<

ႏိုင္ငံေရး၏ အေရးပါပံု

မိမိ၏၀န္းက်င္တစ္၀ိုက္၌ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကို သိထားရန္လိုေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ႐ုစိုက္ရန္မွာ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ မိမိ၀န္းက်င္တစ္၀ိုက္၌ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀င္ေရာက္ေျပာဆိုရန္လည္း အေရးႀကီးသည္။ လူမ်ားက ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ လူမ်ားစြာတို႔က ႏုိင္ငံေရးဟူသည္ကို အစိုးရႏွင့္ ခ်မွတ္ထားေသာဥပေဒမ်ားဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ယင္းမွာ မွန္ကန္သည္ဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း ယင္းထက္မူ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးသည္။ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ဥပေဒတိုင္းသည္ လူမ်ားစြာတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ လူမ်ားအေပၚ မေကာင္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ သက္ေရာက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ ေပးလိုက္ေသာ မဲတိုင္းသည္ လူတို႔၏ဘ၀ကို တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီး ပစ္လိုက္ႏုိင္ျခင္းတို႔ရွိေၾကာင္း သေဘာေပါက္ရမည္ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၀န္းက်င္၌ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကို အျမဲတမ္း သိရွိေနရမည္ ျဖစ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂ႐ုစိုက္ရန္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိမိ၏ေဒသ၌ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းလိုက္ပါက ယင္းဥပေဒကို မသိလိုက္ေသာေၾကာင့္ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ရေလေအာင္ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းလိုက္ေၾကာင္း မိမိသာမက မိမိ၀န္းက်င္ရွိလူမ်ားပါ ယင္းဥပေဒသစ္ကို သိရွိေနေစေရး ေသခ်ာရန္လိုအပ္သည္။ ၎အျပင္ မိမိ၏၀န္းက်င္၌ သို႔မဟုတ္ မိမိသိေသာ လူတစ္စံုတစ္ဦး၌ အႏၲရာယ္ရွိေသာ တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ပြားေနပါက တစ္စံုတစ္ဦးသည္ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနပါသလားဟု သတိျပဳသိရွိရန္ လိုလားရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိ၀န္းက်င္၌ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ား ကိုသိရွိရန္မွာ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။

လူအမ်ားက ႏုိင္ငံေရးသည္ ေန႔စဥ္ဘ၀ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈမရွိဟု ႐ႈျမင္ေနေလ့ ရွိျခင္းမွာလည္း ဆိုးရြားလွသည္။ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ အစိုးရတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသာျဖစ္ၿပီး သာမန္လူမ်ားအေနျဖင့္ ဘာမွ်မသိႏုိင္သကဲ့သို႔ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳသင့္ဟူသည့္ အျမင္မ်ဳိးမွာလည္း ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ ႏိုင္ငံေရးသည္ ဘ၀ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း မသိႏုိင္ျခင္းမွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ မိမိတို႔၏ေန႔စဥ္ဘ၀အေပၚသက္ေရာက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေနသည္။ ယင္းကို အားလံုးသိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သာမန္လူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ပါ၀င္ေနသနည္း။ ႏုိင္ငံတစ္ခု ေရွ႕သို႔ခ်ီတက္သည့္အခါ ယင္းႏုိင္ငံ၏ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏အနာဂတ္ကို မိမိတို႔၏လက္၀ယ္ ဆုပ္ကိုင္ထားႏုိင္ရန္လိုသည္။ အမွန္တကယ္၌ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟူသည္ ျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟူသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟူသည္ ယင္း၏ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယင္းျပည္သူတို႔၏ ဘ၀မ်ားအေၾကာင္းသာ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္ရွိျခင္းဟူသည္ မိမိကိုယ္မိမိခ်စ္ျခင္းႏွင့္ မိမိဆင္းသက္လာေသာ ေနရာကို ခ်စ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး အသိစိတ္ရွိျခင္းဟူသည္မွာလည္း မိမိဘ၀အေၾကာင္း ဂ႐ုစိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးသည္ မိမိႏွင့္ေ၀းကြာေသာ တစ္စံုတစ္ရာဟု ခံယူသူ မ်ားသည္ မိမိကိုယ္မိိမိ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကသူမ်ားသာျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဆိုးရြားေသာတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ပ်က္လာသည့္အခါက်မွ ေနာင္တရရွိျခင္း မရွိရေလေအာင္ မည္သူမဆို ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမဲဂ႐ုျပဳေနရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

February 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.