<

ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားေသာ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရး

သမၼတဦး၀င္းျမင့္အား ၎၏ ပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး သမၼတက ခန္႔အပ္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္းမ်ားကို သမၼတထံေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု သမၼတ႐ုံးက မၾကာေသးမီကပင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ သမၼတသည္ မိမိဦးစီးသည့္ တစ္စီးပြားတည္းျဖစ္ေသာ မိသားစုပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖိုးႏွင့္တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၈ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၀ တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သမၼတက ယခင္ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံခန္႔အပ္လိုက္ေသာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို တန္ဖိုးႏွင့္တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၁ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ သမၼတထံ ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ႏုတ္ထြက္သြားေသာ သမၼတေဟာင္း ဦးထင္ေက်ာ္၏ေနရာတြင္ သမၼတအသစ္ျဖစ္လာသည့္ ဦး၀င္းျမင့္လက္ထက္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ အစိုးရယႏၲရားတစ္ခုလုံးတြင္ ရွိေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈအေပၚ ေသခ်ာစြာကိုင္တြယ္သြားမည္ဟု သုံးသပ္မႈမ်ားရွိေနသည့္အျပင္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္ကလည္း ၎၏ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးကာလတြင္ ေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္း၌လည္း အဂတိကင္းစင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ေန႔ကလည္း သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အပါအ၀င္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို မ်က္ႏွာႀကီးငယ္မလိုက္ ဆူၾကံဳနိမ့္ျမင့္မေရြး ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာၾကားမႈႏွင့္အတူ ယခုကဲ့သို႔  အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ အႀကီးဆုံးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေသာ သမၼတအေနျဖင့္  ၎၏ ပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္းကို လႊတ္ေတာ္နာယကထံ ေပးပို႔ျခင္း၊ ၎၏ အစိုးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္းကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းမွာ ၎အေနျဖင့္ ကတိျပဳေျပာဆိုထားသည့္အတိုင္း အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ လူထုေမွ်ာ္လင့္ေနသကဲ့သို႔  လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို  ေပၚလြင္ေစသကဲ့သို႔လည္း ျဖစ္သည္။  ၎လက္ထက္တြင္  ပထမဆုံးအျဖစ္ ရာထူးအျမင့္ဆုံးေသာ အစိုးရအရာထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ FDA ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဖမ္းဆီးအေရးယူျပခဲ့သည္။ ထို႔သို႔ အဆင့္ျမင့္ဆုံးေသာ အစိုးရအရာထမ္းတစ္ဦးကို အေရးယူလိုက္ျခင္းျဖင့္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ကိုင္တြယ္မည္ဆိုသည့္ မက္ေဆ့ခ်္ကို ေပးလိုက္သည္။ ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးအရ ရာထူးတာ၀န္ရရွိထားေသာ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕အေပၚ အဂတိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားထားမႈမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခံရေသာျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခံရမႈမ်ားအေပၚတြင္လည္း စုံစမ္းအေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ အဂတိႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ လူထုက အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားမွသာလွ်င္ အေရးယူမည္ဆိုသည္ထက္ လူအမ်ားၾကား ထြက္ေပၚေနေသာ သတင္းမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံကာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက စုံစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူမႈမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အျမစ္တြယ္ေနသည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ဆိုးရြားစြာ သက္ေရာက္ေစႏိုင္သည္။ ႏုိင္ငံ၏က႑အသီးသီးတြင္ အဘက္ဘက္မွ နိမ့္က်ေနမႈကို ျပန္လည္အဖတ္ဆယ္ႏုိင္ရန္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အစိုးရအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားမႈစသည္တို႔ကို အေျခခံကာ လူထုအတြက္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ Tne Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

May 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.