စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ဆက္ႏႊယ္ခ်က္

သေဘာတရားအရ စီးပြားေရးသည္ ႏုိင္ငံေရး မဆန္ႏုိင္ေပ။ စံျပစီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ဦး အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးတက္ေအာင္ မည္သုိ႔မည္ပုံ ျပဳလုပ္ရမည္ ဆုိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွ်တေသာ ဘက္မလုိက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရန္ ႏုိင္ငံေရး ဘက္လုိက္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အာဃာတမ်ားကို ေရွာင္ရွားရသည္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ယင္းစီးပြားေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်ိန္ဆကာ ဆုံးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕၌ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသည္ အႀကီးအက်ယ္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္မႈသည္ အဓိကက်ေသာ ႏုိင္ငံေရး စစ္ေျမျပင္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ မ်ားစြာေသာ စီးပြားေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ကြဲလြဲႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မျဖစ္မေန ႏုိင္ငံေရးဆန္၍ လာသည္။

မ်ားစြာေသာ စီးပြားေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႏုိင္ငံေရး ယုံၾကည္ခ်က္ အျမင္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ၾကည့္တတ္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူအခ်ဳိ႕သည္ အစိုးရ၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလိုအေလ်ာက္ ပို၍ မယုံသကၤာ ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရး၌ အစိုးရ၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ စီးပြားေရး မူ၀ါဒမ်ားကို ပိုမို ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကင္းလြတ္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကပုိင္ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္အတုပ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ကို ပို၍ လိုလားၾကသည္။ အျခားတစ္ဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ပို၍ ညီမွ်မႈရွိရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းကို ပိုမိုႏွစ္သက္ႏုိင္ၿပီး အစိုးရ၏ ပါ၀င္စြက္ဖက္မႈ အေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ညီမွ်ေရးဘက္ကို အားေပးရန္ ပိုမိုလိုလားၾကသည္။

ခ်မ္းသာသူမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြခြန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဆႏၵရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြဲျပားျခားနားေသာ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားကို အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေရးခုိင္းပါက ၎တို႔၏ မူ၀ါဒေရးရာ အဆုိျပဳခ်က္မ်ား၌ ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အႀကိဳက္ကို ေတြ႕ရွိရႏုိင္သည္။ အခြန္အတုပ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေထာက္ခံရန္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရွာေဖြသလား သို႔မဟုတ္ အခြန္တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေထာက္ခံရန္ အေထာက္အထားမ်ား ရွာေဖြသလား ဟူသည္ကို ၾကည့္၍ ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံေရး ယုံၾကည္ခ်က္ကို သိႏုိင္သည္။

စီးပြားေရး ပညာရွင္အခ်ဳိ႕သည္ အလြန္ေစ့စပ္ ေသခ်ာစြာျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ၾကားေနျဖစ္ေအာင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဘက္လုိက္မႈ မရွိေအာင္ ရပ္တည္ႏုိင္ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ပညာရွင္မ်ဳိး ရွားပါးလွမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ သမာသမတ္က်ေသာ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရွိရင္းစြဲ ႏိုင္ငံေရး အျမင္မ်ားကို ဆန္႔က်င္စိန္ေခၚလ်က္ အၾကံျပဳစာတမ္း ေရးသားရႏုိင္သည္။ ထိုသူတို႔သည္ ၎တို႔၏ အႀကိဳက္မ်ားကို ေဘးဖယ္ထားလ်က္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ေရးဟူသည့္ အေပၚ၌သာ အာ႐ုံျပဳထားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံေရး အျမင္ကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးမည့္ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ဳိးႏွင့္ စီးပြားေရး သုေတသနမ်ဳိးကို အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ မည္သည့္စီးပြားေရး ပညာရွင္မဆို ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ စမ္းသပ္ခ်က္အတြက္ ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အဆိုျပဳခ်က္သည္ သေဘာတရားေရးရာအရ တရားမွ်တမႈရွိေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္သည္သာ ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ စီးပြားေရး မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ႏုိင္ငံ၏ ပကတိ အေျခအေနရပ္မ်ား အေပၚ၌သာ အေျခခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ဘက္လုိက္မႈမ်ား ကင္းရွင္းရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)