<

တစ္ဦးခ်င္း၀ါဒႏွင့္ ဘံု၀ါဒ

ယေန႔ေခတ္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေျခခံပဋိပကၡသည္ ရာစုႏွစ္တစ္ခုလံုး ရွိခဲ့သည့္အတိုင္း တစ္ဦးခ်င္း၀ါဒႏွင့္ ဘံု၀ါဒတို႔၏ ပဋိပကၡျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဘ၀သည္ ၎ႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သလား သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စု၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သလားဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားက ျပႆနာျဖစ္ေနသည္။ အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားက လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို လူအမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တိုး၍ တိုး၍ အသံုးျပဳလာခ်ိန္၌  ယင္းေမးခြန္းမ်ားသည္ ပို၍က်ယ္ေလာင္လာသည္။

တစ္ဦးခ်င္း၀ါဒဟူသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဘ၀သည္ ထိုသူႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ၿပီး သူသင့္ေတာ္သည္ဟု ျမင္သည့္အတိုင္း ေနထိုင္ရန္၊ သူ၏ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳမူရန္၊ သူ႔အားထုတ္မႈ၏ ထြက္ကုန္/ရလဒ္အား သူ႔ဘာသာ ထိန္းသိမ္းအသံုးျပဳရန္ႏွင့္ သူ႔ဘာသာ ေရြးခ်ယ္ေသာ စံတန္ဖိုးမ်ားအတိုင္း ေနထုိင္ရန္တို႔အတြက္ ထာ၀ရ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ယင္းသေဘာတရား၌ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ၿပီး  သူကိုယ္တုိင္၌ လမ္းဆံုးလ်က္ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ကိစၥ၏ အေျခခံယူနစ္သည္ သူကိုယ္တုိင္သာ ျဖစ္သည္။ ယင္းစိတ္ကူး သေဘာတရားကို ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားက ဖံြ႕ၿဖိဳးလာေစခဲ့ၿပီး ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲသည့္အခါ ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ဘ၀၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ဦးခ်င္း အခြင့္အေရးမ်ားရွိကာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရွာေဖြျခင္းအား အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။

ဘံု၀ါဒဟူသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဘ၀သည္ ၎ႏွင့္မသက္ဆုိင္ဘဲ ၎အေနျဖင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ပါ၀င္ေနေသာ လူအုပ္စု သို႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ ဟူသည့္ သေဘာတရားျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ထိုသူ၌ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရး မရွိဘဲ သူ၏စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို လူအုပ္စုတစ္စုလံုး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ စေတးရမည္ဟူသည့္ သေဘာတရားျဖစ္သည္။ ဘံု၀ါဒ သေဘာတရားအရ လူအုပ္စု သုိ႔မဟုတ္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းသည္ ကိုယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ကိစၥအတြက္ အေျခခံယူနစ္ျဖစ္ၿပီး လူပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ လူအုပ္စု တစ္ခုလံုးအတြက္ ထမ္းေဆာင္ေနမွသာ စံတန္ဖိုး တစ္ရပ္ရွိသည္။ ယင္းသေဘာတရားကို အၾကံျပဳသူတစ္ဦးက “လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက သူ႔အားခြင့္ျပဳထားသည္မွလြဲ၍ လူသား၌ အခြင့္အေရးမ်ား မရွိ။ လူသားသည္ ေမြးဖြားခ်ိန္မွ ေသဆံုးသည္အထိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက သူ႔အား လူ႔အခြင့္အေရး ဟုေခၚသည့္  အခ်ဳိ႕ေသာ အရာမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားၿပီး အျခားအရာမ်ားကို ပိတ္ပင္ထားသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို အထူးသျဖင့္ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖိႏွိပ္ျခင္းတို႔ျပဳရန္ ဆႏၵရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းမွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္တိုင္က သူ၏ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး၊ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေရးကို အဓိကအျဖစ္ စဥ္းစားေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္” ဟု ဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အမွန္တကယ္၌ တစ္ဦးခ်င္း၀ါဒႏွင့္ ဘံု၀ါဒမည္သည္က ပိုေကာင္းသနည္း/ပို၍ မွန္ကန္သနည္းဟူသည္ ဘက္အသီးသီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ၌သာ မူတည္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း သုိ႔မဟုတ္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအလိုက္ မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ၌သာ အေျချပဳ စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

February 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.