<

ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အျပဳအမူ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးသည့္ ေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဟု ေခၚဆိုသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ ကိုယ္က်င့္တရားစံမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစုိးရထံမွ ဆင္းသက္လာႏိုုင္သကဲ့သို႔ ဘာသာေရးႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ထံမွလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ကိုယ္က်င့္တရားစံမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစိုးရထံမွ ဆင္းသက္လာသည့္အခါ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားစံမ်ား ေျပာင္းလဲသည့္အခါ လူတစ္ဦးခ်င္းသည္လည္း လိုက္၍ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္၍လာသည္။

ကိုယ္က်င့္တရား စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပမာတစ္ရပ္မွာ“လက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ လက္မထပ္ဘဲ အတူေနျခင္း”ကိစၥျဖစ္သည္။ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၌ပင္ တရားဥပေဒ ႏွင့္အညီ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း မျပဳဘဲ အတူေနသည့္စံုတြဲမ်ားကို ယခင္မ်ဳိးဆက္မ်ား၌ ေတြ႕ရခဲလွသည္။ ယခုေခတ္တြင္ အထူးသျဖင့္ အေနာက္တိုင္း၌ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း မျပဳဘဲ အိမ္ေထာင္ထူေထာင္သည့္ စံုတြဲမ်ားအေရအတြက္က အစဥ္အလာအတိုင္း လက္ထပ္သည့္ စံုတြဲမ်ားအေရအတြက္ခန္႔အထိပင္ မ်ားျပားေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ မ်ားျပား႐ုံသာမက ယင္းကို လက္ခံေသာ အျခားသူမ်ားပင္လွ်င္ ယေန႔ေခတ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၌ ပို၍ပို၍ မ်ားျပား၍လာေနသည္။ အေစာပိုင္း အေနာက္တိုင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၌ ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားစံမ်ားသည္ ေရာမဥပေဒစနစ္မွ လာျခင္းျဖစ္ၿပီး သမၼာက်မ္းစာလာ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါးေပၚ၌ အႀကီးအက်ယ္ အေျခခံထားသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္သည္ ေခတ္သစ္သို႔ ေရြ႕လ်ားလာသည့္အခါ အေစာပိုင္းက ရွိထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ကိုယ္ က်င့္တရားစံမ်ားသည္ ပို၍ပို၍ ယုိယြင္း၍လာသည္။

ကိုယ္က်င့္တရားစံမ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းမွေန၍ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အားျဖင့္လည္း ဆင္းသက္၍လာႏိုင္သည္။ ယင္းကို အသက္ပို၍ႀကီးေသာ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အလြန္ငယ္ေသာ လမ္းေလွ်ာက္ခါစကေလးမ်ားအားျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ကေလးတစ္ဦးကုိ အရာ၀တၳဳတစ္ခုအား အေစာပိုင္း၌ ထိျခင္း သို႔မဟုတ္ ယူျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားပါက ယင္းအရာ၀တၳဳအား မထိေတြ႕မီ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသလားဟူ၍  စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ျဖည္းညင္းစြာ လွမ္းၾကည့္ရန္ ေကာင္းစြာသိရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္း အျပဳအမူသည္ သင္ၾကားရန္ မလိုအပ္ဘဲ ဗီဇစိတ္မွ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ကေလးမ်ား၏ အမူအက်င့္ကို ျပဳျပင္ရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ပံုစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို က်င့္သံုးလိုက္ပါက ကေလးသည္ သူ၏ မွန္ကန္ေသာအမူအက်င့္ကို မွားယြင္းေသာအမူ အက်င့္မွေန၍ ခြဲျခားႏိုင္ရန္ သူ၏ကုိယ္တြင္းမွ အရည္အေသြးကို ရရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ကေလးသည္ သူ၏ကိုယ္ပိုင္သိမႈအေပၚ အေျခခံလ်က္ မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကေလးဘ၀မွ အရြယ္ေရာက္သည္အထိ လူတစ္ဦး ခ်င္းက ျပဳလုပ္လိုက္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားသည္ တားျမစ္မႈႏွင့္ လက္ခံႏိုင္မႈ၊ ၾကင္နာမႈႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ ရက္ေရာမႈႏွင့္ တစ္ကိုုယ္ေကာင္းဆန္မႈတို႔အၾကား၌ ရွိေနသည္။ မည္သည့္ အေျခအေနရပ္မ်ားေအာက္၌မဆို လူတစ္ဦးသည္ တားျမစ္ထားေသာအရာ မ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူသည္ ကိုယ္က်င့္တရားစံမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားပါက ယင္းတို႔ကို ဆန္႔က်င္ျပဳမူရမည္ကို အျပစ္ရွိေၾကာင္း ခံစားရမည္သာျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မည္သူမဆို ဘ၀၌ အျပစ္ရွိေၾကာင္း မိမိကိုယ္မိမိ ခံစားရမႈမ်ားျဖင့္ ပူေလာင္နာက်င္စြာ ေနထိုင္ရမည့္အေရးကို ေရွာင္လႊဲလိုပါက မိမိလက္ခံထားၿပီးျဖစ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရား စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေနထိုင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

February 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.