<

လုပ္သူႏွင့္ ေတြးသူ

“လုပ္သူလို ေတြးၿပီး ေတြးသူလို လုပ္ပါ”
ဟင္နရီဘတ္ဆြန္ (၁၈၅၉-၁၉၄၁)
ျပင္သစ္ေတြးေခၚရွင္

ေဖာ္ျပပါအဆိုအမိန္႔သည္ အလြန္႐ိုးရွင္းပံုရေသာ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းမွ်သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေသအခ်ာစစ္ေဆးၾကည့္ပါက အဓိပၸာယ္ၾကြယ္၀လွသည္။ လုပ္သူတစ္ဦးကဲ့သို႔ ေတြးၾကည့္ပါက အေတြးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမဲတမ္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ အေတြးသက္သက္သာ စဥ္းစားေနျခင္း ျဖစ္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ မိမိအေနျဖင့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ညႇစ္ထုတ္ျခင္းတို႔၌ တက္ၾကြေသာအေနအထား၌ ရိွမေနေသာ္လည္း စြမ္းအင္သည္ မိမိ၏ကိုယ္တြင္း၌ ေပ်ာက္ကြယ္၍မသြားဘဲ စီးဆင္း၍ေနေလသည္။ ေတြးသူတစ္ဦးကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ မိမိအားစိတ္ခံစားမႈမ်ားက ဦးေဆာင္ေနျခင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ မိမိျပဳလုပ္ေနသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ မွ်တမႈရိွသလားႏွင့္ မိမိအလိုရိွသည့္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွသလားဟူသည္တို႔ ေသခ်ာေစရန္ အခ်ိန္ယူမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ မိမိလုပ္ေဆာင္သမွ်အရာမ်ားကို ယုတိၱေဗဒက်စြာ ေထာက္ပံ့မႈလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တိုင္းတာႏိုင္ၿပီး တိက်ေအာင္လည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ေဖာ္ျပပါ အဆိုအမိန္႔ကို ထင္ဟပ္ျပသည့္အခါ ေတြးျခင္းႏွင့္လုပ္ျခင္း ေပါင္းစပ္ပံုက မည္မွ်အေရးပါေၾကာင္း ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ လူတို႔၏ဘ၀၌ အခါေပါင္းမ်ားစြာ ေဇာက္ထုိးမိုးေမွ်ာ္ ထက္ေအာက္ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ လူတို႔အေနျဖင့္ လုပ္ျခင္းသက္သက္ျဖင့္သာ ေနထိုင္ပါက အထိန္းအကြပ္မဲ့ေနတတ္ၿပီး အေတြးမရိွခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ေနာင္အခါက်မွ ေနာင္တရႏုိင္သည္။ အျခားတစ္ဖက္၌လည္း အႀကီးအက်ယ္ ေတြးေတာမႈ၌သာ က်က္စားေနၿပီး မည္သည့္အခါမွ် လုပ္ရပ္အျဖစ္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ပါက လက္ရိွအေနအထားကို ညည္းတြားေနၿပီး ဘာမွ်မလုပ္သူတစ္ဦးအျဖစ္ စိတ္ညစ္စိတ္ပ်က္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အခါမွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္မဟုတ္သည့္ စိတ္ကူးအသစ္မ်ားသည္ မိမိ၏စိတ္အားအတြင္းမွ ေကာင္းမြန္ေသာအရာမ်ားကို ေမွ်ာ့တစ္ေကာင္ကဲ့သို႔ စုပ္ယူသြားျခင္းသာ အဖတ္တင္မည္ျဖစ္သည္။

ေတြးေတာျခင္းမရိွဘဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အႀကီးအက်ယ္ ေတြးေတာထားေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအျဖစ္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ျခင္း အျပဳအမူမ်ားအေၾကာင္း ေတြးၾကည့္ရန္လိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ လမ္းညႊန္မႈမရိွေသာ္လည္း အလုိရိွသည့္ရလဒ္ကို သိျမင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္းသည္ တိုင္းတာ၍ရသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈေျခလွမ္း အနည္းဆံုးျပဳသည့္အခါ၌ပင္လွ်င္ အေတြးမွ်င္တန္းမ်ားကို လမ္းညႊန္ရာ၌အေထာက္အကူျပဳသည့္ အားေကာင္းေသာ သံလိုက္အိမ္ေျမႇာင္တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သည္။ အခ်ိန္ဆြဲကာ ေတြးေတာမဆံုးရိွေနျခင္းထက္ ေတြးေတာျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆံုခ်က္ျပဳလုိက္ျခင္းက အလြန္အက်ဳိးရိွသည္။ မိမိ၏ကိုယ္တြင္း၌ စီးဆင္းေနေသာ စြမ္းအင္မ်ားသည္ ပို၍အလင္းပြင့္လာကာ ပို၍လည္း ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ဘဲ အခ်ိန္ဆြဲကာ ေတြးေတာေနျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္လိုသကဲ့သို႔ တိက်ေသခ်ာစြာ ေတြးေတာထားသည့္အတုိင္းသာ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဧၿပီ (၈) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

April 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.