<

လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ ဘ၀အရည္အေသြး

လူေနမႈအဆင့္အတန္းဟူသည္ သက္ဆိုင္ရာ ပထ၀ီ၀င္ေဒသအတြင္း (အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြင္း) ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ၊ သက္ေသာင့္သက္သာရိွမႈ၊ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာလူမႈစီးပြား အဆင့္အတန္းတစ္ရပ္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရရိွႏိုင္မႈတို႔၏ အဆင့္အတန္းကို ရည္ညႊန္းသည္။ လူေနမႈအဆင့္အတန္းတြင္ ၀င္ေငြ၊ အလုပ္အကိုင္၏ အရည္အေသြး၊ အလုပ္အကိုင္ရရိွႏုိင္မႈ၊ အဆင့္အတန္းကြာဟမႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္း၊ အိမ္ရာတတ္ႏိုင္မႈႏွင့္ အိမ္ရာ၏ အရည္အေသြး၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္လုပ္ရသည့္ အလုပ္ခ်ိန္၊ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး (ဂ်ီဒီပီ)၊ ေငြေၾကးေဖာင္ပြမႈႏႈန္း၊ ႏွစ္စဥ္ အားလပ္ရက္ပမာဏ၊ အရည္အေသြးရိွေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို တတ္ႏိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ အခမဲ့ရရိွႏုိင္မႈ၊ ပညာေရးရရိွႏိုင္မႈႏွင့္ ပညာေရး၏ အရည္အေသြး၊ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည့္ ဘ၀သက္တမ္း၊ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားႏႈန္း၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈတို႔၏တန္ဖိုး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္အရည္အေသြး၊ ရာသီဥတုႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ အစရိွေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား  ပါ၀င္သည္။

သို႔ေသာ္ အေထြေထြသေဘာအရ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို (ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး) အမွန္တကယ္၀င္ေငြႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းကဲ့သို႔ေသာ အဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းတာေလ့ရိွသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရိွႏုိင္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအရည္အေသြး၊ ၀င္ေငြႀကီးထြားျခင္း မညီမွ်မႈႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဆင့္အတန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားတိုင္းတာမႈမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳေလ့ရိွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူ ၁၀၀၀ ၌ ေလေအးေပးစက္ သံုးႏုိင္သည့္ အေရအတြက္ကဲ့သို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကို သံုးစြဲႏိုင္မႈႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သည့္ ဘ၀သက္တမ္းကဲ့သို႔ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ တိုင္းတာမႈတို႔ကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ အသံုးျပဳေလ့ရိွသည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္တစ္ရပ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတစ္ခုအတြင္း ေနထိုင္သည့္ လူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈအားျဖင့္ တိုင္းတာျခင္းသည္လည္း လြယ္ကူေသာ တိုင္းတာမႈျဖစ္သည္။

ပင္မသေဘာတရားအရ လူေနမႈအဆင့္အတန္းဟူသည္ ဘ၀အရည္အေသြးဟု ေခၚဆိုေသာ စကားရပ္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္။ ဘ၀အရည္အေသြးဟူသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းသာမက အားလပ္ခ်ိန္၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈရင္းျမစ္၊ လူမႈဘ၀၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အစရိွေသာ လူ႔ဘ၀အား ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဆုပ္ကိုင္၍ မရေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ားကိုပါ ရည္ညႊန္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လူတို႔၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကို တိုင္းတာသည့္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေသာနည္းလမ္းမ်ား၌ လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ ဘ၀အရည္အေသြးတို႔ကို ထည့္သြင္းအကဲျဖတ္ေလ့ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ တိုင္းတာမႈမ်ဳိးသည္ ႏိုင္ငံေရးဆန္ေလ့ရိွၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္တတ္သည္။ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းအရ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တူညီသည့္ ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား သို႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ရပ္အၾကား၌ပင္လွ်င္ ဘ၀ အရည္အေသြးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားသည္ အမွန္တကယ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာလူ တစ္ဦးသို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စုအတြက္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အား ပို၍ ဆြဲေဆာင္မႈရိွေစသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၊ ေဒသတစ္ခု၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ ဘ၀အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အစိုးရတစ္ရပ္၌ မျဖစ္မေန တာ၀န္ရိွပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဧျပီ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

April 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.