<

ႏိုင္ငံေရးစစ္ပဲြႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြား

ရန္လိုေသာ ၾကံရြယ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံလ်က္ မိမိ၏ သေဘာဆႏၵကို ၿပိဳင္ဘက္အေနျဖင့္ လိုက္နာလာေအာင္ အက်ပ္ကိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအား အသံုးျပဳျခင္းကို ႏိုင္ငံေရးစစ္ပဲြဟုေခၚသည္။ ယခု စကားရပ္တြင္ အျခားႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ အေထြေထြလူထုအား ထည့္တြက္လာရန္ အစိုးရတစ္ရပ္ႏွင့္ ပစ္မွတ္ထားသည့္ ပရိသတ္အၾကား တြက္ခ်က္ထားသည့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏႊယ္ခ်က္ကို ႏုိင္ငံေရးဟု ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျပဳလုပ္ေရးအတြက္ အက်ပ္ကိုင္ရန္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္အေပၚ အားသာခ်က္ ရယူျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ နည္းစနစ္မ်ားထဲတြင္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးတို႔ ပါ၀င္သည္။ ၎တုိ႔အား ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရည္မွန္းထားမႈမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာအရလည္းေကာင္း အသံုးျပဳသည္။ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးတြင္ မ်က္ႏွာစာမ်ားစြာရွိၿပီး ရန္လိုေသာ၊ အက်ပ္ကိုင္ေသာ၊ ႏုိင္ငံေရးဆန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ရပ္ ပါ၀င္သည္။ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားမွာမူ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ရန္လိုေသာ စစ္တပ္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ အရပ္သား လူထုအတြက္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ႏုိင္ငံေရးစစ္ပြဲ၏ အက်ပ္ကိုင္တတ္ေသာ သေဘာသဘာ၀သည္ ၿပိဳင္ဘက္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး သို႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ဆႏၵသေဘာထားတို႔အား အားနည္းေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းတို႔ဆီသို႔ ဦးတည္သြားၿပီး မိမိႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အားသာခ်က္ရွိေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ တြန္းပို႔သည္။ ႏိုင္ငံေရးစစ္ပြဲတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ စီးပြားေရးအရ ဖိအားေပးမႈ၊ အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ကိုင္မႈ၊ သံတမန္နည္းလမ္း က်င့္သံုးမႈ အစရွိသည္တုိ႔အား ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳမႈ ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးစစ္ပဲြ၏ အဓိက မ်က္ႏွာစာမွာ စကားလံုးမ်ား၊ ႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ စိတ္ကူးမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အက်ပ္ကိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးျခင္း၊ ျဖန္႔ၾကက္ထားျခင္းႏွင့္ အဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရး ပရိယာယ္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေရးအရ တိုက္႐ိုက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို အစားထုိးထားသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္မႈ ပိတ္ပင္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္ရန္ တြန္းအားေပးေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ စီးပြားေရး ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးစစ္ပြဲ၌ အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဖြဲ႕စည္းပံုအေပၚ၌ မူတည္သည္။ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္၊ အာဏာရွင္စနစ္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အလိုက္လည္း ေဆာင္ရြက္ပံု ကြဲျပားႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံေရးစစ္ပဲြ၏ အဆံုးစြန္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မွာ စစ္အင္အားသံုးစရာမလိုဘဲ မိမိႏိုင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြား အားသာမႈဘက္သို႔ ၿပိဳင္ဘက္၏ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲလာေရးျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ စုစည္းထားသည့္ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္း အက်ပ္ကိုင္မႈပံုစံသည္ ေနာက္ထပ္ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရရွိရန္ အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳမႈအား ေရွာင္ရွားလ်က္ လူတို႔၏ အသက္မ်ားကို ကယ္ဆယ္လိုသည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ရည္မွန္းခ်က္လည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးစစ္ပဲြတြင္ မိတ္ေဆြမ်ားကို အားေပးျခင္းႏွင့္ ရန္သူမ်ားကို စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္ အႏုပညာဆန္ေသာ ပညာလည္း ပါ၀င္သည္။ အ႐ိုးရွင္းဆံုးပံုစံမွာ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကူညီျခင္းႏွင့္ ရန္သူႏုိင္ငံမ်ား၏ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပစ္ပယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေထြေထြသေဘာအရ ႏိုင္ငံေရးစစ္ပဲြသည္ ရန္လိုေသာ ၾကံရြယ္ခ်က္ ပါရွိေသာေၾကာင့္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ေကာင္းေသာ္လည္း အသက္မ်ားဆံုး႐ံႈးရမည့္နည္းလမ္းကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ျခင္းမွာမူ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေနသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ႏိုင္ငံေရးစစ္ပဲြ ဆင္ႏႊဲလာႏိုင္ျခင္းကို ဂ႐ုျပဳလ်က္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားအား အျမဲတေစ မ်က္ျခည္မျပတ္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

May 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.