<

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္မ်ား

လူအခ်ဳိ႕ ေတြးထင္ထားသကဲ့သို႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ ပင္ကိုအေျခအေနတစ္ရပ္ မဟုတ္သည့္အျပင္ ဆင္းရဲသူတို႔၏ အျပစ္အနာအဆာေၾကာင့္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္တို႔ေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ေပ။ ၎အျပင္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအရ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္က်င့္တရားအရ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုအတြင္း သို႔မဟုတ္ ႀကီးျပင္းလာရမႈအတြင္း က်႐ႈံးမႈမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မဟုတ္ေပ။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားကို ဖန္တီးသူမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ အစဥ္အလာသေဘာအရ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလ့လာရာ၌ လူတစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ မိသားစုအလုိက္ကို အဓိကထားၾကေသာ္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ မိသားစုအလုိက္သာမက လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအလိုက္ ေတြ႕ၾကံဳခံစားရမႈျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလ့လာရာတြင္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအေပၚ အဓိကထားရမည္ျဖစ္ၿပီး မူ၀ါဒမ်ား၊ အျပန္အလွန္ျပဳမူမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားအတြင္း ျမဳပ္၀င္ေနသည့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟူသည္ သူ႔ဘာသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အရာျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္စီးပြားေရးတြင္ လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စုတစ္စုသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေထာင္ေခ်ာက္အတြင္း၌ ပိတ္မိသြားပါက ဆင္းရဲမြဲေတမႈသံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲလွသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟူသည္ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အသားတင္ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈကိုစုစည္းႏိုင္စြမ္းတို႔အား ဖ်က္ဆီးပစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳျခင္းႏွင့္ အေျခခံအက်ဆံုး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မႈကိုပင္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳျခင္းတို႔အပါအ၀င္ စီးပြားေရးအရ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျပဳမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ လက္ရွိမူ၀ါဒမ်ားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသံသရာကို ပို၍တြန္းအားေပးေစသည္။ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈမရွိျခင္းႏွင့္အတူ ရင္းျမစ္မ်ား မွ်တစြာျဖန္႔ေ၀ေရးအေပၚ ေနာက္ထပ္အတားအဆီးမ်ားကို ဖန္တီးလ်က္ စီးပြားေရးအရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အားေကာင္းေသာ လူတန္းစားတို႔က ဆင္းရဲမြဲေတသူမ်ား၏ ကုပ္ေပၚ၌ ခြစီးလ်က္သား အေနအထား၌ ရွိေနသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွသည္ လူမႈေရးအရ ဖယ္ထုတ္ခံရျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္၍သြားသည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟူသည္ ဆင္းရဲသူမ်ားအေပၚသို႔သာ သက္ေရာက္သည္ကား မဟုတ္ေပ။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ အေထြေထြသေဘာအရ ခ်မ္းသာသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အေပၚသို႔ပါ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ မညီမွ်မႈမ်ားကို ႀကီးထြားေစေသာေၾကာင့္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ ယင္းသည္ ရာဇ၀တ္မႈ၊ တရားဥပေဒႏွင့္ အမိန္႔အာဏာထိန္းသိမ္းမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကီးစြာေသာ ျပႆနာမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတေနသူတို႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ ႐ုန္းကန္ၾကရေသာအခါ ခိုးမႈႏွင့္ ဓားျပမႈကဲ့သို႔ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ယေန႔ေခတ္သစ္တြင္ ခ်မ္းသာသူတို႔၏ ဘ၀သည္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ စိုးရိမ္ပူပန္လာၾကရသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အမ်ားသေဘာဆႏၵမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈအေပၚလည္း အဓိကၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို စုစည္းထားသည့္အရာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္တတ္သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသံသရာ၌ ပိတ္မိသြားေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈေပ်ာက္ဆံုးသြားသူမ်ားေၾကာင့္ လူသားရင္းျမစ္သာမက အျခားရင္းျမစ္မ်ားလည္း အလဟႆျဖစ္ရသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုန္ခန္းေနသူတို႔သည္ ႀကီးေလးေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကိုသာမက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုပါ က်ဴးလြန္လာၾကျခင္းျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို အႀကီးအက်ယ္ ၿခိမ္းေျခာက္လာသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟူသည္ ဆင္းရဲသူမ်ားကိုသာမက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုးကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ အႏၲရာယ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ ဦးစားေပးမူ၀ါဒတစ္ရပ္ ျဖစ္သင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေမ (၂၀) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

May 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.