<

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈ

ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ၌ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈဟူသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အစိုးရအဖြဲ႕အေပၚ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ သစၥာရွိမႈျဖစ္သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားကုိ နားလည္ႏိုင္မႈႏွင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏုိင္မႈရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကို စစ္တမ္းမ်ား ျဖင့္ တိုင္းတာေလ့ရွိၿပီး အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း က်ယ္ျပန္႔ခိုင္မာမႈအတြက္ အညႊန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳၾကသည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ထိေရာက္မႈ နိမ့္က်သည့္အခါ ၎တို႔သည္ အစိုးရအေပၚယံုၾကည္မႈ မရွိသကဲ့သို႔ ၎တို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္တို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ဟု မယံုၾကည္ၾကေတာ့ေပ။ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ထိေရာက္မႈ ျမင့္မားပါက ၎တို႔သည္ အစိုးရအဖြဲ႕အေပၚယံုၾကည္ၿပီး ၎တို႔၌ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏုိင္စြမ္းရွိကာ အစိုးရအေပၚလည္း သက္ေရာက္ႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ထိေရာက္မႈကို ေဖာ္ျပႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသည္။ ယင္းတို႔၌ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္၊ ဆႏၵျပပိုင္ခြင့္ရွိျခင္းမွတစ္ဆင့္၊ အသနားခံစာ ၀ိုင္း၀န္းလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ရွိျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ထုတ္ျပသျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေဖာ္ထုတ္ျပသႏုိင္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပါက ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ထိေရာက္မႈ နိမ့္က်ၿပီး ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎တို႔ႏုိင္ငံအေပၚ မိမိအေနျဖင့္ မည္သို႔မွ် ၾသဇာမရွိဟု ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

မိမိကိုယ္မိမိ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ထိေရာက္မႈရွိသည္ဟု ခံစားရျခင္းသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာဘ၀ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာဘ၀မ်ား၌ ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ ဒြန္တဲြေနသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ မဲေပးမႈတို႔အၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကို ေလ့လာခ်က္မ်ားက ေဖာ္ထုတ္ျပသႏုိင္စြမ္း မရွိေသးေပ။ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈအား မူ၀ါဒအႀကိဳက္မ်ား ခြဲျခားရန္အတြက္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိေရာက္မႈ ျမင့္မားေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီဆိုင္ရာ တိမ္းညြတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပိုမို အစြန္းက်မႈမ်ားႏွင့္အညီ မူ၀ါဒေရးရာအႀကိဳက္မ်ားကို ေဖာ္ျပႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထိေရာက္မႈနိမ့္ပါးေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ အလယ္အလတ္သေဘာေဆာင္ေသာ မူ၀ါဒေရးရာအႀကိဳက္မ်ားဆီသို႔သာ ဦးတည္သြားေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈသည္ အသက္အရြယ္ႏွင့္အညီ ျမင့္မားလာေလ့လည္းရွိသည္။

ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈ အမ်ဳိးအစားႏွစ္ရပ္ရွိသည္။ တစ္မ်ဳိးမွာအတြင္းသေဘာ ထိေရာက္မႈျဖစ္သည္။ အျခားတစ္မ်ဳိးမွာ အျပင္သေဘာ ထိေရာက္မႈျဖစ္သည္။ အတြင္းသေဘာထိေရာက္မႈဟူသည္ လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ႏိုင္ငံေရး နားလည္ႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး၌ ပါ၀င္မႈျဖစ္သည္။ အျပင္သေဘာထိေရာက္မႈဟူသည္ အစိုးရက ျပည္သူတို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈကို တု႔ံျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ အတြင္းသေဘာအရလည္းေကာင္း၊ အျပင္သေဘာအရလည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈ ျမင့္မားေနရန္ လိုအပ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံေရးကို နားလည္ကာ ႏုိင္ငံ၏ အေရးကိစၥမ်ားအေပၚ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏုိင္စြမ္း ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ရန္ လုိအပ္သကဲ့သို႔ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ျပည္သူတို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် တံု႔ျပန္မႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ား၌ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ထိေရာက္မႈ ျမင့္မားေနရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

February 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.