<

အက်ဥ္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရး

အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာသည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္ ရလဒ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးသို႔ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးယုလြင္ေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရးအသင္း (AAPP) တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ Max ဟုိတယ္တြင္ မတ္ ၈ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ရက္တာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ ရလဒ္မ်ားစြာ ရရွိေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ အခ်က္ေလးခ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးယုလြင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။ “အဓိက ကေတာ့ အခ်က္ေလးခ်က္ေပါ့ေနာ္။ လူ႔အခြင့္အေရး မဆံုး႐ံႈးေစေရးကို ဦးတည္ၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေပါ့။ ေနာက္အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ စိတ္သစ္၊ လူသစ္ျဖစ္ေစမႈ ဦးတည္ၿပီးလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေပါ့။ ေနာက္ ၀န္ထမ္းအခြင့္အေရး၊ ေနာက္ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ျပဳျပဳင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မူလအရင္းခံကို ေလ့လာ ေျဖရွင္းတဲ့ဟာကို ဦးတည္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေပါ့။ ဆုိလိုတာက ေထာင္မက်ခင္ ဘာေၾကာင့္ ေထာင္က်တာလဲ၊ ေထာင္မက်ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဒါေလးေတြ အဲဒီ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြေပါ့”ဟု ဦးယုလြင္ေအာင္က ဆိုသည္။

အရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားသာမက ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကပါ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးသည္။ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္-ကုလသမဂၢ၏ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ က်င့္သံုးေရးဆိုင္ရာ အနိမ့္ဆံုးစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္းႏွင့္ လူမဆန္ျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးျခင္းတို႔အား ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ ဥေရာပေကာ္မတီႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တို႔ ပါ၀င္သည္။

ကုလသမဂၢ၏ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ က်င့္သံုးေရးဆိုင္ရာ အနိမ့္ဆံုးစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သက္၀င္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢက ခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္ ဥပေဒသေဘာ သက္၀င္ျခင္း မရိွေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ မည္သူ႔အတြက္မဆို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေပးသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတြင္ စီမံခန္႔ခြဲရာ၌ သေဘာတရား စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈတို႔အရ ေကာင္းမြန္မႈ ရိွေစရန္ လမ္းညႊန္ေပးသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈ၊ အ၀တ္အစားႏွင့္အိပ္ရာ၊ အစားအစာ၊ ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ အားကစား၊ ေဆး၀ါးကုသျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အျပစ္ေပးေရး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား၊ အက်ဥ္းသားတို႔အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသားတို႔၏ တိုင္ၾကားမႈမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ၊ စာအုပ္မ်ား၊ ဘာသာေရး ကိုးကြယ္ခြင့္၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ ေသဆံုးမႈ၊ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္းဆိုင္ရာ အသိေပးမႈမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား အစရိွသည္တို႔အတြက္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေရးဆြဲထားသည္။ ၎အျပင္ က်င့္သံုးမႈ၊ အမ်ဳိးအစားခြဲမႈႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းခြဲျခားမႈ၊ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား၊ အလုပ္၊ ပညာေရးႏွင့္ အပန္းေျဖေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ထပ္မံပါ၀င္သည့္ စီရင္မႈမ်ားေအာက္၌ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေရးဆြဲထားသည္။ ယင္းတြင္ ႐ူးသြပ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မူမမွန္ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရေသာ သို႔မဟုတ္ အမႈစစ္ေဆးခံရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ တရားစြဲဆိုျခင္းမရိွ ဘဲ ဖမ္းဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံထားရသည့္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အက်ဥ္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ အထူးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား မဆံုး႐ံႈးေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္သာမက ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္လ ၁၁ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

March 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.