<

စိုးရြံ႕ထိတ္လန္႔ဖြယ္ျဖစ္လာသည့္ သက္ငယ္မုဒိမ္း

လတ္တေလာျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုး၊ လူထုအၾကားတြင္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္အေျခအေနတစ္ရပ္ႏွင့္ ေ၀ဖန္မႈအျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေနသည့္ကိစၥမွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားတြင္ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ လူမမည္အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားပါ သားေကာင္ျဖစ္လာၾကရသည္အထိ ျမန္မာ့လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ စိုးရြံ႕ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းကပင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဥဒိန္ေက်းရြာအုပ္စု ေျမြကုတို႔ဆိပ္ေက်းရြာတြင္ အသက္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရၿပီးေနာက္ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္ မႈခင္းျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္အား သတ္ျဖတ္အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သူ တရားခံအား ေသဒဏ္ေပးေရးအပါအ၀င္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ မုဒိမ္းမႈ၊ လူသတ္မုဒိမ္းမႈမ်ားအေပၚ ေသဒဏ္ေပးေရးအတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္က မတၱရာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသခံ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေတာင္းဆို ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ လူသတ္မုဒိမ္းမႈမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္သည့္အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစေရး အတြက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ကမ္ပိန္းမ်ား၊ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းသို႔ေသာ မႈခင္းက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေသဒဏ္ေပးေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က ဦးေဆာင္ကာ ဆႏၵျပဳလက္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံၿပီး ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မုဒိမ္းမႈ ၁၄၀၅ မႈျဖစ္ပြားၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထက္ အမႈေပါင္း ၃၀၅ မႈ ပိုမိုျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံရမႈ ၆၇၁ မႈရွိခ့ဲၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ ကေလးငယ္မ်ား မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံရမႈ ၈၉၇ မႈရွိခဲ့ကာ ၂၂၆ မႈ ပိုမိုျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို စာရင္းအခ်က္အလက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ  သိရသည္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အထက္ မိန္းကေလးမ်ား မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံရမႈမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း ၄၂၉ မႈရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၅၀၈ မႈရွိလာကာ ၇၉ မႈ ပိုမိုျဖစ္ပြားခဲ့ျပန္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မုဒိမ္းမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ငါးခု မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ၁၉၂ မႈ၊ သက္ႀကီးမုဒိမ္း ၇၈ မႈ စုစုေပါင္း ၂၇၀ မႈျဖင့္ အမ်ားဆံုျဖစ္ကာ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ၁၅၆ မႈ၊ သက္ႀကီးမုဒိမ္းမႈ ၈၇ မႈႏွင့္ စုစုေပါင္း ၂၄၃ မႈျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ေနာက္၌ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ၁၀၈ မႈ၊ သက္ႀကီးမုဒိမ္း ၆၆ မႈ စုစုေပါင္း ၁၇၄ မႈ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ၇၆ မႈ၊ သက္ႀကီးမုဒိမ္း ၅၃ မႈ စုစုေပါင္း ၁၂၉ မႈႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ၇၅ မႈ၊ သက္ႀကီးမုဒိမ္း ၆၅ မႈ စုစုေပါင္း ၁၄၀ မႈ အသီးသီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သို႔ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္မားလာျခင္းအေပၚ လူထုအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးသပ္မႈမ်ားရွိလာခဲ့ၿပီး ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈေတြ အျမင္မတူမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ႏွင့္ သားမယား ျပဳက်င့္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအတြက္ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ပင္ တစ္ဖက္တြင္လည္း အခ်ဳိ႕က ယင္းကဲ့သို႔ ႀကီးေလးသည့္ ျပစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ ၎တို႔၏သားေကာင္မ်ားကို ႏႈတ္ပိတ္သတ္ျဖတ္မႈအထိ ပိုမိုျပဳလုပ္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

တည္ဆဲဥပေဒတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္သီးျခားေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေသးဘဲ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မအရသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ  မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ စက္ဆုပ္ဖြယ္မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား မျဖစ္ပြားေစေရး မည္ကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ရမည္ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ သံုးသပ္ကာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အခ်က္မွာလည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း  The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

February 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.