<

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္သည္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားစြာမွေန၍ ေပၚထြက္လာေသာ လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ မည္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အင္စတီက်ဴးရွင္း သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကမွ လံုး၀ဥႆံု ျခြင္းခ်က္မရိွ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္ကို အာမခံထားျခင္း မရိွေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္ဟူသည္ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္တို႔၏ သ႐ုပ္သကန္ပင္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားစြာတြင္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားထဲတြင္ ၁၉၅၀ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပကြန္ဗင္းရွင္း (အထူးသျဖင့္ အပိုဒ္ ၉ မွ ၁၁)၊ ၁၉၆၆ အရပ္ဘက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ (အထူးသျဖင့္ အပိုဒ္ ၁၈ မွ ၂၂) တို႔ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္းပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိပိုင္ခြင့္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အတိုင္းအတာအတြင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရိွေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အရပ္ဘက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ေအာင္ ၀ါဒျဖန္႔ လံႈ႔ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အမုန္းတရားမ်ား လံႈ႔ေဆာ္ျခင္းတို႔အား ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားမႈ ပါ၀င္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အက်ဳိးအလို႔ငွာအတြက္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အမိန္႔အာဏာ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ၏ က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အလို႔ငွာ အတြက္လည္းေကာင္း ဒီမိုကရက္တစ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္အတြင္း လိုအပ္ပါက လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းပိုင္ခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳသည္ (အပိုဒ္ ၂၀ ႏွင့္ ၂၁)။

သို႔ရာတြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ျခင္းတို႔ မျဖစ္ရေပ။ ၎အျပင္ ဆႏၵျပေဖာ္ထုတ္မႈ အမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း မပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း မျပဳရေပ။ အၾကမ္းမဖက္ေသာ ဆန္႔က်င္မႈ သို႔မဟုတ္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဆန္႔က်င္အာခံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္သည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားသည္ပင္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေထာက္ခံမႈရိွသည့္  စ႐ိုက္လကၡဏာရိွႏုိင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ဆန္႔က်င္အာခံမႈမ်ားသည္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ တစ္ရပ္ကို တံု႔ျပန္သည့္အခါ  သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႐ံႈးနိမ့္ၿပီးေနာက္ အာဏာစြန္႔လႊတ္ရန္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္က ျငင္းပယ္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အလားတူ ကိစၥရပ္မ်ားကို တံု႔ျပန္သည့္အခါ ေပၚထြက္လာတတ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္သည္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး တစ္ရပ္သာမက ဒီမိုကေရစီ၏ စံတန္ဖိုးတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

March 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.