<

အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး

အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဟူသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံ၏ပိုင္နက္အတြင္းရွိ လူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ၎တို႔၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာႏွင့္ အသက္၊ အုိးအိမ္၊ စည္းစိမ္တို႔အား ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမွေန၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ အာမခံထားရသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးက႑တြင္ တိုး၍ တိုး၍လာေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို လႊမ္းျခံဳမိေစရန္ တာ၀န္ရွိေသာ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ က်ေရာက္လာႏုိုင္ေျခရွိေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာကိုင္တြယ္ႏုိင္ရန္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ ယင္းဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဌာနတြင္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ၎တို႔ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရရွိမည့္အက်ဳိးေက်းဇူးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုလည္း ေသခ်ာစြာ ခ်ိန္ဆရမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ မီးသတ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္သည္။ ၎တို႔ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈ၊ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈ၊ ေဖာက္ထြင္းမႈ၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ အက်င့္ပ်က္လူငယ္မ်ားကိစၥ၊ တရားမ၀င္ေနထိုင္မႈ၊ ဆူညံမႈ၊ အမိႈက္ပစ္မႈ၊ မဖြယ္မရာျဖစ္သည့္ လူမႈေရးအျပဳအမူမ်ား၊ မူးယစ္ရမ္းကားမႈတို႔အျပင္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ဘ၀ေနထိုင္မႈ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အျခားကိစၥမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ အေထြေထြသေဘာအရ အမ်ားျပည္သူလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ အေထြေထြလူထု၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအေပၚ အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွေန၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေစႏိုင္မႈမ်ား၊ ရာဇ၀တ္မႈ သို႔မဟုတ္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။

အဖြဲ႕အစည္းျဖင့္ စုေပါင္းက်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ပထ၀ီအေနအထားအရလည္းေကာင္း၊ ဘာသာစကားအရလည္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရးအေျခအေနအရလည္းေကာင္း တားဆီးရန္ ခက္ခဲတတ္သည္။ ကြၽမ္းက်င္မႈပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာအရ ကိုုင္တြယ္ရန္ အခက္အခဲရွိတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစုမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကို အာမခံႏိုင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေရးအတြက္ တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေသာ ၀န္းက်င္တစ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။

အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးက႑သည္ မိမိေဒသသို႔ လာေရာက္ရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား တိုးတက္ျခင္းတို႔အတြက္ အေရးပါၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ္လည္း ယင္းက႑အတြက္ ဘတ္ဂ်က္နည္းပါးျခင္း၊ ရင္းျမစ္မ်ား အကန္႔အသတ္ရွိျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ရရွိေရးဆိုင္ရာ စနစ္မ်ား မလံုေလာက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။ ထို႔အျပင္ ႀကီးမားေသာျဖစ္ရပ္မ်ား၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ား၊ ျပင္းထန္ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအေပၚ ႀကီးမားေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိေနတတ္သည္။ က်ေရာက္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အတုိင္းအတာသည္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္ အေထြေထြလုပ္ငန္းမူေဘာင္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲေနရသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကို အာမခံထားရျခင္းမွာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေမ (၁၃) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

May 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.