<

အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔က လစ္ဘရယ္လိုက္ေဇးရွင္း ျပဳလုပ္လာျခင္းႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI)  သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ၾကားခံတစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ FDI ပမာဏသည္ အညီအမွ် ျဖန္႔ေ၀မႈမရွိေပ။ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ အဂတိလိုက္စားမႈ အဆင့္သည္ FDI ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ FDI ျဖန္႔ေ၀ပံုမညီမွ်ျခင္းက စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈ အလားအလာကို အကန္႔အသတ္ရွိေစႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ FDI စီးဆင္းမႈ နိမ့္က်ရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းတရားတစ္ရပ္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈအဆင့္ ျမင့္မားျခင္းျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈဟူသည္ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ျပည္သူပိုင္အာဏာကို လက္သိပ္ထိုး အသံုးျပဳျခင္း၊ တရားမ၀င္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး၌ အဂတိလိုက္စားမႈက ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေနရာယူလာတတ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ စြမ္းထက္သူေကာင္းျပဳမႈမွတစ္ဆင့္ ရာထူးအာဏာအဆင့္မ်ားကို ရယူလာႏိုင္သည့္အခါ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး စီးပြားေရး၀န္းက်င္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္းက်င္ကိုပါ ပံုပ်က္သြားေစေတာ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ထိပ္တန္းအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအဆင့္ အသီးသီးမွသည္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ေဒသခံအရာရွိမ်ားအထိ အစိုးရအဖြဲ႕၏ က႑အသီးသီးႏွင့္ အဆင့္အသီးသီးဆီသို႔ သက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို က်ဆင္းေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ က႑အားလံုးႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းအားလံုးအေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈဟူသည္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ တိုင္းတာရန္ ခက္ခဲသည့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အခ်က္အလက္ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတရားမ်ားကို စမ္းသပ္ရန္ ခက္ခဲသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာခ်က္မ်ားစြာတို႔တြင္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳတတ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍မွတ္ယူမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အရည္အေသြးတို႔အား က်ဆင္းေစျခင္းအားျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ FDI အေပၚ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈကို သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အဟန္႔အတားတစ္ရပ္ဟု သတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အဂတိလုိက္စားမႈက အပိုကုန္က်မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ရမည္ကို ေရွာင္ရွားလိုၾကသည္။ ယင္းသည္ ကိုယ္က်င့္တရားအရ မွားယြင္းသည္ဟု လိပ္ျပာမသန္႔သည္က တစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္က တစ္ေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ရန္ အားထုတ္မႈမ်ားကသာလွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္  FDI ပိုမိုရရွိရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံ၏ GDP ကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven  သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ေမလ၂၃ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

May 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.