<

အၾကမ္းဖက္မႈတန္ျပန္ေရး

အၾကမ္းဖက္မႈကို ႏွိမ္နင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ရန္ အစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက အသံုးျပဳသည့္ က်င့္သံုးမႈ၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာနည္းဗ်ဴဟာ၊ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ေပါင္းျခံဳလ်က္ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ေရးဟု ေခၚဆိုသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈအား တန္ျပန္ႏွိမ္နင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈလည္း ပါ၀င္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သူပုန္ထမႈတစ္ရပ္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါက အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ေရးသည္ သူပုန္ထမႈ တန္ျပန္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးရႏုိင္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ သူပုန္ထမႈ၊ ဥပေဒမဲ့မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အေျခအေနရပ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၌ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ျပည္တြင္းကာကြယ္ေရးဟူသည့္ စကားရပ္ကို အသံုးျပဳသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈတန္ျပန္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအမ်ားစု၌ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္တြင္းေထာက္လွမ္းေရး၏ အဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ျခင္းတစ္ရပ္ ပါ၀င္သည္။ အဓိကက်ေသာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားမွာ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ၾကားျဖတ္ရယူျခင္းႏွင့္ လူမ်ားကို ေျခရာခံလိုက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ နည္းပညာအသစ္က စစ္ဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ ဥပေဒထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ စစ္ဆင္ေရးမ်ား၏ အတိုင္းအတာကို ခ်ဲ႕ထြင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းေထာက္လွမ္းေရးသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ရင္းျမစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ၎တို႔၏ မူလေဒသ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးကို အေျခခံလ်က္ အထူးအုပ္စုမ်ား ခြဲျခားကာ ေထာက္လွမ္းရန္ ညႊန္ၾကားခံရတတ္သည္။ လူအုပ္စု တစ္ရပ္လံုးအား အစုလိုက္ အျပံဳလုိက္အျဖစ္ သိမ္းက်ဳံးကာ ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္လွမ္းမႈအား အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ ႐ႈေထာင့္မွေန၍ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းျဖစ္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား (အထူးသျဖင့္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ား) သည္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းရန္ ပိုမိုခက္ခဲတတ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အေနအထားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈေအာက္၌ ေနထိုင္ႏုိင္စြမ္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သီးသန္႔ဆန္ေသာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ရပ္ထက္ ပိုမိုသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားသည့္အခါ ထိေရာက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ား၏ ရင္းျမစ္၊ ေစ့ေဆာ္မႈ၊ ျပင္ဆင္ပံုနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို နားလည္ရန္ လိုအပ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ေရး၌ ေထာက္လွမ္းေရး ေကာင္းမြန္မႈအျပင္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နာက်ည္းခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရႏွင့္ လူမႈေရးအရ နားလည္ႏိုင္မႈလည္း လိုအပ္သည္။ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ၾကားျဖတ္ရယူႏုိင္ပါက ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈ လမ္းေၾကာင္းကို ေျခရာခံလိုက္ႏုိင္ျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုျခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထိန္းညိႇရန္ လိုအပ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အစိုးရတစ္ရပ္သည္ ႏုိင္ငံသားအားလံုး၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကို တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံထားရေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္ေရးကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

March 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.