<

စီးပြားေရးစနစ္၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ား

စီးပြားေရးစနစ္သည္ ကမၻာႀကီးႏွင့္လူသားမ်ားအား အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာရွိေစေသာ္လည္း ထိခိုက္ေစမႈမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိသည္။ စီးပြားေရးစနစ္၏ ကမၻာႀကီးႏွင့္ လူသားမ်ားအေပၚ ထိခိုက္ေစသည့္ အဓိကနည္းလမ္းငါးခုကို ယခုကဲ့သို႔ ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ – နည္းပညာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားက ကမၻာေပၚရွိ လူသားတိုင္းအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ၊ သန္႔ရွင္းေသာေရႏွင့္ နားခိုစရာတို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးေသာ္လည္း စီးပြားေရးက လူသားမ်ားကို ယင္းအရာမ်ားမွေန၍ စနစ္တက် ကာကြယ္တားဆီးထားသည္။ အမွန္တကယ္၌ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ကမၻာႀကီး၏ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ကို တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူမ်ားကသာ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး လူေပါင္း တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္သည္ အစာေရစာ ငတ္မြတ္လ်က္ရွိၾကေၾကာင္း သိရသည္။ လူတိုင္းအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုသည္ဟု စဥ္းစားၾကည့္ပါက ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ငတ္မြတ္မႈမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ မျဖစ္တန္ရာေပ။

အၾကမ္းဖက္မႈ – ကမၻာေပၚတြင္ အထက္တန္းလႊာႏွင့္ ေအာက္ဆံုးလႊာတို႔၏အၾကား၌ အလြန္ႀကီးမားေသာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟခ်က္ႀကီး ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွာင္လႊဲ၍ မရစြာပင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားစြာတို႔ ျဖစ္ေပၚေနရသည္။ အမွန္တကယ္၌ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေမြးဖြားေပးလ်က္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ခ်မ္းသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသူမ်ား နီးကပ္စြာ ေနထိုင္ေနေသာ အရပ္ေဒသမ်ား၌ ျဖစ္ပြားသည္။ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အလုပ္လက္မဲ့ျမင့္တက္မႈ (ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ) တို႔၏ေနာက္မွ အၾကမ္းဖက္မႈ ျမင့္တက္ျခင္းက ကပ္လ်က္လိုက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ လူတစ္ဦးသည္ ဘ၀၌ ေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ရန္ မလံုေလာက္သည့္အခါ ၎ထက္ ပို၍ေကာင္းမြန္စြာ ေနထိုင္ရသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္လိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။

ေလာဘႀကီးမႈ – စီးပြားေရးစနစ္တြင္ အသက္ရွင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လူတို႔၌ ေငြေၾကးလိုအပ္သည္။ ေငြေၾကးက လူတိုင္းအတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားစုသည္ ေငြရရွိရန္ အဆံုးမရွိ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရမႈအတြင္း၌ ပိတ္မိေနေလေတာ့သည္။ အနာဂတ္တြင္ ေငြေၾကးလံုေလာက္ပါမည္ဟု မည္သည့္အရာကမွ် အာမမခံႏုိင္သည့္အခါ လူတို႔သည္ ေငြမည္မွ်ပင္ ရွိထားၿပီးေစကာမူ ေငြေနာက္ တေကာက္ေကာက္လိုက္ျခင္းအမႈကို မည္သည့္ အခါမွ် ရပ္နားျခင္း မရွိေတာ့ေပ။

ေရာဂါဘယမ်ား – စီးပြားေရးစနစ္သည္ လူသားတို႔၏ က်န္းမာေရးအေပၚ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ္လည္း အမ်ားက သတိမမူမိၾကေပ။ ကမၻာ့စီးပြားေရးစနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ မညီမွ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပမာဏက ကမၻာေပၚ၌ လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိ သည္။ ႏွစ္စဥ္ လူေပါင္း တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ေသဆံုးေနရၿပီး ကေလးငယ္ ၁ ဒသမ ၅ သန္းသည္ အလြယ္တကူ ကာကြယ္ကုသ၍ရႏုိင္ေသာ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးေနၾကရသည္။ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၌ ေနထိုင္ေနရသူမ်ားသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အာဟာရ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြခ်ဳိ႕တဲ့ေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေစေသာ အမူအက်င့္မ်ား နိမ့္ပါးၿပီး ႏွလံုးေရာဂါကဲ့သုိ႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား ပို၍ျဖစ္ပြားလြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎အျပင္ စိတ္ဖိစီးမႈျမင့္မားေသာေၾကာင့္လည္း စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား အျဖစ္မ်ားသည္။

သဘာ၀ကို ပ်က္စီးေစမႈ – အျမဲမျပတ္ လည္ပတ္သံုးစြဲေနရန္ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးစနစ္သည္ ကမၻာႀကီးကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍မရေအာင္ ထိခိုက္ေစလ်က္ရွိသည္။ လူတို႔၏ လက္ရွိ၀ယ္ယူမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔လိုက္ပါက အေရာင္းအ၀ယ္အနည္းငယ္မွ်သာရွိပါက အလုပ္အကိုင္အနည္းငယ္မွ်သာ လိုအပ္ေတာ့ၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ ပို၍မ်ားျပားလာမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ သံုးစြဲမႈကို အႀကီးအက်ယ္ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါက စီးပြားေရးသည္ က်ဳံ႕သည္ထက္ က်ဳံ႕၀င္လာၿပီး ၿပိဳလဲပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးစနစ္အတြင္း ေငြေၾကးလည္ပတ္စီးဆင္းေနေစရန္အတြက္ အဆက္မျပတ္သံုးစြဲမႈ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာမွာ လူသားတို႔၏သံုးစြဲမႈ ပို၍မ်ားေလေလ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ပို၍မ်ားေလေလ ျဖစ္သည္။ ယင္းစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ပင္လယ္ေရသတၱ၀ါမ်ားကို ေသဆံုးေစျခင္း၊ ေျမဆီလႊာကို ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ေလထုညစ္ညမ္းေစျခင္း၊ အစားအစာမ်ားကို အဆိပ္သင့္ေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ပြားေစကာ ဇီ၀မ်ဳိးကြဲမ်ားတည္ရွိမႈကို ဆံုး႐ႈံးေစလ်က္ အျခားပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားစြာကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ‘ၾကာၾကာ၀ါးမည့္သြား အ႐ိုးၾကည့္ေရွာင္’ဆိုသကဲ့သို႔ ဆိုးက်ဳိးမ်ားအား ဂ႐ုျပဳကာ စီးပြားေရးစနစ္ကို ဂ႐ုတစိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(မတ္လ ၃၁ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

March 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.