<

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အက်ပ္အတည္း

နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ျပႆနာႏွင့္ ႀကီးႀကီးမားမား ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ Human Resource ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အစုိးရက စနစ္တက်သုံးသပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနၾကရသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ကမၻာ့ထိပ္သီးႏုိင္ငံတြင္လည္း ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား Skill Labour အက်ပ္အတည္း ျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနေသာ ေခတ္စနစ္ အေျခအေနအရ ဆင္းရဲတြင္းမွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနရေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ HR ျပႆနာသည္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေနရသည့္ ျပႆနာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရတစ္ရပ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ပင္ ေခါင္းခဲစရာ ျဖစ္ရသည္။

အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုပင္ျဖစ္ေစ၊ ကုမၸဏီတစ္ခုပင္ျဖစ္ေစ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အက်ပ္အတည္း HR Crisis ျဖစ္လွ်င္ တုိးတက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အစုိးရတစ္ရပ္ အတြက္ပင္လွ်င္ HR ျပႆနာသည္ ေခါင္းခဲစရာျဖစ္ရသည္။ အရည္အေသြး ျပည့္၀သူမ်ား၊ က႑အလုိက္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ပီသသူမ်ား နည္းပါးေနျခင္းက မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားစြာ မရွိႏုိင္ေတာ့ဘဲ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္းမွစ၍ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔အတြင္း ႏုိင္ငံျပင္ပသုိ႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ထြက္ခြာသြားၾကသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေၾကာင့္ စြန္႔ခြာသြားခဲ့ၾကသူ မ်ားေနျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္သည္ ႏုိင္ငံ၏ က႑အသီးသီးအတြက္ HR Crisis ျဖစ္ေစသည္။ ပညာတတ္မ်ားစြာ ျပည္ပသုိ႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ ထြက္ခြာသြားၾကျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ (Brain Drain) ျဖစ္ေစသည္။ ႏုိင္ငံတြင္ ပညာရွင္လုိအပ္မႈ ျမင့္မားျခင္း၊ အရည္အေသြးမီ အလုပ္သမား ရွားပါးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ဆုတ္ယုတ္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ပညာေရးကုိ အားမေပး၊ ပညာေရးက႑တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မွန္ကန္စြာ မလုပ္ႏုိင္လွ်င္ အေျခအေနသည္ ပုိမုိဆုိးရြားႏုိင္သည္။ အကယ္၍ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ အကုန္ဆုံး လုပ္ႏုိင္လွ်င္ပင္ ယင္း၏အက်ဳိးဆက္ကုိ သိရွိခံစားႏုိင္ရန္ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုအၾကာ ေစာင့္ရမည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိေသာ အစုိးရအေနျဖင့္ HR ျပႆနာကုိ မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္မည္နည္း။ ယင္းျပႆနာသည္ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ မရသည့္အတြက္ မည္သုိ႔ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္နည္း။ ယင္းျပႆနာအေပၚျခံဳငုံၿပီး ၾကည့္လွ်င္ ပညာေရးသည္ အဓိက ျပဳျပင္စရာကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနရာ ပညာေရး ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ မည္ကဲ့သုိ႔ မွန္ကန္စြာ ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္နည္းဆုိသည့္ အခ်က္သည္ အေရးပါသည္။

အဘက္ဘက္ နိမ့္က်ေနမႈအတြက္ ျပန္လည္နာလန္ထူႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ HR ျပႆနာသည္ မရွိမျဖစ္ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ လုပ္ငန္းအသီးသီး၊ ကုမၸဏီ အသီးသီးတြင္ပင္ ယင္းျပႆနာကို ကိုယ္စီရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားေနၾကရသည္။ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံတိုးတက္ေရး အတြက္ အဓိကတာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနၾကရသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ပင္လွ်င္ ထူးခြၽန္သည့္၊ ေလးစားဖြယ္ေကာင္းသည့္၊ လူအမ်ားက လက္ခံသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ခက္ခဲမႈမ်ား ရွိေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ HR ျပႆနာအတြက္ ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈႏွင့္ လုပ္အားယိုစီးမႈ က့ဲသို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေရရွည္စီမံကိန္းခ်မွတ္၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္လ ၂၄ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

March 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.