<

Facebook ႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္

ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာသည္ ေခတ္သစ္ကမၻာကို ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းနည္းပညာ ပိုမိုတုိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ အႏၲရာယ္မ်ားကလည္း ပို၍ျမင္သာထင္သာ ရွိလာသည္။ လူမႈမီဒီယာမ်ားက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ အလြန္ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အနက္ Facebook သည္ သတင္းမ်ား ျဖန္႔ခ်ိမႈကို မ်ားစြာခ်ဳပ္ကိုင္လာျခင္းႏွင့္အတူ အစဥ္အလာအတုိင္း ရွိခဲ့သည့္ မီဒီယာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ တရား၀င္သတင္းမ်ား အမ်ားျပည္သူတို႔ထံ ေရာက္ရွိႏုိင္စြမ္းကို တိုး၍တုိး၍ ဆံုး႐ႈံး၍လာသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ယင္းသည္ Facebook က မီဒီယာမ်ားကို အေသသတ္ရန္ တိတ္တဆိတ္ စစ္ခင္းလာျခင္းဟုပင္ ဆိုႏုိင္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပထမအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခ်က္က လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ သို႔မဟုတ္ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္အား ခ်ဳိးေဖာက္မႈမွန္သမွ်ကို တားျမစ္ထားေသာေၾကာင့္ ယင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ႏွစ္ရပ္ကို Facebook က အကာအကြယ္ ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လူအမ်ား၏ တု႔ံျပန္မႈကို ခံရၿပီးေနာက္ Facebook က သူ၏ Facebook ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ စီမံခ်က္ကို ေၾကညာခဲ့သည္။ Facebook အေနျဖင့္ သတင္းလုပ္ငန္းေလာကႏွင့္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တည္ေဆာက္ေရးအေပၚ၌ အာ႐ုံျပဳလာသည့္ ပဏာမေျခလွမ္း ျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံခ်က္တြင္ သတင္းအေၾကာင္းအရာ ေျပာျပျခင္း ပံုစံခြက္အသစ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံသတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ရန္ တို႔အတြက္ ကတိေပးမႈ ပါ၀င္သည္။

သို႔ေသာ္ သတင္းစားသံုးသူ အမ်ားစု၏ လက္ရွိ သတင္းဖတ္ပံုနည္းလမ္းသည္ သတင္းထုတ္ေ၀သူမ်ားအေပၚ တိုက္႐ိုက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေနေစလ်က္ပင္ ရွိေသးသည္။ လူအမ်ားစုသည္ သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို Facebook Feed ေပၚ၌သာ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈလ်က္ပင္ ရွိေသးသည္။ လူအမ်ားသည္ သတင္းတစ္ခုကိုဖတ္ရန္ သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔ ေခတၱခဏမွ် ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး မၾကာမီမွာပင္ ယင္းသတင္း အေၾကာင္းအရာကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ Facebook ေပၚသို႔သာ ျပန္လာၾကရသည္။ မူရင္း၀က္ဘ္ဆိုက္ကို မၾကည့့္ဘဲ Facebook သို႔သာ ျပန္လည္၀င္ေရာက္မႈ တစ္ႀကိမ္သည္ သတင္းထုတ္ေ၀သူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ ေဒၚလာေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီလ်က္ ဆံုး႐ႈံးသြားေစသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ ပရိသတ္မရွိဘဲ ေငြေကာက္ခံရရွိရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိမိ၀က္ဘ္ဆိုက္သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈမႈ လြတ္သြားျခင္းသည္ ေငြေၾကးဆံုး႐ႈံးမႈ သက္သက္သာမကဘဲ ပရိသတ္ ျပန္လည္ရရွိရန္ အတြက္ပါ အႏၲရာယ္ရွိေနသည့္ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္သည္။

သတင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို Facebook ၌ ရွာေဖြသည့္ အေလ့အက်င့္ရွိသူ မ်ားလာေလေလ သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္မည့္ အသံုးျပဳသူ နည္းလာေလေလျဖစ္သည္။ ဤလမ္းေၾကာင္း အတိုင္းသာ ဆက္၍သြားေနပါက သတင္းထုတ္ေ၀သူမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား မ်ဳိးသုဥ္းရေပေတာ့မည္။ သတင္းထုတ္ေ၀သူမ်ားသည္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ အေတာအတြင္း Facebook ကို စိန္ေခၚႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား လ်စ္လ်ဴျပဳခဲ့ၾကကာ ဥပေဒအရ ေျဖရွင္းရန္သာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ယခုအေနအထားသို႔ ဆုိက္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အစီရင္ခံႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲမွာပင္ သတင္းထုတ္ေ၀သူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔သတင္းဌာနမ်ား ရပ္တည္ေရးအတြက္ ေခါင္းခဲေနရသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ တရား၀င္ သတင္းမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ Facebook ကို စိန္ေခၚႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား အျမန္ဆံုး ပူးေပါင္းရွာေဖြၾကရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေမလ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

May 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.