<

ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၃၀,၁၀၄ ဒသမ ၁၃၂ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ကာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ မတ္ ၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ရေငြသံုးေငြမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕မ်ားမွ သာမန္ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ လ်ာထားခ်က္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀,၆၇၇,၆၉၈ ဒသမ ၁၇၄ ေတာင္းခံထားသည့္အနက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၃၀,၁၀၄ ဒသမ ၁၃၂ အား ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားက စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး က်န္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀,၅၄၇,၅၉၄ ဒသမ ၀၄၂ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ သာမန္ရေငြတြင္ က်ပ္ ၅၀,၆၀၂ ဒသမ ၄၈၀ သန္းတိုးျမႇင့္ၿပီး သံုးေငြစိစစ္ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ ရေငြက်ပ္ ၁၃,၂၁၆ ဒသမ ၃၂၀ သန္းေလ်ာ့နည္းျခင္းႏွင့္ သံုးေငြစိစစ္ေလွ်ာ့ခ်မႈ က်ပ္ ၁၃၀,၁၀၄ ဒသမ ၁၃၂ သန္းတို႔ကို အတည္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုကို ေရးဆြဲသည့္အခါ ၎တို႔အေနျဖင့္ လက္ရွိပစၥဳပၸန္သက္သက္သာမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္အတြက္ပါ အာ႐ံုျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ဟူသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အစိုးရက ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္သည့္ အေရးအႀကီးဆံုး စာရြက္စာတမ္းလည္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ၏ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စိစစ္ေ၀ဖန္မႈကို ခံရတတ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္သည္ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာ စာရြက္စာတမ္းလည္းျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကလုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ား၏ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္ကို အာမခံထားေသာ အသံုးစရိတ္၊ အခြန္ေငြႏွင့္ အျခားမူ၀ါဒေရးရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာဘ႑ာႏွစ္ကို ေက်ာ္လြန္လ်က္ရွိေနမည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလံုျခံဳမႈအတြက္ အက်ဳိးဆက္မ်ားရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မူ၀ါဒေရးရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လတ္တေလာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ၌သာ အာ႐ံုထားၿပီး ေရရွည္အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ထည့္တြက္ရန္ ပ်က္ကြက္တတ္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတို႔သည္ ႏွစ္မ်ားစြာႏွင့္ဆုိင္သည့္ အသံုးစရိတ္အစီအစဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ မိုးထဲေရထဲေရာက္ခ်ိန္၌ သံုးႏုိင္မည့္ အရန္ေငြထားရွိရန္လည္းေကာင္း ပ်က္ကြက္တတ္ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကို ေရးဆြဲသည့္အခါ ပစၥဳပၸန္သက္သက္ လက္ငင္းအက်ဳိးဆက္ကိုသာ ဂ႐ုျပဳျခင္းမရွိဘဲ အနာဂတ္ေရရွည္အက်ဳိးဆက္ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္ (၇) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

March 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.