပြဲနီးခါမွ) အတင္းအဓမၼ စာတြန္းက်က္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ ေခါင္းထဲသို႔႐ိုက္သြင္းကာ သင္ၾကားျခင္းတို႔အေပၚ၌ အေျခခံလ်က္ အရည္အခ်င္းတိုးတက္ေရးထက္ စာေမးပြဲကို အမွတ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေရးကိုသာ ေရွး႐ႈသည္ဟု ဆိုသည္။ လက္ရိွ စာေမးပြဲစနစ္သည္ ခိုးခ်ျခင္းႏွင့္ အဂတိလိုက္စားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ မေကာင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚရန္လည္း အားေပးေသးသည္ဟု ဆိုသည္။

စာေမးပြဲစနစ္အား ရိွကိုရိွရမည္ဟု အဆိုျပဳၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းရိွသည္။ စာေမးပြဲ မရိွဘဲ မည္ကဲ့သို႔လုပ္မည္နည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။ ဘ၀ကိုယ္ႏိႈက္သည္ပင္လွ်င္ ႀကီးမားလွေသာ စာေမးပြဲႀကီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကေသးသည္။ အဆင့္တိုင္း အဆင့္တိုင္း၊ ေျခလွမ္းတိုင္း ေျခလွမ္းတိုင္း၌ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရမည္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဘ၀၏ စာေမးပြဲမ်ားအားလံုးကို ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္မႈဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ စာေမးပြဲမ်ားသည္ လူတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ခံႏိုင္ရည္၊ ဇြဲလံု႔လႏွင့္ အျခားေကာင္းေသာ အရည္အေသြးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္ဟုဆိုသည္။ ၎တို႔က စာေမးပြဲမ်ားသည္ လိုအပ္သည္သာမက ေကာင္းေသာအရာမ်ားကို ေပးသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

လူတိုင္းသည္ စာေမးပြဲမ်ားကို ေၾကာက္ခဲ့ဖူးသည္သာျဖစ္၏။ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား၊ စာေမးပြဲ စစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ား အားလံုးတုိ႔က စာေမးပြဲဟူသည္ကို က်ိန္စာဟု လည္းေကာင္း၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာကိစၥႀကီးဟုလည္းေကာင္း ေတြးၾကေပလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ စိတ္ေရာဂါအမ်ားစုသည္ စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ အတင္းအဓမၼ စာတြန္းက်က္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည္။
သို႔ေသာ္လည္း စံႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ထားရမႈႏွင့္ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို အကဲျဖတ္ရမႈတို႔က မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း လမ္းလြဲသို႔ ေရာက္ရိွသြားႏုိင္သည္။ သူတို႔သည္ စာေမးပြဲမ်ားကို ေၾကာက္ၾကေသာေၾကာင့္ ေလ့လာ ဆည္းပူး သင္ယူမႈ ျပဳလုပ္ၾကျခင္းသာျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲ စနစ္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါက စကားလံုး တစ္လံုးမွ်ကိုပင္ ေလ့လာဆည္းပူးမႈ ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ စာေမးပြဲစနစ္အား ဖ်က္သိမ္းရမည္မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အသိုင္းအ၀ိုင္းသာမက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ပါ အႀကီးအက်ယ္ အက်ဳိးရိွေစေရးကို ေရွး႐ႈသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္သာ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇြန္လ ၃ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

June 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.