<

အခင္အမင္မပ်က္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးျခင္း

အားေကာင္းသည့္ ဒီမိုကေရစီဟူသည္ စိတ္ကူးသေဘာထားမ်ား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမွေန၍ အေကာင္းဆံုး ျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ထြက္ေပၚေစသည္။ လူအမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ စိတ္ကူး သေဘာထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိ စိတ္ထဲရွိသည့္အတုိင္း ေျပာရမလား သို႔မဟုတ္ မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ခင္မင္မႈကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းရမလား ဟူသည့္ ႏွစ္ခုထဲမွ တစ္ခုအား ေရြးရေတာ့မည္ဟု ေတြးမိလုိက္သည့္အခါ ယင္း စိတ္ကူးသေဘာထားမ်ား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ အဆံုးသတ္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆိပ္သင့္ လာျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္က ယင္းကဲ့သို႔ ေရြးခ်ယ္စရာမလိုဘဲ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိသေဘာထားကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ေပးခဲ့သည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အျခားသူမ်ားကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လံုျခံဳမႈ အနည္းငယ္ေပးရန္ ဆႏၵရွိၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္၏ ေစ့ေဆာ္ခ်က္မ်ားအား ေကာင္းစြာစီမံႏိုင္ပါက အခင္အမင္မပ်က္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္အေပၚ ေကာက္ခ်က္ခ်ရာ၌လည္းေကာင္း၊ သေဘာထား ကြဲျပားႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥကို ေဆြးေႏြးရာ၌လည္းေကာင္း ေအာက္ပါကြၽမ္းက်င္မႈ ေလးရပ္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေလ့လာသင္ယူလိုမႈအေပၚ  အဓိကထားျခင္း – အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းအား အျခားသူ၏ သေဘာထား ေျပာင္းလဲသြားေစရန္ မဟုတ္ဘဲ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အသိအျမင္ ဖလွယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးထံမွ အျခားတစ္ဦးက သင္ယူရန္ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္ဟု သေဘာထားရန္ျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားသူ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို သိလိုျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု သေဘာထားရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိအေနျဖင့္ အျခားသူတစ္ဦးကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားရွိပါက ထိုသူအား အတင္းအက်ပ္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ “ဒီကိစၥကို ငါကေတာ့ ဒီလိုထင္တယ္။ မင္းက ဘာလို႔ ငါနဲ႔ ကြဲလြဲေနတာလဲဆုိတာ သိခ်င္တယ္။ မင္းရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ကို ငါနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးလို႔ ရမလား” ဟူသည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္သည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္း – ထိရွလြယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိအျမင္ကို ေျပာဆိုရန္အတြက္ အျခားသူထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ “ငါက မျငင္းခံုလိုပါဘူး။ မင္းရဲ႕သေဘာထားကို ေျပာင္းလဲေအာင္လည္း မႀကိဳးစားပါဘူး။ ငါ နားလည္ခ်င္႐ုံေလးပါ။ ငါကေတာ့ ဒီကိစၥမွာ မင္းနဲ႔ အျမင္ လံုး၀ကြဲေနတယ္။ ငါ့အျမင္ကို ရွင္းျပလို႔ ရမလား” ဟူသည့္ ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္သည္။

ေလးစားမႈကို ျပသျခင္း – မိမိႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားသူမ်ားက သူတို႔ကို မေလးစားဘူးဟု ခံစားရပါက ၎တို႔အေနျဖင့္ မိမိႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးလုိမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားကို ေလးစားမႈျပသျခင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈကို စတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ “ငါ မင္းကိုေရာ မင္းရဲ႕အျမင္ကိုပါ တန္ဖိုးထားပါတယ္။ ငါ မင္းဆီကေန ၾကားခ်င္တာပါ။ ငါ့ကိုယ္ငါ မွန္တယ္လို႔ ယူဆမထားပါဘူး” ဟူသည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ရမည္။

ႏွစ္ဦးသေဘာတူႏိုင္မည့္အခ်က္ကို အဓိကထားျခင္း – သေဘာမတူႏိုင္ျခင္းထက္ သေဘာတူႏိုင္မည့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို ရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈသည္ ပို၍ပို၍ သိသိသာသာ ကြဲလြဲလာပါက ထင္ျမင္ခ်က္ ႏွစ္ရပ္စလံုးအေပၚ လႊမ္းမိုးသည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ သေဘာတရားမ်ားကို ရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ ကြဲလြဲေသာ ေကာက္ခ်က္မ်ား ေနာက္ကြယ္၌ တူညီေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ “ငါ့အေနနဲ႔ကေတာ့ ငါတို႔မွာရွိေနတဲ့ တူညီတဲ့ရည္မွန္းခ်က္ကို ရွာေဖြလိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ငါတို႔စိတ္ထဲက အဲဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ပဲ ဒီအေၾကာင္းအရာကို ၾကည့္ၾကရေအာင္” ဟူ သည့္ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဒီမိုကေရစီဟူသည္ စိတ္ကူးသေဘာထားမ်ား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဟု နားလည္သေဘာေပါက္လ်က္ အခင္အမင္မပ်က္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။

(ေမလ ၁၂ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

May 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.