<

ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္၏ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈ

ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္၏ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈ ဟူသည္ ဂ်ာနယ္လစ္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လစ္ဇင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသည့္ သေဘာထားတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္၏ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈသည္ တရားမွ်တမႈ၊ ကိုယ္က်ဳိးအတၱကင္းစင္မႈ၊ ျဖစ္ရပ္မွန္ကန္မႈႏွင့္ ဘက္မထားမႈတို႔အား ရည္ညႊန္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမွန္တကယ္၌ ယင္းအရည္အေသြး အားလံုးကို လႊမ္းျခံဳေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၈ ရာစုကတည္းက ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္၏ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈသည္ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စံျပဳခ်က္မ်ား သိုင္း၀ိုင္း ပါ၀င္ေနသည့္ သေဘာတရားမ်ား ႏွင့္အတူ ပထမဆံုးအျဖစ္ က်င့္ထံုးတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္သံဌာနအမ်ားစုသည္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေအဂ်င္စီမ်ားအေပၚ မွီခိုလာရၿပီး ကမာၻ႔အဓိက သတင္းေအဂ်င္စီ ေလးခုျဖစ္သည့္ ေအအက္ဖ္ပီ၊ ေအပီ၊ ႐ိုက္တာႏွင့္ အီးအက္ဖ္အီးတို႔သည္ ၎တို႔ထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူသူအားလံုးကို ဓမၼဓိဌာန္က်သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ သတင္းသာေပးမည္ ဟူေသာ အေျခခံဒႆနတစ္ရပ္အေပၚ မူတည္လ်က္ စတင္လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သတင္းဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ သတင္းစာမ်ားကို သတင္းတစ္မ်ဳိး၊ လစ္ဘရယ္သတင္းစာမ်ားကို သတင္းတစ္မ်ဳိး ခြဲျခား၍ ေပးျခင္းမ်ဳိး မျပဳရျခင္းျဖစ္သည္။

ထင္ရွားေသာ ဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဂ်ဳိနသန္ဖန္ဘီက ယင္းသေဘာတရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပခဲ့ဖူးသည္။ သူက “အဲဒီလို က်ယ္ျပန္႔တဲ့ လက္ခံႏိုင္စြမ္းမ်ဳိး ရရိွဖို႔ သတင္းေအဂ်င္စီေတြဟာ ေျဗာင္က်က် ဘက္လိုက္မႈမ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။ မွန္ကန္ေၾကာင္း သ႐ုပ္ေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ဟာ သတင္းကုန္သြယ္ေရးမွာ အခရာက်ပါတယ္။ အစဥ္အလာအရကေတာ့ သတင္းေအဂ်င္စီေတြဟာ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ၊ စာနယ္ဇင္းနဲ႔ တျခားသတင္းရင္းျမစ္ေတြထက္စာရင္ တာ၀န္ယူရမႈအဆင့္ ေလ်ာ့နည္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သတင္းေအဂ်င္စီေတြအေနနဲ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်တာကို ေရွာင္ရွားရမွာျဖစ္ၿပီး သံသယရိွတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ေ၀၀ါးေနတဲ့ အခ်က္ေတြကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းဌာနေတြကို ထူေထာင္သူေတြ အေနနဲ႔ ဒီစကားလံုးကို သံုးစြဲျခင္း မျပဳခဲ့ေပမဲ့ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈဟာ သူတို႔လုပ္ငန္းအတြက္ သေဘာတရားေရးရာ အေျခခံျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစကားလံုးကို မသံုးရင္ေတာင္မွ ဘက္မလိုက္မႈဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထားၾကပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္၌ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈသည္ သတင္းျဖစ္ရပ္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာဖတ္သူအား ၎တို႔ဘာသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ အခ်က္အလက္ သက္သက္ကိုသာ ေပးကာ မိမိတို႔ဘာသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေရးကို အားေပးကူညီရန္ ရည္ရြယ္သည္။
ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္၌ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ သေဘာတူသည္ျဖစ္ေစ၊ သေဘာမတူသည္ျဖစ္ေစ ယင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအတိုင္း တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ သတင္းတင္ဆက္မႈဟူသည္ ေရးသူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ မဆိုင္ဘဲ ၾကားေနေသာ ဘက္မလိုက္ေသာ နည္းလမ္းအားျဖင့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ျဖစ္ရပ္ကိုသာ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပ ရမည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈသည္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္၌ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ အေျခခံသေဘာတရား တစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

February 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.