အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း၏ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး

အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ယင္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ထူေထာင္ထားေသာ စစ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးကိုေဖာ္ျပရန္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး (CMR) ဟု သံုးႏႈန္းသည္။ ယင္း ေ၀ါဟာရကိုပင္ ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းစြာ သံုးႏႈန္းသည့္အခါ သက္ဆုိင္ရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၏ အရပ္ဘက္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ယင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ စစ္ဘက္အာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ဆုိလိုသည္။ CMR ကို ေလ့လာရာတြင္ အရပ္ဘက္က စစ္ဘက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းက စစ္ဘက္က ႏုိင္ငံေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းထက္ ပိုမိုႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္သည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္တစ္ရပ္အေပၚ စံထားတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အဓိကက်ေသာ လက္ေတြ႕ျပႆနာမွာ အရပ္ဘက္က စစ္ဘက္အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ထူေထာင္ပံုႏွင့္ ထိန္းသိမ္းပံုအား ရွင္းျပရန္ ျဖစ္သည္။

CMR သည္ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸႏွင့္ လူမႈေဗဒတုိ႔အျပင္ ဥပေဒ၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ နယ္ပယ္အလိုက္ ေလ့လာခ်က္မ်ား၊ စိတ္ပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ေလ့လာခ်က္မ်ား၊ မႏုႆေဗဒ၊ စီးပြားေရးပညာ၊ သမုိင္း၊ သံတမန္သမုိင္း၊ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ႏွင့္ စစ္ပညာတုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အတုိင္းအတာ က်ယ္ေျပာလွသည့္ နယ္ပယ္မ်ားမွေန၍ ေကာက္ခ်က္ထုတ္ယူထားျခင္း ျဖစ္သည္။ CMR တြင္ အရပ္ဘက္၏ စစ္ဘက္အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လစ္ဇင္၊ စစ္ပြဲ၊ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ စစ္ဘက္အင္စတီ က်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ပါ၀င္ၿပီး အကန္႔အသတ္မဲ့စြာ က်ယ္ေျပာလွေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ႏိုင္ငံတကာအတုိင္းအတာအရ CMR တြင္ ကမၻာတစ္လႊားမွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ သုေတသနမ်ား ပါ၀င္သည္။ သေဘာတရားေရးရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမခံရသည့္ နယ္ေျမမ်ားသာမကပို၍ အစဥ္အလာ သေဘာေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္မ်ားလည္း ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ CMR ဆိုင္ရာ အျခားသုေတသနမ်ားတြင္ စစ္ဘက္၏ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား၊ မဲေပးျခင္း အျပဳအမူ၊ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈတုိ႔အျပင္ စစ္ဘက္မိသားစုမ်ား အစရွိသည္တုိ႔၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိအျမင္မ်ား ပါ၀င္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ CMR သည္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ အရပ္ဘက္က႑မ်ားစြာ၌ စစ္ဘက္၏ လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္မႈက ပင္မအေၾကာင္းအရာအျဖစ္ အျမဲမျပတ္ပါ၀င္ေနသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတုိ႔ ကဲ့သို႔ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ စစ္ဘက္သည္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးကိစၥမ်ား၌ ၎င္းတုိ႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ထုိင္းတြင္ စစ္ဘက္အရာရွိေဟာင္းမ်ားက အေရးပါသည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနသည္။ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ႐ႈျမင္မႈ၌ စစ္ဘက္၏ အမိန္႔အာဏာမ်ားက အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနပံု (အထူးသျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စစ္ဘက္က တစ္ခ်က္လႊတ္အာဏာကို ပိုင္ဆုိင္ထားႏုိင္ေျခရွိပံု) တုိ႔သည္ CMR ကို ေလ့လာရမည့္ နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၌ ကြဲျပားျခားနားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈတုိ႔ရွိၾကသည္။ ဗီယက္နမ္၊ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားတုိ႔တြင္ အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈက အထိုက္အေလ်ာက္ရွိသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအနက္ (စစ္ဘက္အစိုးရမ်ားလက္ထက္) ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လံုး၀ကြဲျပားျခားနားေသာ နမူနာတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး စစ္ဘက္က လံုး၀နီးပါး ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။ ထုိင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ပို၍အလယ္အလတ္က်ေသာ သေဘာထားရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အေျခတည္လ်က္ CMR မွာ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ပညာရွင္တုိ႔က စစ္ဘက္ႏွင့္ စီးပြားေရးအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ယင္းႏွစ္ခု သီးျခားစီ တည္ရွိရန္ လိုလားၾကသည္။ သူတုိ႔က စစ္ဘက္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းလုပ္ငန္း စဥ္တုိ႔ကို လံုး၀အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္း၌ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပါလက္ပါ ျပဳလုပ္သည္ဟု သတ္မွတ္ရန္ လံုေလာက္မႈမရွိဟု ဆုိၾကသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး၌ စစ္ဘက္၏ အာဏာသက္ေရာက္ပံု အတုိင္းအတာသည္ က႑မ်ားစြာ ခ်ဲ႕ထြင္ၾကည့္ရေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေစၿပီး စစ္ဘက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၎င္းတုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းအဆင့္မွသည္ တစ္စံုတစ္ရာႀကီးမားေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းအဆင့္အထိ ထိန္းခ်ဳပ္လာပံုကို ေလ့လာေစႏုိင္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းတစ္ခု၏ အေနအထားႏွင့္ အလားအလာမ်ားကို ႐ႈျမင္သံုးသပ္ရာတြင္ CMR သည္ မျဖစ္မေန ေလ့လာရမည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)