<

ဥပေဒမ်ားကေျပာမည့္ ႏိုင္ငံ၏လားရာ

ယမန္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရိွသူ စုစုေပါင္း ၁၉၄ ဦး ရိွသည့္အနက္ ေထာက္ခံမဲ ၁၁၃ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၇၈ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳလုိက္သည္။ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၃) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒၾကမ္းပါအခ်က္အခ်ဳိ႕မွာ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည့္အတြက္ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အလႊာအသီးသီးမွ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။

ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၈၈ ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ၁၇ ဦးတို႔က သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္ၿပီး ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။ မတ္ ၅ ရက္က အင္အား ၅၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၿငိမ္းစုစီျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မ ၄ တို႔၌ ပါရိွသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ မလိုလားသူမ်ားအေပၚ လိုသလို ဖိႏွိပ္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာႏုိင္သျဖင့္ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အလႊာအသီးသီးက စုေပါင္းေတာင္းဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၂ တြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ “ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူကိုယ္က်င့္တရား” တို႔ႏွင့္ မဆန္႔က်င္မွသာ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို က်င့္သံုးႏုိင္ေၾကာင္း အဆိုျပဳထားသည္။ ပုဒ္မ ၃ တြင္ “ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို စီစဥ္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်ခံမည့္ အရင္းအျမစ္ကို အာဏာပိုင္တို႔ထံ တင္သြင္းရသည့္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ အေသးစိတ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္” ေတာင္းဆုိထားသည္။ ထို႔ျပင္ ပုဒ္မ ၄ ၌ “ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ ကိုယ္က်င့္တရားတို႔ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ေငြ၊ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းလမ္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ အားေပးေထာက္ခံသည့္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကိုမဆို ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္ႏွင့္ အကန္႔အသတ္မရိွေသာ ေငြဒဏ္က်ခံေစရန္ အဆိုျပဳထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းတင္ျပလာမႈကိုၾကည့္လွ်င္ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ တိက်ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မရိွဘဲ အာဏာပိုင္မ်ား အလိုအတုိင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ အနက္ဖြင့္သံုးစြဲႏုိင္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လံုျခံဳခြင့္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပလိုသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ လံုျခံဳမႈကိုေသာ္လည္းေကာင္း တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္ေစျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္လိုသူမ်ား၏ အကူအညီ ရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ေငြအား၊ လူအား၊ ရိကၡာအား သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းအားျဖင့္ အားေပးေထာက္ခံ ပါ၀င္လိုသူမ်ား၏ အကူအညီေပးပိုင္ခြင့္ကို ထိခိုက္ေစျခင္းအျပင္ အဆိုျပဳထားေသာ ျပစ္ဒဏ္မွာလည္း မူရင္းဥပေဒပါ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ထက္ ပိုမိုေနျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကန္႔ကြက္ၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ျပင္ဆင္ရန္ တင္ျပလာေသာ ယင္းဥပေဒသည္ အတည္ျဖစ္သြားပါက အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ လိုသလို ဖိႏွိပ္တရားစြဲဆိုႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး ရရိွသြားမည္ဆိုပါက လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားလည္း ရိွေနသည္။

ဥပေဒတစ္ခု တရားသည္၊ မတရားသည္မွာ ေနာက္ဆုံုးတြင္ ျပည္သူလူထုသာလွ်င္ ဆံုးျဖတ္ၾကရမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ေျပာၾကားထားခဲ့ျပန္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အာဏာပိုင္တို႔ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္၏ ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္း စသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ျပည္သူသာလွ်င္ ခံစားၾကရမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ားမျဖစ္လွ်င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိလာလိမ့္မည္မဟုတ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံ၏လားရာသည္လည္း ေကာင္းႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး (Rule of Law) မခိုင္မာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ရွိႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

March 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.