<

အေရးႀကီးလွသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးစီးပြား

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာဆုိင္ရာ ေတြးေခၚရွင္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးစီးပြားကို  အမ်ဳိးအစားမ်ားစြာ ခဲြျခားသတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံအက်ဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးစီးပြားမွာ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ လကၡဏာရပ္မ်ားကို ျပည္ပအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားက ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ စြက္ဖက္ႏုိင္ေျခမွေန၍ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ျဖစ္သည္။ ယင္းထာ၀ရအက်ဳိးစီးပြားတုိ႔သည္  အျမဲတမ္းသေဘာကိုေဆာင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ၎တုိ႔အား မည္သည့္ နည္းႏွင့္မဆုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယေျမာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးစီးပြားမွာ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ ေရာက္ေနေသာ မိမိႏုိင္ငံသားမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ သံတမန္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အေရးယူျခင္းမွေန၍ သံတမန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္က အာမခံထားရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အျမဲတမ္း အက်ဳိးစီးပြားဟူသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေရရွည္ႏွင့္ အဆက္မျပတ္ အက်ဳိးစီးပြားကို ရည္ညႊန္းသည္။

အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားထဲတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနရပ္မ်ား၌ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အေရးပါသည့္ အရာမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ ပါ၀င္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေထြေထြအက်ဳိးစီးပြား မ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေျခအေနရပ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးတုိ႔ျဖစ္သည္။ ယင္း၌ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားဟူသည္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတုိ႔၏ တူညီေသာ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္သည္။ NATO သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ SEATO သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစရွိသည္တို႔သည္ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားသေဘာကို ေဆာင္သည္။ ရန္သူႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံအုပ္စုတစ္စုမွေန၍ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေတာ္ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ ရယူထားျခင္းျဖစ္သည္။

႐ႈပ္ေထြးလွေသာ ကမၻာႀကီးတြင္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို မည္ကဲ့သို႔ ရယူ ကာကြယ္မည္နည္း ဟူသည့္ ေမးခြန္း ေပၚထြက္လာသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြား အသီးသီးကို ရယူရန္ႏွင့္ ျမႇင့္တင္ရန္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး က်င့္သံုးၾကသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံအုပ္စုမ်ားမွေန၍ မိမိတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေတာ္ အက်ဳိးစီးပြားကိုရယူရန္ အက်ပ္ကိုင္သည့္ နည္းလမ္းကို က်င့္သံုးၾကသည္။ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားသည္ ေကာင္းေသာရလဒ္ ထြက္ရွိႏုိင္သည့္တုိင္ အျပဳသေဘာ မေဆာင္ ေသာ လကၡဏာရပ္ရွိသည္။ ယင္းနည္းလမ္းမ်ား၌ သံတမန္ေရးအရ မဆက္ဆံျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ သပိတ္ေမွာက္ျခင္း၊ လက္တံု႔ျပန္ျခင္း၊ သံတမန္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ သေဘာသဘာ၀အရ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ယင္းမွာ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားအရ အက်ဳိးစီးပြားတူသည္ထက္ မိမိတုိ႔၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕လာၾကသည္။

ႏုိင္ငံအသီးသီးသည္ မိမိတုိ႔ ႏိုင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ သံတမန္ေရးရာအရ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အေပးအယူ လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြားခ်င္း ကြဲလြဲေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းရန္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတုိ႔က သံတမန္ေရးရာအရ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္းကို တိုက္တြန္းအားေပးၾကသည္။ သံတမန္ လုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ ကမၻာႀကီး၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ ကုလသမဂၢက ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့မႈမ်ားရွိသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ႏုိင္ငံအသီးသီးသည္ မိမိႏုိင္ငံေတာ္၏အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေလ့ ရွိသည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ေမလ ၁၈ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

May 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.