<

စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေမးခြန္းမ်ား၊ စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အစီအစဥ္တက် မဟုတ္ဘဲ သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္မထားဘဲ မိမိတို႔၏ အေတြးမ်ားအတြင္းသို႔ ေရာက္ရိွလာႏိုင္သည္။ ယင္းအေတြးမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအေတြး သို႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္မႈၾကြယ္၀ေသာ အေတြးမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔အေပၚ အာ႐ံုျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အခါ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ပူပန္ရျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ပံုကို သိရိွျခင္းသည္ စိုးရိမ္လြန္ေရာဂါ၊ စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္ရန္ အခက္အခဲရိွျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳသည္။

မိမိအေနျဖင့္ ေတြးေတာေနသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ေရးခ်ျခင္း၊ ႐ုပ္ပံုေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦးအား ေျပာျပျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ဖြင့္ထုတ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ကိုအလ်င္အျမန္ ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ မိမိ၏စိတ္ကို ျဖတ္သန္းလ်က္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အရာမ်ားအျဖစ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္သြားေအာင္ သို႔မဟုတ္ ျမင္သာေအာင္ မိမိ၏ အေတြးမ်ားအေၾကာင္း အလုံးစံု ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ၏ အေတြးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ယင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္လား သို႔မဟုတ္ အေရးမႀကီးေသာ အေတြးမ်ားအျဖစ္ စြန္႔ပစ္လိုက္ရမည္လား ဟူသည္ကို တြက္ဆႏုိင္သည္။

အေတြးမ်ားကို ေရးသားကာ ဖြင့္ထုတ္ျခင္း – မိမိ၏ စိတ္ထဲ၌ အေတြးမ်ားျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေနပါက ေတြးမိသည္မ်ားကို ေရးခ်ပါ။ လြတ္လပ္ေသာ ပံုစံျဖင့္ ေရးသားလ်က္ စတင္ပါ။ မည္သို႔ခံစားရသနည္း၊ အဘယ့္အေၾကာင့္ ခံစားရသနည္း၊ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အရာကို လုပ္ေဆာင္လိုသနည္း အစရိွသည္တို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ပါ။ ယင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီးေနာက္ တံု႔ျပန္ရန္ ခိုင္မာေသာ တစ္စံုတစ္ရာ ရလာမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းက မိမိအေနျဖင့္ မည္သည့္အရာကိုမွ် မလုပ္ခဲ့သည့္တိုင္ တစ္စံုတစ္ရာကို ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္လုိက္ႏုိင္သည္ဟူေသာ ခံစားမႈမ်ဳိး ရရိွေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။  ယင္းသည္ မိမိ၏အေတြးမ်ားကို ရွင္းလင္းပစ္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ စာရြက္ေပၚတြင္ မိမိ၏ ဒုကၡအခက္အခဲ အားလံုးကို ေရးခ်လ်က္ ယင္းတို႔က မိမိအား အဘယ့္ေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပံုကို ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ပါ။ ယင္းေနာက္ ယင္းတုိ႔ကို ေက်ညက္ေအာင္ျပဳလုပ္လ်က္ ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ပါ။ အေတြးမ်ားကို ေရးခ်ကာ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္သူသည္ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေသာက ျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္းပါးေၾကာင္း သုေတသနမ်ားက ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

အေတြးမ်ားကို ႐ုပ္ပံုေရးဆြဲကာ ဖြင့္ထုတ္ျခင္း – မိမိအေနျဖင့္ ဗင္းဆင့္ဗင္ဂိုး ျဖစ္စရာမလို သကဲ့သို႔  အႏုပညာတစ္ရပ္ ဖန္တီးတတ္ရန္လည္း မလိုပါ။ လိုအပ္သမွ်မွာ မီဒီယံတစ္ခု သို႔မဟုတ္ စကၠဴတစ္ရြက္သာျဖစ္သည္။ ေရာင္စံုခဲတံမ်ားျဖင့္ သက္တံေရးဆြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆီေဆးမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ေရးဆြဲသည္ျဖစ္ေစ၊ မီးေသြးခဲျဖင့္ အရိပ္မ်ား ေရးျခစ္သည္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ စိုးရိမ္ေသာကမ်ား ေျပေလ်ာ့သြားရန္သာ လိုသည္။ တစ္စံုတစ္ရာ ေရးဆြဲျခင္းမွေန၍ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ထိေရာက္အားေကာင္းေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရမည္ျဖစ္သည္။

သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း – အေတြးမ်ားႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားတတ္ျခင္းသည္ ဆိုးရြားေသာအရာ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေသးငယ္ေသာ အရာတစ္ခုသည္ ညတြင္းခ်င္း ႀကီးထြားလာကာ မိမိအား ႏွိပ္စက္တတ္သည္။ အခ်စ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေသာက၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သံသယ အစရိွသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူပန္ေနမႈမ်ားကို စိတ္ထဲမွ ရွင္းလင္းလိုပါက တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာဆိုၾကည့္ရန္လိုသည္။ မိမိ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ မိမိ၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ဦးစြာေျပာဆိုပါ။ ၎တို႔သည္ မိမိအား ခ်စ္ခင္ၿပီး မိမိအေပၚ နားလည္ေပးႏုိင္တတ္ၾကသည္။ အေပၚယံေျပာဆိုမႈမ်ားကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ ရင္းႏွီးမႈရိွေစေသာ သို႔မဟုတ္ အေတြးပြားေစႏိုင္ေသာ တစ္စံုတစ္ရာကို မွ်ေ၀ကာ တစ္စုံတစ္ဦးႏွင့္ အေလးအနက္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းသည္ လူတို႔ကို ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသနမ်ားက ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ႏွစ္သစ္၌ စိတ္ကို ရွင္းလင္းေအာင္ ျပဳလုပ္လ်က္ ပို၍ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။

ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

April 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.