<

ကမၻာ႔စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔

၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ကို ယူနက္စကိုက ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည္။ ပင္မ အခမ္းအနားကို ယူနက္စကိုႏွင့္ ဂါနာအစိုးရတို႔က ႀကီးမွဴးလ်က္ ေမ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔မ်ား၌ ဂါနာႏိုင္ငံ အက္ခရာၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ေဆာင္ပုဒ္မွာ ‘ပါ၀ါကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးပါ-မီဒီယာ၊ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ဥပေဒစိုးမိုးေရးပါ’ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ မီဒီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ တရားေရးစနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မီဒီယာေဖာ္ျပမႈ၊ ျပည္သူအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ တာ၀န္ခံမႈ အစရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလံုးအေပၚ လႊမ္းျခံဳ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔သည္ အြန္လိုင္း၌ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို အာမခံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေခတ္ၿပိဳင္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္လည္း ျဖစ္သည္။

စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ ကမၻာတစ္လႊားမွ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို အကဲျဖတ္ရန္၊ ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ တုိက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားမွ မီဒီယာမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ မီဒီယာအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ရင္း အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳရန္တုိ႔အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ေမ ၃ ရက္တြင္ ကမၻာ့စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ကို က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ကမၻာ့စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ယူနက္စကို၏ ညီလာခံတြင္ အဆုိျပဳခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ ခု ႏွစ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မီဒီယာဗဟု၀ါဒႏွင့္  မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Windhoek ေၾကညာစာတမ္းကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ အာဖရိက ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားက ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယင္းသမုိင္း၀င္စာတမ္းကို တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ကမၻာ့စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ က်င္းပရန္ အဆုိျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔သည္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားအား ျပည္သူမ်ားကို အသိေပးသည့္ အခါသမယျဖစ္သည္။ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ သတင္းေရးသားထုတ္ေ၀မႈမ်ားကို ဆင္ဆာျဖတ္ျခင္း၊ ဒဏ္႐ိုက္ျခင္း၊ ေရႊ႕ဆုိင္းထား ျခင္းႏွင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေနသကဲ့သို႔ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေ၀သူမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ တုိက္ခိုက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားကို သတိေပးရန္လည္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔သည္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ျမႇင့္တင္ေရးကို အားေပးလံႈ႔ေဆာ္ရန္ႏွင့္ ကမၻာတစ္လႊား၏ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္အေနအထားကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္ရန္ အခါသမယလည္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔သည္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔ က်င့္သံုးမႈမ်ားက ေလးစားမႈရွိရန္ ကမၻာအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကို သတိေပးသည့္ အခါသမယျဖစ္သည့္အျပင္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်င့္၀တ္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအၾကား ထင္ဟပ္ျပသည့္ေန႔လည္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔သည္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈခံေနရေသာ မီဒီယာမ်ားကို အားေပးေထာက္ခံေသာ ေန႔တစ္ေန႔လည္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔သည္ သတင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အသက္စြန္႔သြားခဲ့ရေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအတြက္ အမွတ္ရေအာက္ေမ့ဖြယ္ေန႔လည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔က သတိေပးခဲ့သည့္အတုိင္း စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ကမၻာ့လူသားအားလံုး တာ၀န္ရွိပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ေမလ ၄ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven  သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

May 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.