<

ႏိုုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္း (State –building) ဟူသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ခြဲထုတ္၍မရႏိုင္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာၿပီး အထူးခ်ဥ္းကပ္ရန္ အခ်က္တစ္ခ်က္ပင္လွ်င္ ျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပညာရပ္နယ္ပယ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေလ့လာသူမ်ားသည္ အစၥေရး- ပါလက္စတိုင္း၊ ေဘာ့စနီးယား၊ အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္တို႔ အပါအ၀င္ ထင္ရွားေသာ ပဋိပကၡမ်ားစြာ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ဦးစားေပး မဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္းကို ျမင္လာၾကသည္။ ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ အန္ဒါပါဆင္၏ အဆိုအရ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္၌ ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္မႈသည္ ဒိုင္ေမးရွင္းသံုးခုေပၚ၌ အေျခခံေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းဒိုင္ေမးရွင္းသံုးခုမွာ လံုျခံဳေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းဒိုင္ေမးရွင္းသံုးခုအနက္ လံုျခံဳေရးကို ပထမဦးစားေပးအျဖစ္ အျမဲတမ္း သတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာတမ္းမ်ားတြင္ အေထြေထြ အဆိုတစ္ရပ္ရွိသည္။ ယင္းမွာ လံုျခံဳေရး မပါ၀င္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျခားလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္မႈကို ပဋိပကၡမ်ားအတြင္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ၿပီးကာလ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ပထမဦးစားေပးမွာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ၀န္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုအထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ ေဆာက္ျခင္းကို အသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရလဒ္မ်ားမွာ ေရာေႏွာ၍ေနသည္။ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသ၊ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ အီရတ္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေနရာမ်ားစြာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ျမင့္မားသည့္ အေစာပိုင္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ ျပည့္မီျခင္းမရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာတမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းက သမိုင္းအရ အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ႏွင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ ရလဒ္မ်ားသာျဖစ္ခဲ့ၿပီး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္မႈသည္ အၾကမ္းဖက္ သေဘာသဘာ၀ သက္၀င္သြားေၾကာင္း စာတမ္းမ်ားစြာတို႔က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ၏ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ သုေတသနဌာန (UNRISD) က ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္မႈ အေျခခံစြမ္းရည္မ်ားအား သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ နည္းပညာအသစ္မ်ား ရွာမွီးတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေထာက္ကူျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈက႑မ်ားဆီသို႔ ရင္းျမစ္မ်ား ေပးပို႔လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းသက္ေရာက္ေစျခင္း၊ လူမႈေရး ကတိက၀တ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ရန္ပံုေငြျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းအေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစသည့္အခါ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ မ်ားစြာေသာ အဟန္႔အတားမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအဟန္႔အတားမ်ားထဲတြင္ ပါ၀ါရွိေသာ လူထုလူတန္းစား အသီးသီးအား မူ၀ါဒေရးရာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ျခင္း၊ အက်ဳိးစီးပြားဆိုင္ရာ အုပ္စုမ်ားထံမွ အတိုက္အခံျပဳျခင္းႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး သေဘာထားကြဲလြဲျခင္း အစရွိသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသည္ တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၌ အေျခက်ေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ စတင္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ အျပည့္အ၀ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိ ျဖစ္ၾကရသည္။ ပညာရွင္မ်ားက ရာစုႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ တည္တံ့ခဲ့ေသာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရားကို ဖန္တီးရာ၌ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ဥေရာပ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျပန္လည္ေလ့လာလာၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ လံုျခံဳေရးသည္သာ ပထမဦးစားေပးျဖစ္ၿပီး လံုျခံဳေရး မရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

May 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.