ေျမယာျပႆနာႏွင့္ တရားမွ်တမႈ

စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အေရးပါလ်က္ရိွသလို ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမဆုိင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ကိစၥမ်ားလည္း ရိွေနသည္။ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း အပါအ၀င္  ၀ိ၀ါဒကြဲျပားစရာ ေျမယာျပႆနာမ်ား ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။

မေျပလည္ႏုိင္ေသးေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားအနက္ ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုးေဒသတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ပုသိမ္ႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ မတၱရာ၊ စဥ့္ကူး၊ သပိတ္က်ဥ္း၊ စဥ့္ကုိင္၊ ငါန္းဇြန္၊ မိတီၳလာ အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းယာေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားမွာ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆုိခံေန ၾကရၿပီး ေတာင္သူအခ်ဳိ႕မွာ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရျခင္းမ်ားလည္း ရိွေနသည္။

သာဓက တစ္ခုအေနျဖင့္ လတ္တေလာ၌ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵျပေနမႈတစ္ခုတြင္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအနက္ “မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ ယာေျမမ်ား အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ပုဒ္မမ်ဳိးစုံျဖင့္ မတရားဖမ္းဆီး တရားစြဲဆုိေနမႈမ်ားကုိ အျမန္ဆုံးပယ္ဖ်က္ေပးေရး၊ ေျမယာစိစစ္ေရး ေကာ္မတီမ်ား ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေပးေရး”အစရွိသည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားျဖင့္ ဇူလုိင္ ၆ ရက္မွစ၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆၂ လမ္း၊ ၂၄ လမ္း ႏွင့္ ၂၅ လမ္းၾကားတြင္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ားမွာ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ တရားစြဲဆုိျခင္းမ်ား ခံထားရသည့္အျပင္ ဖမ္းဆီး တရားစြဲမႈမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားလာျခင္း၊ အာမခံ မရရွိႏုိင္သည့္ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆုိ ခံရျခင္းအား အျမန္ဆုံး ပယ္ဖ်က္ေပးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈရရွိေရး၊ သက္ဆုိင္ရာ ေျမယာ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက စနစ္တက်စိစစ္မႈ အားနည္းသျဖင့္ သိမ္းဆည္း ယာေျမမ်ား မူလေတာင္သူမ်ား ျပန္လည္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈမရွိျခင္းကုိ အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းေပးေရးႏွင့္ အဆုိပါ ေျမယာစိစစ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းေပးေရး အစရွိသည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားျဖင့္ မႏၲေလးခ႐ုိင္၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ပုသိမ္ႀကီး၊ မတၱရာ၊ စဥ့္ကူး၊ စဥ့္ကုိင္၊ ငါန္းဇြန္၊ ၀မ္းတြင္း၊ မိတီၳလာအစရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းမွ ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ား၊ တရားစြဲဆုိျခင္း ခံထားရသည့္ ေတာင္သူမ်ား စသည့္ေျမယာျပႆနာမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက မႏၲေလးၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္၍ သပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေျမယာဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Land Grab ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွာ ေျမယာေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားအား အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေစသည့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံတကာေျမယာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕က ႀကီးမွဴး လ်က္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္း (Land Grab) ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရကို အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေပၚေပါက္ေနေသာ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ႏွင့္အတူ အမ်ားျပည္သူမ်ားက တိုင္ၾကားလာသည့္ စာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ ေပးပို႔ထားသည့္ တိုင္စာမ်ားအနက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလကုန္အထိ စာရင္းမ်ား၌ ေျမယာကိစၥ (လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥ) သည္လည္း တိုင္ၾကားမႈမ်ားျပားသည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ပါ၍ ႏုိင္ငံ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို လုပ္ကိုင္ေသာ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ အျငင္းပြားလ်က္ရိွေသာ ၀ိ၀ါဒ ကြဲျပားစရာေျမယာ ျပႆနာမ်ားအေပၚ တရားမွ်တမႈ ရိွေစရန္ စနစ္တက် အေလးထား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)