<

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးက႑

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအဆင့္အတန္းသည္ SME အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အစိုးရ၏အားေပးကူညီမႈႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေပၚၾကည့္လွ်င္ သိႏုိင္သည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်က်န္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ မ်ားစြာအေရးပါသည္။ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑မ်ားျဖစ္ေနရာ ယင္းတို႔၏ တိုးတက္မႈ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈသည္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ က်ဆင္းမႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္ေနလိမ့္မည္ျဖစ္ေပသည္။ စီးပြားေရးျပန္လည္ဦးေမာ့ရန္ အရွိန္ျမႇင့္ႀကိဳးစားေနသည့္ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ မူ၀ါဒႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္း အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္ရပ္တည္ေရးအေပၚ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္နည္းဆိုသည့္ အခ်က္သည္ စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္သည္။ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ယင္းအခ်က္သည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူေရာင္းခ်ၿပီး မမွန္မကန္ စီးပြားရွာခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနသည္ နာလန္မထူႏုိင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ေရာက္ရိွသြားရသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရိွသည့္အတြက္ အစိုးရအဆက္ဆက္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ နာမည္မရဘဲ က်႐ံႈးခဲ့ၾကရသည္။ ျပည္တြင္း SME လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေဒသတြင္းအျခား ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းမရိွသည့္အျပင္ ရပ္တည္ဖို႔ပင္ အေတာ္ခက္ခဲေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အာဆီယံအသိုက္အျမံဳ (AEC) ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းရမည့္အခ်ိန္တြင္ ကုန္စည္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား လြတ္လပ္စြာစီး၀င္လာပါက အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ရာ ေခ်းေငြကဲ့သို႔ေသာ ေငြသားအရင္းအျမစ္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖန္တီးေပးမႈနည္းလမ္းအျပင္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ႏွင့္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈပိုင္းတို႔တြင္လည္း ပံ့ပိုးေပးရန္လိုသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြန္အေကာက္ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ရန္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကိဳးနီစနစ္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္စသည့္တို႔အေပၚ မူ၀ါဒမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အစိုးရတာ၀န္ရိွသူမ်ား၊  Policy Maker မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို အေျခခိုင္စြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈလိုခ်င္ပါက ျပည္တြင္းအေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ မျဖစ္မေန ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ဘဲ ေခတ္အဆက္ဆက္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အခြင့္အေရးရယူခဲ့ၾကေသာ လက္တစ္ဆုပ္စာ ခ႐ိုနီလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ရွင္သန္မႈအတြက္သာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆိုပါက တိုင္းျပည္အေနျဖင့္ ဆင္းရဲတြင္းနက္သထက္နက္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး အမွန္တကယ္ ဦးေမာ့လာေစေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(မတ္လ ၂၀ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

March 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.