<

အစျပဳျခင္း

ဂရိေခတ္ေတြးေခၚရွင္ႀကီး ပေလတိုက “အစျပဳျခင္းသည္ အလုပ္၏အေရးအႀကီးဆုံး အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္” ဟု ဆုိသည္။ မည္သည့္အခါမွ် အစျပဳျခင္းမရွိဘဲ မည္သည့္အရာမ်ား ၿပီးေျမာက္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္မည္နည္း။ ၎အျပင္ ျမန္မာစာေပ၌ “အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာ” ဟူသည့္ စကားပုံတစ္ရပ္လည္းရွိသည္။ Linkedin တည္ေထာင္သူ ရိဒ္ေဟာ့ဖ္မန္းက “ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားထုတ္ကုန္ရဲ႕ ပထမဆုံးဗားရွင္းမွာ အခက္မႀကံဳ ရဘူးဆိုရင္ ခင္ဗ်ားစလုပ္တာ သိပ္ေနာက္က်သြားလို႔ပဲ” ဟု ဆုိသည္။ ပညာရွိသူအားလုံးသည္ တူညီေသာ အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ စကားမ်ားကိုသာ ေျပာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ “အခ်ိန္ေကာင္းကို မေစာင့္ပါႏွင့္၊ ယခုပင္ စတင္လုိက္ပါ” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကုိင္၊ ၀ါသနာ၊ အဟာရအညႊန္း၊ ဆက္ဆံေရးအစရွိသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူအမ်ားစုသည္ တစ္စုံတစ္ရာကို အစျပဳရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနတတ္ၾကသည္။ လူတုိင္းသည္ အေျပာင္းအလဲ သုိ႔မဟုတ္ ေကာင္းစြာ မသိရေသးသည့္အရာမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေန ပုံရသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ရန္ လိုလားသည့္အခါ စာအုပ္တုိင္းကို ဖတ္ရမည္၊ သင္ခန္းစာတုိင္းကို ယူရမည္၊ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘြဲ႕တစ္ခုကို ယူရမည္စသျဖင့္  ေတြးမိႏုိင္သည္။ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါ က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ေစသည့္ အစားအစာမ်ားအားလုံးကို ျဖတ္ရန္၊ အဟာရအညႊန္းအားလုံးကို ဖတ္ရန္၊ ကုိယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားစြာကို ၾကည့္ရန္ အစရွိသျဖင့္ ဦးစြာေတြးတတ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္ မွန္ကန္ေသာ ေတြးေတာပုံမဟုတ္ေပ။ ပေလတို၊ ရိဒ္ေဟာ့ဖ္မန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္လာၾကေသာ အျခားလူေပါင္းမ်ားစြာတို႔က ယင္းကို သိၾကသည္။ အစျပဳျခင္းသည္ အခက္အခဲဆုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစျပဳလုိက္ဖို႔သာလိုေၾကာင္း ၎တို႔ သိၾကသည္။

လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စတင္ရန္ ပညာယူရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစားအစာအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို သုေတသနျပဳရန္လည္း လိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစျပဳလုိက္ၿပီးေနာက္မွသာ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြား၍ ရပါသည္။ လူမ်ားစြာတို႔သည္ ေလ့လာထားသည္မ်ားကို အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိဘဲ အလြန္အကြၽံ ပညာယူေနျခင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္ဆုံးၾကရသည္။ အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္ အသင့္ျပင္ရင္း သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ေကာင္းကိုေစာင့္ရင္း အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္လြန္သြားတတ္ၾကသည္။ အမွန္တကယ္၌ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ အခ်ိန္ေကာင္းဟူသည္ မည္သည့္အခါမွ် ေရာက္လာမည္မဟုတ္သကဲ့သို႔ လုံး၀ဥႆုံ ၿပီးျပည့္စုံမႈဟူသည္လည္း မရွိႏုိင္ပါ။ ပေလတိုသာရွိေနပါက ဆင္ေျခေပးေနျခင္းမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ယခုပင္ စတင္ရန္  အၾကံျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ အစမျပဳမခ်င္း လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ပါ။  ေသနတ္ပစ္ အားကစားသမားတစ္ဦးက “မင္းမပစ္ရေသးတဲ့ အခ်က္တုိင္းက လြဲမွာပဲ” ဟု ဆုိမည္သာျဖစ္သည္။ လမ္းေလွ်ာက္သင္ေနေသာ ကေလးသည္ လမ္းေလွ်ာက္နည္း လက္စြဲစာအုပ္ကို ဖတ္ရန္ မလိုေပ။ လမ္းထေလွ်ာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္  အမွားမ်ားကို ျပင္ရင္းသာ လမ္းေလွ်ာက္တတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဘ၀၌ လိုလားသည္မ်ားရွိပါက ၎တို႔ရွိရာသို႔ အေရာက္သြားၿပီး အရယူရန္ လိုအပ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ မည္သည့္အရာကိုမဆို အစျပဳလုိက္ရန္သာလိုၿပီး အစျပဳၿပီး ေနာက္မွသာ အရွိန္အဟုန္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

(ဧျပီ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

April 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.