<

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈ

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈဟူသည္ စီးပြားေရး၌ အထူးသျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ညီမွ်မႈရွိေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရား သို႔မဟုတ္ စိတ္ကူးျဖစ္သည္။ ပို၍တိက်စြာ ေျပာရလွ်င္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္ႏွင့္ မဆုိင္ဘဲ ညီမွ်ေသာ ဘ၀အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားအားလံုးကို အေျခခံအရ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ညီမွ်မႈအရ ၀င္ေငြ၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေစျခင္းႏွင့္ ညီမွ်စြာ ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား ျမင့္မားေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ကို ရည္ညႊန္းသည္။

အခြန္ကိစၥ-ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြတြင္ အလ်ားလိုက္ ညီမွ်မႈဟူသည္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္ တူညီေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ တူညီေသာ သို႔မဟုတ္ အလားတူေသာ ပမာဏေပးေဆာင္သင့္သည္ဟူေသာ သေဘာတရားျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အခြန္ဆိုင္ရာ ဘက္မလိုက္ေရးသေဘာတရား သို႔မဟုတ္ အခြန္စနစ္သည္ တူညီေသာအရာမ်ား (၀ါ) လူမ်ားအၾကား ခြဲျခားမႈမရွိသင့္ဟူသည့္ သေဘာတရားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။ ေဒါင္လိုက္ ညီမွ်မႈဟူသည္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ပို၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ ပို၍ထမ္းေဆာင္သင့္သည္ဟူသည့္ သေဘာတရားကို ရည္ညႊန္းသည္။ ခ်မ္းသာသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ၀င္ေငြအခ်ဳိးအစားအရ အခြန္ပို၍ထမ္းေဆာင္ရပါက ယင္းကို အခ်ဳိးက်အခြန္ဟု ေခၚဆိုႏုိင္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ အခ်ဳိးအစားတိုးျမႇင့္၍ ထမ္းေဆာင္ရပါက ယင္းကို တိုးျမႇင့္အခြန္ဟုေခၚသည္။ ယင္းတို႔သည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈအား ျပန္လည္ ျဖန္႔ေ၀ေပးေရး သေဘာတရားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကိစၥ-ယင္း၌ အလ်ားလိုက္ညီမွ်မႈဟူသည္ (တူညီေသာ လိုအပ္မႈရွိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ) သက္ဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္တစ္ရပ္၌ တူညီသူမ်ားကို ညီမွ်သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ ေဒါင္လိုက္ညီမွ်မႈဟူသည္ (ကြဲျပားျခားနားေသာ လိုအပ္မႈရွိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ) သက္ဆုိင္ရာ႐ႈေထာင့္မ်ားအရ ကြဲျပား ျခားနားသူမ်ားကို ကြဲျပားျခားနားစြာ ကုသမႈေပးျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ သက္ဆိုင္ရာ လူမႈအုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ အျခားအုပ္စုမ်ားထက္ အဆင့္ကြဲျပားျခားနားေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား စနစ္တက် လက္ခံရရွိသလားဟူ၍ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာညီမွ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားရွိသည္။ ယင္းသို႔ ေလ့လာရာတြင္ ကာကြယ္ႏုိင္ၿပီး မညီမွ်သည့္ ကြာဟခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသည္။

မွ်တေသာ ပိုင္းျခားမႈ-မွ်တေသာ ပိုင္းျခားမႈ၌ တန္းတူညီမွ်မႈဟူသည္ လူတိုင္းလူတိုင္း အေနျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔ ရထိုက္သည္ဟု အကဲျဖတ္ထားသည့္ ကိုယ္ပိုင္ေ၀စုမ်ား ညီမွ်ေရးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဦးထက္ပိုသည့္အခါ ယင္းကဲ့သို႔ ပိုင္းျခားျခင္းသည္ အျမဲတမ္း ညီမွ်ုႏိုင္မည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ မနာလို ၀န္တိုစိတ္လည္း ကင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

တန္းတူညီမွ်မႈဟူသည္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ တရားမွ်တေရးသေဘာတရားေပၚ၌ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခုလံုး၌ အရင္းအႏွီး၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိႏုိင္မႈ ခြဲေ၀ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရသည္။ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အနိမ့္ ပိုင္းအဆင့္မ်ားသည္ အေမြဆက္ခံထားေသာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာဖယ္ၾကဥ္ခံရမႈႏွင့္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာမရရွိႏိုင္မႈတို႔အေပၚအေျခခံသည့္ ဘ၀အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနၿပီး မ်ဳိးဆက္မ်ားအလိုက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုျဖစ္ေစကာ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈ၊ စီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္မႈ၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျမင့္မားမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လိုပါက စီးပြားေရးဆိုင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေရးသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

February 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.